Work at IETU

Absolwentom uczelni wyższych (do 30 roku życia) oferujemy możliwość odbycia stażów absolwenckich (maksymalnie 3-miesięcznych) na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej pomiędzy IETU a absolwentem.

  [recaptcha]

  Studentom ostatnich lat studiów oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej pomiędzy IETU a uczelnią wyższą.

  Praktyki związane są z główną działalnością IETU. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

  Podczas praktyki studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z IETU samodzielne zadania zgodne z programem praktyki i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów są doświadczeni pracownicy, którzy dokładają starań, aby praktykanci odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

  Praktykantom zapewniamy:

  • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej,
  • okazję do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi metodami prowadzenia prac badawczych,
  • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników IETU,
  • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

  Termin i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

  Zawieramy umowę z uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta.

  Praktyki w IETU są nieodpłatne.

   [recaptcha]

   Jeśli jesteś zainteresowana/ny pracą w IETU, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) za pomocą formularza kontaktowego.

   Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się oferty pracy, w której nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

   Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

   CV kandydata powinno zawierać klauzulę o treści:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

    [recaptcha]

    Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w obszarze badawczym diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska (1 etat) w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

    I. Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko adiunkta:

    • dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, ochrona środowiska) z oceną przynajmniej dobrą;
    • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna;
    • znajomość zagadnień z zakresu środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz monitoringu biologicznego ludzi z wykorzystaniem nieinwazyjnych markerów biologicznych;
    • doświadczenie w badaniach z zakresu uszkodzeń cytogenetycznych człowieka i ekotoksykologii środowiska;
    • znajomość technik mikroskopowych;
    • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków na projekty badawcze krajowe i międzynarodowe;
    • umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym;
    • udokumentowany dorobek naukowy (uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych oraz konferencjach naukowych, współautorstwo w publikacjach naukowych – łączna suma punktów wg MNiSW min. 100 oraz sumaryczny Impact Factor min. 7);
    • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Statistica, Corel Draw, Adobe Photoshop, dobra znajomość Arc GIS, MATLAB;
    • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

    II . Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

    • podanie;
    • życiorys;
    • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający dane kontaktowe (w tym adres mailowy oraz nr telefonu);
    • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
    • odpis dyplomu doktorskiego;
    • wykaz dorobku naukowego, zawodowego;
    • kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej wraz z aktualną opinią lub listem rekomendacyjnym (co najmniej jeden) napisanym przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy;
    • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
    • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
    • oświadczenie o niekaralności;
    • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
    • oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

    III. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w IETU (diagnoza)” w  sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.

    III. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2017 r. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu do Instytutu.

    IV. Konkurs jest dwuetapowy. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

    V. Zatrudnienie kandydata poprzedzone jest badaniami lekarskimi potwierdzającymi dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.

    VI. Wyniki konkursu Dyrektor poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu w terminie 7 dni od dnia zakończenia II etapu konkursu.

    Pobierz ogłoszenie

     [recaptcha]


     to top