Deklaracja dostępności

Wstęp

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Instytutu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - https://ietu.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 32 254 60 31
Fax: +48 32 254 17 17
E-mail:
Adres korespondencyjny: ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-04.
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (np. filmy);
 • w filmach opublikowanych po wejściu w życie ustawy, w których nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych - napisy planowane są do umieszczenia do końca czerwca 2023 r.;
 • opublikowane dokumenty (pliki pdf) nie są dostępne cyfrowo - planuje się przystosowanie do dostępności do końca czerwca 2023 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie IETU

Strona podmiotowa IETU posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, dostępne z pomocniczego menu znajdującego się w górnym, prawym rogu strony:

 • podwyższony kontrast (3 opcje)
 • wyświetlanie strony w skali szarości
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość wyświetlenia czcionki dla dyslektyków
 • powiększony kursor
 • czerwona ramka wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość czytania zaznaczonego tekstu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisze dostępu
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając „Enter” nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Odnośniki
Linki zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Sekretariat IETU, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 254 60 31 w. 279. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek IETU, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku znajduje się platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostępność parteru. Pozostała część budynku IETU nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Dostępność korytarzy, schodów
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – miejsce ogólnodostępne, wjazd na miejsce parkingowe od ulicy Kossutha.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


do góry