V4RIT-SUARR – Virtual Winter School, 14.03.2024 / V4RIT-SUARR – Віртуальна зимова школа, 14.03.2024

"Theory is not boring"
Redevelopment and reconstruction of Transition Regions in Climate and Society changes

On-line meeting on the ZOOM platform
14.03.2024, 9:00 - 15:00 PL time

 

The Virtual Winter School will be based on the knowledge of the V4 partners and their experience in dealing with the redevelopment of transition regions. This will be mainly theoretical with several practical examples. The lectures will be aimed primarily at the Ukrainian audience, for whom the knowledge transfer is primarily intended.

Lectures will be concentrated on issues related to the redevelopment of transition regions. They will focus on mitigating the effects of climate change and promoting environmental stability. One of the development opportunities is tourism, and the lecture will be devoted to experiences in this area. Innovative solutions for infrastructure development are an important part of development, and special attention will be paid to the development of urban planning. Land revitalisation is also a typical problem for mining regions and one of the presentations will be dedicated to this issue.

The Virtual Winter School is dedicated to:

 • Regional public authority - representatives of regional councils or person responsible for planning, environment, turism or transition
 • Local public authority - representatives of municipalities and inter-municipal organisations responsible for economic environmental and regional development
 • Bussines organisation, SME´s - land owners, construction companies, development agencies, developers, leisure and tourism service provider. organization provide business conected with transition of region
 • Professional public and experts - persons who are professionally involved in the objectives of the project
 • NGO - organisations - supporting development, education and environmental activities
 • Higher education and research - representatives of urban, regional planning, environmental, development or other similar topic departments in universities
 • General public from transition regions and students

 

Agenda

09:00 – 09:10 Invitation, instruction
09:10 – 09:50
Developments in urban planning - cities transformation towards the “newnormal” (From the fog of the future
to a clear picture of post mining transformation  processes) - Ing. Milan Husár, PhD.,  prof. Ing. arch. Finka Maroš, PhD., doc. Ing. Vladimír  Ondrejička, PhD.,  Ing. Ľubomír Jamečný, PhD., SPECTRA Centre of Excellence EU UM STU, Slovak Republic
09:50- 10:30
Innovative solutions of infrastructure development – post mining region as a challenge
- Assoc. Prof. Barbara Vojvodíková, Ph.D , Ing. Iva Tichá, Ph.D., IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements, Czech Republic
10:30 – 10:50 Break
10:50 – 11:30
Promotion of environmental stability - PED as parts of interated territorial
resilience strategies - doc. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Ing. Milan Husár, PhD., prof. Ing. arch. Finka Maroš, PhD., SPECTRA Centre of Excellence EU UM STU, Slovak Republic
11:30 – 12:10
Strengthening mitigation and adaptation to climate change through the creation of blue-green infrastructure – selecting actions based on spatial analysis
- Karolina Szaton-Orlińska Ph.D., Institute for Ecology of Industrial Areas, Poland
12:10 – 13:00 Break
13:00- 13:40
Land revitalization - examples in CIRCUSE and LUMAT projects
- Anna Starzewska-Sikorska, Ph.D., Institute for Ecology of Industrial Areas, Poland
13:40 – 14:20
The impact of tourism on the development of the post-mining regions
- Mgr. Blanka Marková, Ph.D., IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements, Czech Republic
14:20 – 15:00 Final instruction and discussion

 

Agenda (download) pdf

Presenters' biographies and abstracts (pdf)

 

The Virtual Winter School will be translated simultaneously (English / Ukrainian)

At the end of the series of lectures for the Ukrainian participants, those interested will be able to take a test.
Those who successfully answer the questions will receive a certificate of completion of this Winter School.

 

"Теорія не нудна"
Відновлення та відбудова перехідних регіонів в умовах кліматичних і суспільних змін

Онлайн зустріч на платформі ZOOM
14.03.2024, 9:00 – 15:00 час PL

 

Віртуальна Зимова Школа базуватиметься на знаннях і досвіді партнерів V4 щодо відновлення перехідних регіонів. Заняття здебільшого будуть теоретичними із окремими практичними прикладами. Лекції, першочергово, спрямовуватимуться на українську аудиторію, для котрої власне й призначена передача знань.

Лекції будуть присвячені проблемам відновлення перехідних регіонів. У лекціях буде зроблено наголос на пом’якшенні впливу кліматичних змін і досягненні екологічної стабільності. Оскільки однією із можливостей розвитку перехідних регіонів є туризм, то на окремому занятті буде розкрито досвід у цій сфері. Інноваційні рішення для розвитку інфраструктури є важливою частиною розвитку, тому особливу увагу буде присвячено розробці міського планування. Ревіталізація земель є також типовою проблемою видобувних регіонів, а відтак одна із презентацій буде присвячено цьому питанню.

Цільовою аудиторією Віртуальної Зимової Школи є:

 • Регіональні органи влади – представники обласних рад або особи, відповідальні за планування, довкілля, туризм, перехід;
 • Органи місцевого самоврядування – представники муніципалітетів і міжмуніципальних організацій, відповідальних за економічний, екологічний та регіональний розвиток;
 • Бізнес-організації, малі та середні підприємства – землевласники, будівельні компанії, агенції розвитку, івент-агенції та туристичні компанії, бізнес, пов’язаний із переходом регіону;
 • Професійна громадськість та експерти – особи, які професійно залучені у цілі проекту;
 • Громадські організації – організації, що підтримує розвиткову, освітню та екологічну діяльність;
 • Вища освіта та дослідники – представники кафедр міського та регіонального планування, екології, розвитку або інших підрозділів університетів;
 • Широкі кола громадськості з перехідних регіонів та студенти.


Порядок денний

час PL
09:00 – 09:10
Привітання, інструктаж
09:10 – 09:50
Розвиток міського планування – перехід міст до «нового нормального» (Від туманного майбутнього до чіткої картини пост-видобувних трансформаційних процесів)
- інженер Мілан Гусар, канд. наук, проф.; інженер-архітектор Фінка Марош, канд. наук; доктор, інженер Володимир Ондреїчка, канд. наук; інженер Любомір Ямечний, канд. Наук, SPECTRA Центр передового досвіду EU A STU, Словацька Республіка
09:50- 10:30
Інноваційні рішення інфраструкторного розвитку – пост-видобувний регіон як виклик
- доц. Барбара Войводікова, канд. наук, інженер Іва Тіха, канд. Наук, IURS – Інститут сталого розвитку поселень, Чеська Республіка
10:30 – 10:50 Перерва
10:50 – 11:30
Сприяння стабільності навколишнього середовища - PED як частини взаємодіючих стратегій територіальної стійкості
- інженер Володимир Ондреїчка, канд. наук; інженер Мілан Гусар, канд. наук, проф.; інженер-архітектор Фінка Марош, канд. Наук, SPECTRA Центр передового досвіду EU A STU, Словацька Республіка
11:30 – 12:10
Посилення пом'якшення наслідків та адаптації до зміни клімату шляхом створення синьо-зеленої інфраструктури - вибір дій на основі просторового аналізу
- Кароліна Karolina Шатон-Орлінська, канд. Наук, Інститут екології промислових зон, Польща
12:10 – 13:00 Перерва
13:00- 13:40
Ревіталізація землі – приклади проектів CIRCUSE та LUMAT
- Анна Стражевска-Сікорська, канд. Наук, Інститут екології промислових зон, Польща
13:40 – 14:20
Вплив туризму на розвиток пост-видобувних регіонів
- Mgr. Бланка Маркова, канд. наук., IURS – Інститут сталого розвитку поселень, Чеська Республіка
14:20 – 15:00 Кінцевий інструктаж і дискусія

 

Порядок денний (pdf)

Біографії та резюме ведучого (pdf)

 

Віртуальна зимова школа буде транслюватися з синхронним перекладом (англійська/українська)

Наприкінці циклу лекцій для українських учасників, бажаючі матимуть змогу пройти тестування. Ті, хто успішно відповість на запитання, отримають сертифікат про проходження Зимової школи.

Partners

Funding Sources

This project V4RIT-SUARR - V4 Regions in Transition Supporting Ukraine Redevelopment and Reconstruction has received funding from the Visegrad Fund - Agreement No. 22320047.


to top