Opracowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST) wyznaczającego ramy dla Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

Celem projektu jest opracowanie krajowych ram dla procesu sprawiedliwej transformacji polskich regionów górniczych poprzez opracowanie dokumentu Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, co w rezultacie zapewni finansowanie dla procesu Sprawiedliwej Transformacji dla polskich regionów górniczych.

KPST zostanie przygotowany z uwzględnieniem wytycznych zgodnych z regulacjami UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Opracowanie KPST będzie obejmować analizy i ekspertyzy prowadzone przez ekspertów m.in. z branży energetycznej, surowcowej, technologicznej, transportowej, inwestycyjnej, środowiskowej. Diagnoza zostanie przygotowana w konsultacji z subregionami/regionami, żeby zapewnić spójność z procesem definiowania działań, który już się toczy. Uwzględni także wymiar społeczny zmian, które mają się przyczynić do realizacji celów Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, przewidzi wsparcie terytoriom, które czekają poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do roku 2050. Opracowany na jej podstawie KPST, obok kwestii związanych ze zmianami gospodarczymi, uwzględni także zmiany o charakterze społecznym i demograficznym, w tym także konieczność prowadzenia lokalnych konsultacji z partnerami społecznymi, gospodarczymi i samorządowymi.

 

Termin realizacji projektu: 08.2020 – 05.2021

Numer umowy: 1601/2020/Wn50/NE-ZS/D

Koordynator projektu: dr hab. Adam Drobniak, email:

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu 5.1.1. Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych ze środków NFOŚiGW

 

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


do góry