Praca w IETU

Jeśli jesteś zainteresowana/ny pracą w IETU, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) za pomocą formularza kontaktowego.

Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się oferty pracy, w której nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

CV kandydata powinno zawierać klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018, poz. 1000)”.

  [recaptcha]

  I. Wymagania stawiane kandydatom:

  1. Dyplom ukończenia studiów z zakresu ochrony powietrza lub klimatologii tj. np. inżynierii środowiska/geografii/ochrony środowiska z oceną przynajmniej dobrą.

  2. Przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy naukowej w przedmiotowym zakresie.

  3. Znajomość zagadnień związanych z ochroną powietrza, emisjami zanieczyszczeń do powietrza, programami ochrony powietrza oraz znajomość zagadnień dotyczących zmian klimatu i adaptacją do tych zmian w obszarach miejsko-przemysłowych.

  4. Dorobek naukowy wraz z jego wykazem obejmujący publikacje naukowe i doniesienia konferencyjne.

  5. Doświadczenie praktyczne:

  • doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych;
  • umiejętność współpracy z partnerami przemysłowymi (współpraca B+R) i/lub samorządowymi;
  • doświadczenie w zakresie analiz i interpretacji danych statystycznych parametrów meteorologicznych, pomiarów jakości powietrza, zjawiska miejskiej wyspy ciepła;
  • umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym oraz komunikatywnością, w tym w języku angielskim w mowie i piśmie;
  • znajomość obsługi programów i narzędzi informatycznych.

  II. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1.CV (życiorys)

  2. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ) - RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  Dokumenty (CV) proszę wysłać na adres mailowy do Działu Kadr: lub pocztą na adres Instytutu.

  Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z siedzibą w Katowicach, 40-844, ul. Kossutha 6.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -

  3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.

  4. Podstawą do przetwarzania tych danych są:

   • art. 6 ust. 1 lit. b - (podjęcie działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy);
   • art. 6 ust. 1 lit. c - przepisy prawa, m.in.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz ich przepisy wykonawcze;
   • art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda dotyczy zakresu szerszego niż wynikający z art. 221§ 1 Kodeksu pracy;
   • art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadnione interesy administratora tj. rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji, zaproponowanie innego stanowiska leżącego w kompetencjach osoby aplikującej, ochrona przed roszczeniami.

  5. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez IETU tj. członków Komisji Konkursowej. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez 10 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego w treści protokołów z konkursu. Dokumenty osób, które nie uzyskały zatrudnienia, zostaną odesłane Kandydatowi niezwłocznie, nie później jednak niż tydzień od zakończenia procedury konkursowej. Chyba, że dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, zostanie ona cofnięta wcześniej niż przed zakończeniem wskazanego okresu.

  7. Prawa Kandydata: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją, a ich niepodanie może skutkować nierozpatrzeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym - Kandydat, przez fakt złożenia dokumentów, wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

  9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona w oświadczeniu może być w każdym czasie wycofana przez złożenie wniosku do IETU, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Absolwentom uczelni wyższych (do 30 roku życia) oferujemy możliwość odbycia stażów absolwenckich (maksymalnie 3-miesięcznych) na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej pomiędzy IETU a absolwentem.

   [recaptcha]

   Studentom ostatnich lat studiów oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich na podstawie umowy zawartej pomiędzy IETU a uczelnią wyższą.

   Praktyki związane są z główną działalnością IETU. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

   Podczas praktyki studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z IETU samodzielne zadania zgodne z programem praktyki i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów są doświadczeni pracownicy, którzy dokładają starań, aby praktykanci odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

   Praktykantom zapewniamy:

   • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej,
   • okazję do bezpośredniego kontaktu z nowoczesnymi metodami prowadzenia prac badawczych,
   • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników IETU,
   • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych.

   Termin i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

   Zawieramy umowę z uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta.

   Praktyki w IETU są nieodpłatne.

    [recaptcha]


    do góry