Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

To projekt Ministerstwa Środowiska, którego partnerami są 44 polskie miasta. Głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych. W skład konsorcjum wykonawców wchodzą Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym. Eksperci Konsorcjum zgromadzą dane i przeprowadzą specjalistyczne analizy. Cały proces przygotowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA) będzie realizowany we współpracy z władzami miast oraz przy udziale przedstawicieli mieszkańców. Dla każdego z miast wyznaczone zostaną cztery obszary lub sektory wrażliwe na ekstremalne zjawiska atmosferyczne, takie jak: deszcze nawalne, powodzie, fale upałów i mrozów, itp. Dla tych sektorów lub obszarów przygotowane zostaną pakiety działań (inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych, edukacyjnych), które można będzie zastosować w formie opcji adaptacyjnych dla określonych zagrożeń.

Zakładane rezultaty projektu

Lokalne samorządy po raz pierwszy otrzymają: identyfikację najpoważniejszych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów miasta, a także pakiet wyselekcjonowanych działań zwiększających odporność miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, wraz z oceną ich efektywności. Dodatkową wartością będzie aktywizacja i zaangażowanie przedstawicieli mieszkańców w opracowanie MPA, co powinno w przyszłości przełożyć się na aktywny udział społeczeństwa w procesie ich wdrażania i dalszego kształtowania polityki adaptacyjnej miasta.

„Wczujmy się w klimat!” – tym hasłem Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces adaptacji do zmian klimatu. Będą to uławiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl

W projekcie IETU współpracuje z 8 miastami: Bytomiem, Chorzowem, Dąbrową Górniczą, Katowicami, Mysłowicami, Rudą Śląską, Siemianowicami Śląskimi, Sosnowcem.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych opracował w 2014 r. ekspertyzę, która stała się podstawą do przygotowania Podręcznika adaptacji dla miast zawierającego wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

 

Czas realizacji projektu – styczeń 2017 do grudzień 2018

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.


do góry