MISCOMAR – Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę

Zrównoważona produkcja biopaliw oraz produkcja żywności wymaga opracowania nowych metod uprawy roślin energetycznych na gruntach rolnych o niskiej jakości, pozostawiając jednocześnie czyste i dobre jakościowo gleby do produkcji żywności.

Projekt Miscomar to koordynowany przez IETU międzynarodowy projekt badawczy, którego celem jest wypracowanie technik uprawy miskanta na glebach wyłączonych z produkcji rolnej, w szczególności: zanieczyszczonych metalami ciężkimi (Polska), niskiej klasy płytkich i kamienistych (Walia) oraz zalewowych, o wysokim udziale frakcji pylastej (Niemcy).

Na poligonach badawczych w tych krajach prowadzone są eksperymenty polowe w celu selekcji nowych nasiennych genotypów miskanta, pochodzących z programu hodowlanego Uniwersytetu w Aberystwyth. W badaniach uwzględniony zostanie zarówno wpływ prowadzonych upraw na stan i jakość gleby, jak i wpływ warunków glebowych na jakość plonu oraz sposoby jego końcowego wykorzystania. Określona zostanie udatność i efektywność produkcji biomasy nowych, odpornych na stres genotypów miskanta, na glebach odłogowanych i zanieczyszczonych, w porównaniu do standardowo uprawianego miskanta olbrzymiego. Nowe genotypy miskanta zostaną ocenione pod kątem możliwości ich wykorzystania do produkcji energii w procesach fermentacji beztlenowej oraz spalania. Ponadto genotypy uprawiane na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi zostaną przetestowane pod kątem ich przydatności w procesie fitoremediacji.

W projekcie MISCOMAR IETU współpracuje z dwoma europejskimi jednostkami naukowymi od wielu lat zajmującymi się problematyką uprawy biomasy na cele energetyczne – Uniwersytetem z Aberystwyth (Walia) oraz Uniwersytetem z Hohenheim (Niemcy).

Czas realizacji projektu – maj 2016 do maj 2019

Więcej informacji o projekcie: www.miscomar.eu

Koordynator projektu - dr Marta Pogrzeba, Zakład Badań i Rozwoju, ">

Koncepcja projektu MISCOMAR

Projekt realizowany jest w ramach programu FACCE SURPLUS, a środki finansowe na jego polską część pochodzą z NCBiR.


do góry