Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

Projekty dofinansowane w ramach przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

UCG WSTERplus - Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 - 31.08.2024

Numer umowy: 532183/PnH 2/2021

Wartość:  136 343 PLN

Celem projektu UCGWATERplus jest remediacja wód zanieczyszczonych związkami organicznymi i nieorganicznymi, pochodzącymi z procesu podziemnego zgazowania węgla kamiennego (PZG; ang. UCG). Ze względu na charakter zanieczyszczeń, zastosowane będą kombinacje trzech metod remediacyjnych chemiczno-biologicznych: (1) (elektro) koagulacja, (2) adsorpcja – zastosowanie adsorbentów polimerowych i węglowych pochodzących z produktów ubocznych i pozostałości przeróbki węgla jako sposób ich ponownego wykorzystania i realizacji celu gospodarki obiegu zamkniętego oraz (3) bioremediacja z wykorzystaniem roślin wodnych i mikroorganizmów (ang. wetland). Kombinacje trzech wyżej wymienionych metod będą oceniane pod kątem ich: maksymalnej skuteczności (tj. usunięcie zanieczyszczeń = stopień oczyszczenia wód przemysłowych), potencjalnego wykorzystania do oczyszczania innych wód przemysłowych, z przemysłu węglowego i metalurgicznego (uniwersalności metody), wykonalności technicznej i ekonomicznej. Poza opracowaniem metody oczyszczeniem wód z podziemnego zgazowania węgla kamiennego, w projekcie wartością dodaną jest wykorzystanie produktów ubocznych przeróbki węgla do budowy nowych węglowych adsorbentów dedykowanym określonym, głównie zanieczyszczeniom organicznym... więcej informacji o projekcie

 

 

WeLASER - Zrównoważone odchwaszczanie w rolnictwie oparte o autonomiczne narzędzia laserowe

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 - 30.09.2023

Numer umowy: 496458/PnH 2/2021

Wartość:  265 441 PLN

W projekcie opracowana zostanie technologia usuwania chwastów za pomocą lasera. Technologia ta ma przyczynić się do ograniczenia ilości stosowanych w rolnictwie chemikaliów. Zakres pracy obejmuje: stworzenie inteligentnego systemu odchwaszczania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz techniki koordynujące działanie systemu wykrywania chwastów, lasera i autonomicznego pojazdu. Innowacyjna technologia zostanie oceniona pod kątem wpływu na środowisko i zdrowie, ekonomicznym oraz bezpieczeństwa pracy. Uwzględnione zostaną ponadto aspekty społeczne wdrażania nowego rozwiązania w praktyce... więcej informacji o projekcie

 

 

TExTOUR - Innowacje społeczne i technologie w dziedzinie turystyki kulturowej dla zrównoważonego rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 - 30.06.2024

Numer umowy: 507204/PnH 2/2021

Wartość:  249 784 PLN

Turystyka kulturowa odgrywa istotną rolę w gospodarkach wielu krajów, stanowi około 35% całego sektora turystycznego i jest postrzegana jako ważny czynnik wzrostu gospodarek wielu krajów Europejskich. Jej rozwój bazuje na potencjale kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Projekt TExTOUR jest ukierunkowany na rozwój tego potencjału w regionach, które nie są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie. W trakcie trwania czteroletniego Projektu zostanie opracowane szerokie spektrum metod, procedur narzędzi oraz usług, wzmacniających potencjał rozwojowy turystyki kulturowej, a także opracowanie Europejskiego Planu działań na rzecz Rozwoju Turystyki Kulturowej (EU Action Plan for Cultural Tourism Development). Wśród regionów wybranych do Projektu znalazły się również te, które charakteryzuje kulturowe dziedzictwo poprzemysłowe, w tym region Górnego Śląska wraz ze wskazanym obszarem pilotowym, którym jest Zabytkowa Kopalnia Srebra i Ołowiu w Tarnowskich Górach.

IETU jest partnerem Projektu odpowiedzialnym za pakiet metodyczny, w którym zostanie opracowana typologia terenów i obiektów kulturowych wraz z analizą wielokryterialną oceny ich potencjału. Dodatkową formą zaangażowania IETU będzie udział w działaniach pilotażowych (Cultural Tourism-Labs) we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach... więcej informacji o projekcie

 

 

REWAISE - REsilient WAter Innowation for Smart Economy

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2025

Numer umowy: 491704/PnH 2/2021

Wartość:  111 165 PLN

Głównym celem REWAISE jest stworzenie z udziałem wszystkich stron zainteresowanych nowego „ekosystemu inteligentnej wody” który uświadomi Europie prawdziwą wartość tego surowca. Ekosystem ma za zadanie wspomóc wdrożenie koncepcję bezemisyjnego, zrównoważonego cyklu hydrologicznego  zgodnego z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym.

Aby zrealizować tę koncepcję i wykazać prawdziwą wartość wody, w ramach projektu opracowana zostanie  inteligentna platforma cyfrowa służąca wspomaganiu zarządzania gospodarką wodną w sposób rozproszony.

Projekt będzie realizowany przez 24 podmioty z 11 różnych krajów europejskich, na czele z firmą Aqualia, współpracujących w ciągu najbliższych 5 lat w celu zmiany paradygmatu z gospodarki linearnej na gospodarkę obiegu zamkniętego. REWAISE ujawni pełną wartość wody, biorąc pod uwagę trzy kluczowe czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne, które należy wykazać dla lepszego zrozumienia jej wartości:

  • wartość w wodzie wynikająca z odzysku i efektywnego wykorzystywania substancji takich jak składniki odżywcze, minerały, chemikalia i metale, a także materii organicznej i energii zawartych  w strumieniach wody surowej i zużytej.
  • wartość z wody, wynikająca ze znaczenia wody dla gospodarki oraz przedsiębiorstw powiązanych z sektorem wodno-ściekowym, w szczególności MŚP.
  • wartość wody, wynikająca z funkcji jakie pełni woda w aspekcie społecznym, zdrowotnym oraz ogólnego dobrostanu umożliwiając prawie wszystkie działania gospodarcze, przy jednoczesnym znaczącym śladzie wodnym, jakim cechuje się większość wyrobów, co z kolei wpływa na aspekty środowiskowe związane ze zużyciem energii i transportem... więcej informacji o projekcie

 

UPSURGE - Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach przez wspieranie przez latarnię morska dla miejskiej regeneracji w Unii Europejskiej

Okres realizacji projektu: 30.06.2021 - 30.06.2024

Numer umowy: 529163/PnH 2/2021

Wartość:  418 617 PLN

Projekt UPSURGE dotyczy analizy, wyboru i oceny Rozwiązań Opartych na Przyrodzie – ROP (Nature Based Solution) ułatwiających miastom zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz odnowę środowiska miejskiego. Uczestniczą w nim 23 jednostki – miasta europejskie, uczelnie i instytuty naukowe, organizacje pozarządowe.

Jednym z celów nadrzędnych jest wypracowanie innowacyjnego podejścia do poprawy jakości powietrza. Realizatorzy projektu utworzą tzw. sieć referencyjną podmiotów, miast i instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych ROP odpowiadających na problemy współczesnych miast i służących ich adaptacji do zmian klimatu.

Projekt pomoże miastom w zidentyfikowaniu ich potencjału odnowy i dostarczy wiedzy oraz wsparcia w regeneracyjnym rozwoju miast. W tym celu powstanie Europejski Przewodnik Odnowy Miejskiej (Regenerative Urban Lighthouse) obejmujący narzędzia takie jak: Indeks Odnowy (ciągły samosprawdzający się mechanizm postępu) oraz Centrum Wiedzy i Konsultacji w zakresie Odnowy Miast motywujące miasta i wspomagające je w działaniach służących regeneracji środowiska miejskiego... więcej informacji o projekcie

Projekty dofinansowane w ramach Programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

UCG WSTERplus - Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 - 31.08.2024

Numer umowy: 5211/FBWiS/2021/2

Wartość dofinansowania: 402 118 PLN    Całkowita wartość projektu: 1 116 994 PLN

Celem projektu UCGWATERplus jest remediacja wód zanieczyszczonych związkami organicznymi i nieorganicznymi, pochodzącymi z procesu podziemnego zgazowania węgla kamiennego (PZG; ang. UCG). Ze względu na charakter zanieczyszczeń, zastosowane będą kombinacje trzech metod remediacyjnych chemiczno-biologicznych: (1) (elektro) koagulacja, (2) adsorpcja – zastosowanie adsorbentów polimerowych i węglowych pochodzących z produktów ubocznych i pozostałości przeróbki węgla jako sposób ich ponownego wykorzystania i realizacji celu gospodarki obiegu zamkniętego oraz (3) bioremediacja z wykorzystaniem roślin wodnych i mikroorganizmów (ang. wetland). Kombinacje trzech wyżej wymienionych metod będą oceniane pod kątem ich: maksymalnej skuteczności (tj. usunięcie zanieczyszczeń = stopień oczyszczenia wód przemysłowych), potencjalnego wykorzystania do oczyszczania innych wód przemysłowych, z przemysłu węglowego i metalurgicznego (uniwersalności metody), wykonalności technicznej i ekonomicznej. Poza opracowaniem metody oczyszczeniem wód z podziemnego zgazowania węgla kamiennego, w projekcie wartością dodaną jest wykorzystanie produktów ubocznych przeróbki węgla do budowy nowych węglowych adsorbentów dedykowanym określonym, głównie zanieczyszczeniom organicznym... więcej informacji o projekcie


do góry