Praca w IETU

Jeśli jesteś zainteresowana/ny pracą w IETU, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) za pomocą formularza kontaktowego.

Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się oferty pracy, w której nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

CV kandydata powinno zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ogłasza nabór na stanowisko inżynieryjno-techniczne w Centralnym Laboratorium (1 etat)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pełniła funkcję Kierownika ds. Jakości w Centralnym Laboratorium z następującymi powinnościami:

 Nadzór i odpowiedzialność za prace związane z działaniem systemu zarządzania jakością:

 1. Projektowanie, redagowanie, modyfikowanie i wdrażanie oraz dokumentowanie systemu zarządzania.
 2. Opracowanie, wdrożenie i nadzór nad wewnętrznym programem sterowania jakością.
 3. Planowanie i prowadzenie sprawdzania biegłości.
 4. Planowanie i nadzór szkoleń personelu laboratorium związanych z systemem zarządzania i ich dokumentowanie.
 5. Planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
 6. Prowadzenie szkoleń dla audytorów wewnętrznych.
 7. Stała współpraca z PCA, w tym z wyznaczonym opiekunem i audytorami PCA w okresie przed i poaudytowym. Śledzenie aktualnych dokumentów wprowadzanych przez PCA, jak i aktów prawnych oraz norm.
 8. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w zakresie polityki i procedur systemu zarządzania.
 9. Bezpośrednia współpraca z Dyrekcją IETU w zakresie systemu zarządzania i przygotowywanie dorocznego przeglądu zarządzania.
 10. Wykonywanie wyznaczonych prac analitycznych.

 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego:

 1. Dyplom ukończenia studiów o profilu chemia uniwersytecka lub politechniczna, mile widziana specjalizacja z zakresu chemii analitycznej.
 2. Posiadanie co najmniej tytułu magistra lub magistra inżyniera w przedmiotowym zakresie.
 3. Znajomość analityki stosowanej w laboratorium badającym różne elementy środowiska, w tym metod instrumentalnych (AAS, ICP, GC) i klasycznych, z co najmniej pięcioletnią praktyką pracy w akredytowanym laboratorium.
 4. Dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 i systemu zarządzania; potwierdzona szkoleniami i posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego.
 5. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika ds. Jakości lub jego zastępcy.
 6. Umiejętność współpracy z partnerami, a także umiejętność zarządzania zespołem pracowników.
 7. Znajomość obsługi programów i narzędzi informatycznych, w tym łatwość opanowywania programów sterujących aparaturą analityczną.
 8. Znajomość statystyki stosowanej przy walidacji metod badawczych lub norm, w tym oceny uzyskiwanych wyników testami statystycznymi.
 9. Pożądana znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.;
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający dane kontaktowe (w tym adres mailowy oraz nr telefonu).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.
 5. Odpis świadectw wszystkich ukończonych kursów i zdobytych uprawnień.
 6. Wykaz dorobku zawodowego, jeśli taki istnieje.
 7. Kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej wraz z aktualną opinią.
 8. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 10. Oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

 

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6. Możliwe jest także przekazanie zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami w wersji elektronicznej na adres                               z dopiskiem w temacie >>Rekrutacja<<

Nabór jest dwuetapowy. Kandydaci dopuszczeni do II etapu zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zatrudnienie kandydata poprzedzone jest badaniami lekarskimi potwierdzającymi dopuszczenie pracownika do pracy na danym stanowisku.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach poszukuje pracownika do laboratorium wykonującego analizy związane z badaniem zanieczyszczenia środowiska.

Wymagane jest

 • wykształcenie wyższe, ukończone studia na kierunku chemia ze specjalnością analiza chemiczna lub zbliżoną oraz doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie związane z pracą w laboratorium posiadającym akredytację. Znajomość zasad systemu zarządzania w laboratorium zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025. Mile widziane stosowne zaświadczenia,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Pożądane jest aby pracownik posiadał doświadczenie związane z samodzielnym wykonywaniem analiz chromatograficznych począwszy od przygotowania próbek, poprzez analizę, a skończywszy na opracowywaniu otrzymanych wyników. Doświadczenie powinno dotyczyć oznaczania WWA w próbkach gruntów, wód i ścieków metodą chromatografii cieczowej z detekcją FL i UV.

Mile widziana będzie znajomość chromatografii gazowej i doświadczenie jeśli idzie o oznaczanie węglowodorów C10 – C40 z detekcją FID, a także znajomość i praktyka w zakresie pracy na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem mas.

Dodatkowym plusem będzie znajomość innych technik instrumentalnych jak: ICP, FAAS, ETAAS.

 

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6. Możliwe jest także przekazanie zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami w wersji elektronicznej na adres                               z dopiskiem w temacie >>Rekrutacja<<

 

Absolwentom uczelni wyższych (do 30 roku życia) oferujemy możliwość odbycia stażów absolwenckich (maksymalnie 3-miesięcznych) na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej pomiędzy IETU a absolwentem.

Studentom ostatnich lat studiów oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej pomiędzy IETU a uczelnią wyższą.

Praktyki związane są z główną działalnością IETU. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

Podczas praktyki studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z IETU samodzielne zadania zgodne z programem praktyki i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów są doświadczeni pracownicy, którzy dokładają starań, aby praktykanci odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej,
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi metodami prowadzenia prac badawczych,
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników IETU,
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

Termin i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę z uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta.

Praktyki w IETU są nieodpłatne.


do góry