HAZBREF – Usprawnienie zarządzania substancjami niebezpiecznymi w świetle Dyrektywy IED i dokumentów referencyjnych BAT (Identification of Hazardous Chemicals in the IED BREFs)

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania substancjami chemicznymi uznanymi za niebezpieczne w odniesieniu do Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED).

Zakres projektu obejmuje identyfikację możliwości usprawnienia procesów administracyjnych wydawania pozwoleń zintegrowanych, ułatwienie przepływu informacji o tych substancjach oraz identyfikację działań i technik minimalizujących ich emisję z przemysłu do środowiska. W ramach projektu zostaną opracowane rekomendacje dotyczące dobrych praktyk i procedur w zakresie skutecznej wymiany informacji w procesie rewizji dokumentów referencyjnych BAT (BREF) między różnymi organami administracji na różnych poziomach zarządzania.

IETU jest odpowiedzialny za realizację studium przypadku dla instalacji przemysłowych następujących branż: przemysłu galwanicznego, włókienniczego oraz chemicznego. Celem przeprowadzenia studiów przypadku jest identyfikacja stosowanych substancji uznanych za niebezpieczne, wskazanie sposobów minimalizacji emisji do środowiska tych substancji jako potencjalnych Najlepszych Dostępnych Technik, ocena praktycznych doświadczeń związanych z procesami udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz  identyfikacja substancji niebezpiecznych  ograniczających recykling i ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych.

Dzięki zaplanowanym działaniom  możliwa będzie lepsza kontrola uwalniania do środowiska tych substancji w przemyśle oraz poprawa efektywności działań minimalizujących ich emisję do środowiska, realizowanych w ramach Bałtyckiego Planu Działań HELCOM. Efekty realizacji projektu zostaną wykorzystane bezpośrednio przez Europejskie Biuro IPPC lub Techniczne Grupy Robocze złożone z przedstawicieli krajów członkowskich, jako materiał służący przygotowywaniu dokumentów referencyjnych BAT (BREF). Ponadto zostaną one przedstawione Komisji Helsińskiej jako podstawa rewizji rekomendacji HELCOM i przyjętych działań.

Rezultaty projektu będą upowszechniane w trakcie warsztatów i szkoleń oraz za pośrednictwem  poradników przygotowanych dla docelowych grup interesariuszy w Europie, regionie Morza Bałtyckiego oraz w kraju, takich jak: Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej, Europejskie Biuro ds. Kontroli Zanieczyszczeń Przemysłowych, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Sekretariat HELCOM oraz administracja krajowa.

Realizatorem projektu jest konsorcjum:
Finnish Environment Institute, Finlandia (koordynator)
Institute for Ecology of Industrial Areas, Polska
German Environment Agency, Niemcy
Swedish Environmental Protection Agency, Szwecja
Estonian Environmental Research Centre, Estonia

 

Czas realizacji projektu: październik 2017 - wrzesień 2020

Budżet projektu: € 1 990 000

 

Więcej informacji na stronie www.syke.fi/projects/hazbref

Koordynator projektu – dr Janusz Krupanek, Zakład Badań i Rozwoju IETU, email:

 

 

Projekt HAZBREF realizowany jest w ramach Programu INTERREG EU BSR


do góry