MISCOMAR+ Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych

Projekt MISCOMAR + poszerza bazę interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu wykorzystania miskanta jako wiodącej, odpornej na zmiany klimatu wieloletniej rośliny dla gleb marginalnych i zanieczyszczonych (GMiZ), wykorzystywanej na cele energii odnawialnej oraz tworzenia nowych bioproduktów.

Konsorcjum MISCOMAR+ składa się z naukowców i przedsiębiorców zajmujących się badaniami gleb, hodowlą miskanta, agronomią, fizjologią roślin oraz konwersją biomasy, z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Naukowcy będą ściśle współpracować z partnerami z MŚP w celu opracowania sposobów wydajnej, lecz zrównoważonej produkcji biomasy miskanta na GMiZ oraz jej wykorzystania dla potrzeb innowacyjnej biogospodarki obiegu zamkniętego.

Uprawa miskanta na GMiZ pozwala na „inteligentną” produkcję bioenergii, ponieważ biomasa jest wytwarzana w sposób zrównoważony, wykorzystując gleby nie nadające się do produkcji żywności. Takie podejście może poprawić produktywność ekonomiczną gleb odłogowanych oraz usługi ekosystemowe.

MISCOMAR+ opiera się na wiedzy wypracowanej w dwóch projektach finansowanych w ramach FACCE SURPLUS – MISCOMAR (I konkurs) oraz SUPERVALUE (II konkurs), łącząc wnioski z obu projektów w celu ich maksymalnej waloryzacji. MISCOMAR pokazał potencjał upraw miskanta na GMiZ, ale także luki w wiedzy dotyczące optymalizacji zakładania plantacji na takich obszarach. Natomiast w ramach projektu SUPERVALUE badano m.in. możliwości odzysku wartościowych pierwiastków z pozostałości po zgazowaniu biomasy w małoskalowych biorafineriach.

W projekcie MISCOMAR+ dążymy do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia uprawy miskanta, przez opracowanie innowacyjnych technik agronomii dla GMiZ. Kontynuowane będą również istniejące uprawy miskanta oraz wykorzystanie wytworzonej biomasy w ramach innowacyjnych łańcuchów, to jest: 1) zgazowanie z odzyskiem wartościowych pierwiastków z pozostałości poprocesowych; 2) produkcji papieru. Zrównoważenie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne badanych łańcuchów wartości będzie oceniane przy użyciu standardowych metod LCA z wykorzystaniem danych rzeczywistych.

Oczekiwanym nadrzędnym rezultatem projektu MISCOMAR+ jest to, aby biomasa miskanta produkowana na GMiZ była atrakcyjna ekonomicznie, zarówno pod względem ilości, jakości oraz przydatności w wytwarzaniu określonych grup bioproduktów, które mogłyby zastąpić wykorzystywanie źródeł nieodnawialnych.

Plan waloryzacji MISCOMAR+ wykorzystają MŚP będące członkami konsorcjum – Terravesta Ltd,TerrAffix Soil Solutions Ltd., oraz Gießereitechnik Kühn GmbH, którzy zapewnią dostęp do swoich sieci partnerskich oraz użytkowników końcowych.

Naukowcy będą rozpowszechniać rezultaty projektu za pośrednictwem biuletynu, strony internetowej, mediów oraz na konferencjach, w celu podkreślenia znaczenia zrównoważonej produkcji bioenergii i jej korzyści z niej płynących. O wynikach projektu informowane będą również stowarzyszenia rolnicze, przemysłowe, instytucje zajmujące się ochroną środowiska oraz administracja publiczna na różnych szczeblach.

MISCOMAR+ wprowadza innowacje w szeregu technologii na poziomie TRL 3-5, które mogą szybko przejść do TRL 6-9 za pośrednictwem partnerów z MŚP.

Konsorcjum realizujące project (9 jednostek):

  • Aberystwyth University, Wielka Brytania (lider konsorcjum)
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska
  • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Polska
  • University of Hohenheim, Niemcy
  • Gießereitechnik Kühn, Niemcy
  • University of Nottingham, Wielka Brytania
  • Imperial College of London, Wielka Brytania
  • Terravesta Assured Energy Crops Ltd, Wielka Brytania
  • TerrAffix Soil Solutions Ltd, Wielka Brytania

 

Termin realizacji projektu: 1.05.2020 – 31.04.2023

Budżet projektu: 1 134 000 €

Numer umowy: FACCE SURPLUS/III/MISCOMAR+/03/2020

Koordynator działań realizowanych w IETU: dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU

Źródło finansowania: FACCE SURPLUS, polska część badań dofinansowana przez NCBiR

 

Więcej o projekcie MISCOMAR+ na stronie internetowej: www.miscomar.eu

Zobacz ulotkę

 

FACCE-JPI Grahphics

 

 

 

 


do góry