Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska

Diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian jakości środowiska jest niezwykle istotnym zagadnieniem w kontekście występujących zmian klimatycznych, społecznych i gospodarczych oraz wynikających z nich zmian uregulowań prawnych zarówno krajowych jak i ogólnoeuropejskich.

Prowadzimy badania w zakresie:

 • oceny i prognozowania stopnia zanieczyszczenia powietrza, powierzchni ziemi (gleby i grunty) oraz wód w tym w zakresie substancji priorytetowych,
 • stanu i oceny ekosystemów wodnych i lądowych wobec zmian klimatu oraz antropopresji,
 • zależności pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem ludzi, w tym:
  • oceny ryzyka zdrowotnego dla potrzeb zarządzania środowiskiem zdegradowanym chemicznie,
  • genotoksyczności,
 • metod i narzędzi do identyfikacji, charakterystyki oraz prognozowania przemian zanieczyszczeń w środowisku w oparciu o monitoring i modelowanie oraz dedykowane aplikacje IT w tym:
  • prognozowanie opadów atmosferycznych w skali lokalnej na potrzeby zarządzania wodami w zlewni,
  • systemy zarządzania jakością powietrza na poziomie lokalnym.
dr Joanna Piasecka
p.o. Ekspert Wiodący - Diagnozowanie stanu środowiska i adaptacja do skutków zmian klimatu
 tel. 32 254 60 31 wew. 140, 

Referencje

PROJEKTY

 • CRIS – Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni (Fundusze Norweskie)
 • ZiZOZap – Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)
 • ENVEUROPE – Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów (Program LIFE+ )
 • I+DARTS – Demonstracja innowacyjnych metod remediacji gleb zanieczyszczonych arsenem (LIFE+), podwykonawca
 • Wdrożenie testu Allium jako metody oceniającej uszkodzenia cytogenetyczne wywołane zanieczyszczeniami środowiska (badania statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • FOKS – Kompleksowa analiza kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych (INTERREG Program dla Europy Środkowej)
 • COHIBA – Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w regionie Morza Bałtyckiego (INTERREG Baltic Sea Region)
 • Cleanborder – Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013)
 • BEN – Rejestr zasobów energetycznych dla zrównoważonego rozwoju lokalnego regionów europejskich (CIP EEA)
 • ESPREME – Ocena ponoszenia kosztów zmniejszania narażenia na metale ciężkie oraz analiza zysków i strat redukcji występowania metali ciężkich w środowisku w Europie (6. PR UE)
 • DROPS – Opracowanie modeli ekonomicznych – macro oraz sektorowych – do oceny wpływu efektów zewnętrznych w dziedzinie Zdrowia Publicznego na społeczeństwo (6. PR UE)
 • NatAir – Doskonalenie i stosowanie metod szacowania naturalnych i biogennych emisji oraz ocena ich wpływu na jakość powietrza (6. PR UE)
 • 2 FUN – Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach dotyczących środowiska (6. PR UE)
 • PHIME – Długofalowy wpływ niskich stężeń pierwiastków w środowisku na zdrowie wrażliwych populacji ludzkich (6. PR UE)
 • Szacowanie niepewności pomiarowej oraz badanie efektów matrycowych przy oznaczaniu par rtęci w powietrzu atmosferycznym (badania statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

do góry