UKRAINA – Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy

Perspektywa odchodzenia od węgla i transformacji energetycznej budzi obawy związane z sytuacją gospodarczą, bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym. Stąd tak ważna i cenna jest wymiana doświadczeń i pokazanie dobrych praktyk związanych z procesem sprawiedliwej transformacji. Projekt „Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy” jest realizowany w ramach Platformy na rzecz Wsparcia Transformacji Regionów Węglowych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Światowym oraz Komisją Europejską.

Głównym celem projektu jest przedstawienie interesariuszom z Ukrainy, przedstawicielom administracji rządowej i regionalnej, przedsiębiorców sektora państwowego i prywatnego, organizacji pracowniczych oraz pozarządowych, doświadczeń w zakresie transformacji polskich regionów górniczych – uwarunkowań administracyjno-prawnych, organizacyjnych, gospodarczych i ekonomicznych, społecznych, przestrzennych i środowiskowych.

Założeniem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń przydatnych do zdiagnozowania problemów występujących w ukraińskich regionach górniczych na trzech poziomach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz analiza szerszego kontekstu infrastrukturalnego i wskazanie dobrych praktyk w planowaniu i wdrażaniu planów transformacji, w tym inicjatyw prowadzących do powstania nowych inwestycji i miejsc pracy.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 wizyt studyjnych dla delegacji z ukraińskich regionów węglowych w polskich regionach przechodzących transformację. Część wizyt z powodu pandemii Covid-19 odbywać się będzie w formie on-line. IETU oraz GIG przygotują program merytoryczny, który ma na celu:

  • przekazanie uczestnikom nowej wiedzy i uczenie się bezpośrednio od realizatorów projektów lub programów,
  • nawiązanie bezpośrednich kontaktów z lokalnymi władzami, członkami społeczności i kluczowymi interesariuszami, np. NGO,
  • identyfikację i upowszechnianie dobrych praktyk,
  • budowę partnerstwa i sieci współpracy,
  • wsparcie procesu decyzyjnego.

Odbędą się webinaria, prezentacje dobrych praktyk z procesu transformacji regionów węglowych w Polsce, wymiana doświadczeń, dyskusje problemowe, warsztaty interaktywne, prezentacje filmów z terenów realizacji inwestycji, panele eksperckie, spotkania, spacery komentowane oraz wykłady z prezentacją multimedialną.

IETU wspólnie GIG zorganizują wizyty studyjne i spotkania w Polsce pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym, natomiast za nabór uczestników z Ukrainy oraz kontakty z przedstawicielami interesariuszy z regionów górniczych na Ukrainie odpowiada Bank Światowy. Udział strony ukraińskiej w wymianie wiedzy będzie zapewniony dzięki środkom Banku Światowego (fundusze powiernicze ESMAP oraz EGPS), we współpracy z Komisją Europejską.

 

Realizatorzy projektu:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - koordynator
Główny Instytut Górnictwa - podwykonawca

 

Termin realizacji projektu: 10.2020 – 06.2023

Numer umowy: 1602/2020/Wn50/NE-ZS/D

Koordynator projektu: Wanda Jarosz, email:

 

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu 5.1.1. Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych ze środków NFOŚiGW

 

Informacja o projekcie

 

Zobacz więcej:

Inauguracja programu wymiany doświadczeń między polskimi i ukraińskimi regionami węglowymi

Dodatkowe informacje:

Film "W procesie zmiany – doświadczenia transformacji śląskiego regionu węglowego – Katowice, Strefa Kultury", wersja UA «У процесі змін – досвід трансформації Сілезького вугільного регіону»
Link do filmu - wersja UA

 

Najczęściej zadawane pytania na temat Platformy rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainy (w języku ang.)

Regiony węglowe na Ukrainie skorzystają z polskich doświadczeń ze sprawiedliwej transformacji

Notice of Cooperation - Platform in Support of Coal Regions in Transition: Western Balkans and Ukraine

Różne strony transformacji śląskiego regionu węglowego w filmach IETU

 


do góry