JODŁA – Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim

Lasy beskidzkie należą do jednych z najbardziej zagrożonych. Przyczyną obecnej sytuacji jest zmiana w wyniku XIX-wiecznej gospodarki leśnej naturalnych zespołów buczyny karpackiej na niestabilne monokultury świerkowe nieznanego pochodzenia. Znaczący wpływ na kondycję zdrowotną drzewostanów beskidzkich miało również wieloletnie oddziaływanie emisji z pobliskich okręgów przemysłowych. Naturalne fragmenty buczyny karpackiej zachowały się jedynie w rezerwatach przyrody takich jak Oszast czy Śrubita. Konsorcjum IETU i Stowarzyszenie „Siedliska Naturowe” ze Szczecina wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach rozpoczęło wieloletnie badania witalności jodły pospolitej (Abies alba) w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Badania prowadzone są na powierzchni 6 tys. ha i będą pomocne w prowadzeniu reintrodukcji i ratowaniu pozostałości starodrzewia. Wiedza, wynikła z badań i obserwacji siedlisk jodły pospolitej oraz wybranie właściwych siedlisk dla jej reintrodukcji przyczyni się do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia nowych nasadzeń, obniżenia kosztów hodowli i skrócenia czasu osiągnięcia rezultatu. Przede wszystkim uchroni przed losowym wyborem siedlisk i ponawianiem nieudanych prób reintrodukcji, bowiem badania wskażą najlepsze miejsca do prowadzenia dalszych nasadzeń jodły. Ponadto określą sposoby ochrony starych drzewostanów.

Wyniki pracy zostaną również wykorzystane do doskonalenia polityki zarządzania terenami chronionymi (rezerwaty), uzupełnią zakres badań planów ochrony dla rezerwatów leśnych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz wskażą nowe kierunki ochrony czynnej jodły.

Badania botaniczne i fitosocjologiczne prowadzone będą w różnych typach i piętrach lasu, w różnych grupach wiekowych drzew, zarówno w lasach hodowlanych jak i naturalnych (rezerwatach).

Część badań będzie prowadzona na stałych powierzchniach badawczych oraz na poletkach doświadczalnych, na których zostanie nasadzone młode pokolenia lasu. Ponadto wykonane zostaną 3-letnie badania jakości powietrza, w tym obiegu pierwiastków w ekosystemie leśnym oraz obserwacje zmian klimatycznych, które mają duże znaczenia dla występowania i kondycji jodły, szczególnie na granicy zasięgów górskich. W tym celu IETU uruchomił stację monitoringu powietrza w Brennej Leśnicy. Spektrum prowadzonych badań uzupełnią badania dendrologiczne, palinologiczne, genetyczne i mikrobiologiczne, w tym mikroorganizmów i mikoryz towarzyszących jodle.

Badania w ramach dotacji otrzymanej z WFOŚIGW w Katowicach realizowane będą na terenie trzech Nadleśnictw RDLP w Katowicach: Bielsko, Ujsoły oraz Wisła znajdujących się na obszarze woj. śląskiego.

Czas realizacji projektu – kwiecień 2016 do grudzień 2018

Koordynator projektu ze strony IETU - dr hab. Tomasz Staszewski, prof. IETU, Zakład Badań i Rozwoju IETU, ">

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania finansują Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach


do góry