INSPIRATION – Integracja badań w gospodarce przestrzennej, wykorzystywaniu terenów i zarządzaniu glebą

Przestrzeń to zasób ograniczony, a panująca w Europie i na świecie tendencja „rozlewania się” miast oraz procesy zmian gospodarczych i demograficznych wpływają na wykorzystywanie przestrzeni w sposób niekonkurencyjny i niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie działań zmierzających do integracji badań naukowych w zakresie ochrony potencjału środowiskowego, w szczególności gleb oraz zrównoważonego zarządzania terenami, przez budowę Europejskiej Strategicznej Agendy Badawczej, to cel rozpoczętego w marcu 2015 projektu Inspiration.

Do roku 2050 światowa populacja ma osiągnąć dziewięć miliardów, wobec tego konieczne są zmiany w sposobach konsumpcji zasobów naturalnych, produkcji, przetwarzaniu, przechowywaniu i recyklingu odpadów, które ograniczą oddziaływanie na środowisko. Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych kontynentów na świecie – ponad dwie trzecie ludności mieszka na obszarach miejskich.

Projekt realizują jednostki naukowo-badawcze wraz z partnerami z administracji państwowej i gospodarki z 16 państw Unii Europejskiej. Prace nad Europejską Agendą Badawczą prowadzone są w ramach czterech zintegrowanych wątków tematycznych: 1) efektywność wykorzystania zasobów – energia, woda, surowce itp., 2) zarządzanie kapitałem przyrodniczym – usługi ekosystemowe, 3) zarządzanie terenami, 4) „net impact” – skutki globalne zmian klimatu, zapotrzebowanie na zasoby naturalne biosfery, konsumpcji zasobów naturalnych biosfery itp.

Realizatorzy projektu poszukują nowych, wspólnych obszarów badań naukowych i innowacji związanych z trendami i skutkami zmian w wykorzystywaniu terenów (włącznie z zasobami dotyczącymi bioenergii i bio-gospodarki), gospodarką przestrzenną, ochroną gleb, zrównoważonym wykorzystaniem systemu gleba-osady-woda. Szczególnie istotne jest włączenie badań społeczno-gospodarczych oraz identyfikacja elementów niezbędnych w formułowaniu polityk i wielostronnych umów środowiskowych w celu zapobiegania globalnym skutkom niewłaściwego zarządzania terenami.

W każdym kraju powołano Punkt Kontaktowy, którego zadaniem była diagnoza prowadzonych obecnie na temat badań naukowych, wpisujących się w poszczególne zintegrowane wątki tematyczne. Informacje zebrano w trakcie wywiadów z przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych oraz finansujących badania. W celu określenia zapotrzebowania na konkretne badania informacje zebrano od przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, gospodarki oraz specjalistów odpowiadających m.in. za planowanie przestrzenne, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody i krajobrazu oraz finanse. Raporty krajowe stanowią materiał do pracy dla grupy roboczej, która ma przeprowadzić identyfikację i analizę wspólnych tematów strategicznych w zakresie badań naukowych dotyczących ochrony kapitału przyrodniczego, gleb oraz gospodarki przestrzennej. Wyniki tych prac stanowić będą wkład do Europejskiej Strategicznej Agendy Badawczej, która będzie opracowana w ramach projektu.

W trakcie prac nad Agendą rozpoznane zostaną również możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi w celu udostępnienia i lepszego wykorzystania infrastruktury badawczej. Kluczową kwestią będzie ocena możliwości finansowania badań ze środków publicznych i prywatnych w poszczególnych krajach oraz wypracowanie wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe.

IETU jest jednym z 21 partnerów realizujących INSPIRATION. Instytut prowadzi krajowy punkt kontaktowy oraz jest liderem wątku tematycznego w zakresie zarządzania terenami.

 

Czas realizacji projektu – marzec 2015 do luty 2018

Więcej informacji na stronie www.inspiration-h2020.eu

Koordynator projektu ze strony IETU - dr Anna Starzewska-Sikorska, Zakład Badań i Rozwoju IETU,

 

Model Konceptualny opracowany w ramach Projektu INSPIRATION

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej – Programu Horyzont 2020


do góry