Praca w IETU

Jeśli jesteś zainteresowana/ny pracą w IETU, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) za pomocą formularza kontaktowego.

Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się oferty pracy, w której nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

CV kandydata powinno zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018, poz. 1000)”.

  [recaptcha]

  Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  ogłasza nabór na stanowisko:

  specjalista inżynieryjno-techniczny

  w obszarze badawczym Diagnozowanie stanu środowiska

  i adaptacja do skutków zmian klimatu (1 etat)

  w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)

   

  I. Wymagania stawiane kandydatom:

  1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (preferowane kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia, geografia lub pokrewne).
  2. Znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ochrony atmosfery, monitoringu powietrza, analizowania danych środowiskowych.
  3. Doświadczenie praktyczne:
   • w prowadzeniu pomiarów, realizacji prac lub projektów z zakresu zarządzania i ochrony atmosfery, monitoringu jakości powietrza atmosferycznego;
   • w opracowaniu dokumentów, ekspertyz, analiz, opinii, raportów;
   • umiejętność korzystania z programów komputerowych (MS Office, korzystanie z programów do tworzenia baz danych, programów graficznych);
  4. Umiejętności:
   • praca w zespole interdyscyplinarnym;
   • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  5. Dodatkowo docenimy:
   • udokumentowanie odbytych staży zawodowych lub naukowych;
   • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania jakością powietrza, metod inwentaryzacji i ograniczania emisji gazów, meteorologii i klimatologii;
   • udokumentowanie dorobku naukowo-badawczego;
   • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska i rozporządzeń wykonawczych dotyczących jakości powietrza oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, prawa UE w ww. zakresie;
   • umiejętność posługiwania się modelami prognostycznymi (np. model meteorologiczny WRF, modele emisyjne, modele rozprzestrzeniania zanieczyszczeń).

  II. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  Dokumenty wynikające z Kodeksu pracy:

  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający:
   • imię i nazwisko,
   • datę urodzenia,
   • miejsce zamieszkania - adres do korespondencji (za zgodą kandydata dane kontaktowe, tj. adres e-mail i nr telefonu);
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. Kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
  4. Oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

  Dokumenty przekazane dobrowolnie przez kandydata, np.:

  1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny);
  2. Wykaz dorobku naukowego potwierdzający kwalifikacje naukowo-badawcze – jeśli dotyczy;
  3. Informacja o kwalifikacjach, innych niż wynikające z przebiegu pracy zawodowej;

  III. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty z zakresu ochrony powietrza w IETU” w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.

  IV. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19 stycznia 2022 r. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu do Instytutu.

  V. Zatrudnienie kandydata poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie IETU, na którą kandydaci zaproszeni zostaną drogą telefoniczną lub mailową. Informacja o zatrudnieniu kandydata zostanie przekazane mu również drogą telefoniczną lub mailową.

  VI. Warunkiem zatrudnienia kandydata jest wykonanie badań lekarskich potwierdzających dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.

  VII. Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:
  Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
  3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
  4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
   1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
   2. 6 ust. 1 lit. c - przepisy prawa, m.in.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz ich przepisy wykonawcze;
   3. 6 ust. 1 lit. a – zgoda dotyczy zakresu szerszego niż wynikający z art. 221§ 1 Kodeksu pracy;
   4. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
  5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU tj. członków Komisji Konkursowej. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego w treści protokołów z konkursu. Dokumenty osób, które nie uzyskały zatrudnienia, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie, nie później jednak niż tydzień od zakończenia procedury konkursowej. Chyba, że dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, zostanie ona cofnięta wcześniej niż przed zakończeniem wskazanego okresu.
  7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
  9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Tekst ogłoszenia .pdf

   

  Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  ogłasza nabór na stanowisko:

  specjalista inżynieryjno-techniczny

  w obszarze badawczym Diagnozowanie stanu środowiska

  i adaptacja do skutków zmian klimatu (1 etat)

  w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)

   

  I. Wymagania stawiane kandydatom:

  1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (preferowane kierunki: gospodarka wodna, hydrologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biologia/biotechnologia, geografia lub pokrewne).
  2. Znajomość zagadnień z zakresu ochrony wód, gospodarki wodno-ściekowej, hydrologii lub hydrogeologii.
  3. Doświadczenie praktyczne:
   • w prowadzeniu pomiarów, realizacji prac lub projektów z zakresu zarządzania i ochrony środowiska wodnego, hydrologii, hydrogeologii;
   • w opracowaniu dokumentów, ekspertyz, analiz, opinii, raportów;
   • umiejętność korzystania z programów komputerowych (MS Office, korzystanie z programów GIS, programów graficznych);
  4. Umiejętności:
   • praca w zespole interdyscyplinarnym;
   • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  5. Dodatkowo docenimy:
   • udokumentowanie odbytych staży zawodowych lub naukowych;
   • udokumentowanie dorobku naukowo-badawczego;
   • znajomość ustaw: Prawo wodne, Ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
   • umiejętność posługiwania się modelami hydrologicznymi (np. Soil and Water Assessment Tool, MODFLOW).

  II. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) - RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  Dokumenty wynikające z Kodeksu pracy:

  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający:
   • imię i nazwisko,
   • datę urodzenia,
   • miejsce zamieszkania - adres do korespondencji (za zgodą kandydata dane kontaktowe, tj. adres e-mail i nr telefonu);
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. Kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
  4. Oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

  Dokumenty przekazane dobrowolnie przez kandydata, np.:

  1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny);
  2. Wykaz dorobku naukowego potwierdzający kwalifikacje naukowo-badawcze – jeśli dotyczy;
  3. Informacja o kwalifikacjach, innych niż wynikające z przebiegu pracy zawodowej;

  III. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty z zakresu ochrony wód w IETU” w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.

  IV. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19 stycznia 2022 r. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu do Instytutu.

  V. Zatrudnienie kandydata poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie IETU, na którą kandydaci zaproszeni zostaną drogą telefoniczną lub mailową. Informacja o zatrudnieniu kandydata zostanie przekazane mu również drogą telefoniczną lub mailową.

  VI. Warunkiem zatrudnienia kandydata jest wykonanie badań lekarskich potwierdzających dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.

  VII. Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:
  Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
  3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
  4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
   1. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
   2. 6 ust. 1 lit. c - przepisy prawa, m.in.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz ich przepisy wykonawcze;
   3. 6 ust. 1 lit. a – zgoda dotyczy zakresu szerszego niż wynikający z art. 221§ 1 Kodeksu pracy;
   4. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
  5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU tj. członków Komisji Konkursowej. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego w treści protokołów z konkursu. Dokumenty osób, które nie uzyskały zatrudnienia, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie, nie później jednak niż tydzień od zakończenia procedury konkursowej. Chyba, że dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, zostanie ona cofnięta wcześniej niż przed zakończeniem wskazanego okresu.
  7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
  9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Tekst ogłoszenia .pdf

   

  Absolwentom uczelni wyższych (do 30 roku życia) oferujemy możliwość odbycia stażów absolwenckich (maksymalnie 3-miesięcznych) na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej pomiędzy IETU a absolwentem.

   [recaptcha]

   Studentom ostatnich lat studiów oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej pomiędzy IETU a uczelnią wyższą.

   Praktyki związane są z główną działalnością IETU. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

   Podczas praktyki studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z IETU samodzielne zadania zgodne z programem praktyki i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów są doświadczeni pracownicy, którzy dokładają starań, aby praktykanci odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

   Praktykantom zapewniamy:

   • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej,
   • okazję do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi metodami prowadzenia prac badawczych,
   • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników IETU,
   • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

   Termin i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

   Zawieramy umowę z uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta.

   Praktyki w IETU są nieodpłatne.

    [recaptcha]

    do góry