Praca w IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w obszarze Neutralne dla Klimatu i Inteligentne Miasta (1 etat)

 

I. Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu szeroko pojętych zagadnień gospodarki przestrzennej i zarządzania środowiskiem zurbanizowanym (gospodarki przestrzennej /geografii /urbanistyki, zarządzania środowiskiem) z oceną co najmniej dobrą.
 2. Stopień doktora nauk lub doktora nauk technicznych w przedmiotowym zakresie, lub w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
 3. Potwierdzona dorobkiem znajomość zagadnień z zakresu przekształceń środowiska zurbanizowanego- np. zagospodarowania przestrzennego, powiązań środowiskowo-przestrzennych w tym zagadnień dotyczących zmian klimatu,.
 4. Doświadczenie zawodowe w pracy naukowej w przedmiotowym zakresie oraz doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów naukowo-badawczych, krajowych
  i międzynarodowych,
 5. Doświadczenie w zakresie analiz przestrzennych, lub innych powiązanych z zakresem obszaru badawczego,
 6. Umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi B+R i/lub samorządowymi,
 7. Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym oraz komunikatywność również w języku angielskim w mowie i piśmie,
 8. Posiadanie dorobku naukowego (autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych i doniesieniach konferencyjnych),
 9. Pożądana znajomość : znajomość obsługi programów i narzędzi informatycznych, w tym umiejętność pracy w środowisku GIS.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ) - RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Dokumenty wynikające z Kodeksu pracy:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający:
  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania - adres do korespondencji (za zgodą kandydata dane kontaktowe, tj. adres e-mail i nr telefonu);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;
 • wykaz dorobku naukowego i zawodowego potwierdzający wymagane kwalifikacje naukowe;
 • kopia dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • oświadczenie o zgodności z oryginałem przedstawionych kopii dokumentów.

Dokumenty przekazane dobrowolnie przez kandydata, np.:

 • Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny);
 • Informacja o innych kwalifikacjach, niż wynikające z wykazu dorobku naukowego
  i przebiegu pracy;
 • Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w IETU „Neutralne dla Klimatu i Inteligentne Miasta” w sekretariacie Instytutu, pok. 134 lub przesłać listem poleconym na adres: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6.

III. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 20 czerwca 2022 r. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu do Instytutu.

IV. Konkurs jest dwuetapowy. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni w sposób przez nich wskazany np. pocztą elektroniczną o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

V. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytutu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Instytutu w terminie 7 dni od dnia zakończenia II etapu konkursu.

VI. Klauzula informacyjna dotycząca danych podanych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.
 4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:
  • 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
  • 6 ust. 1 lit. c - przepisy prawa, m.in.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz ich przepisy wykonawcze;
  • 6 ust. 1 lit. a – zgoda dotyczy zakresu szerszego niż wynikający z art. 221§ 1 Kodeksu pracy;
  • 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.
 5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU tj. członków Komisji Konkursowej. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego w treści protokołów z konkursu. Dokumenty osób, które nie uzyskały zatrudnienia, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie, nie później jednak niż tydzień od zakończenia procedury konkursowej. Chyba, że dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, zostanie ona cofnięta wcześniej niż przed zakończeniem wskazanego okresu.
 7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania
  i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być
  w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny pracą w IETU, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) za pomocą formularza kontaktowego.

Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się oferty pracy, w której nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

CV kandydata powinno zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018, poz. 1000)”.

  [recaptcha]

  Absolwentom uczelni wyższych (do 30 roku życia) oferujemy możliwość odbycia stażów absolwenckich (maksymalnie 3-miesięcznych) na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej pomiędzy IETU a absolwentem.

   [recaptcha]

   Studentom ostatnich lat studiów oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej pomiędzy IETU a uczelnią wyższą.

   Praktyki związane są z główną działalnością IETU. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

   Podczas praktyki studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z IETU samodzielne zadania zgodne z programem praktyki i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów są doświadczeni pracownicy, którzy dokładają starań, aby praktykanci odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

   Praktykantom zapewniamy:

   • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej,
   • okazję do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi metodami prowadzenia prac badawczych,
   • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników IETU,
   • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

   Termin i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

   Zawieramy umowę z uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta.

   Praktyki w IETU są nieodpłatne.

    [recaptcha]

    do góry