Seminaria Otwarte IETU

Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Seminaria dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Seminaria są bezpłatne i odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, w godz. 13.00-14.30. Seminaria są również nagrywane, a następnie udostępniane w sieci.


Najbliższe seminarium

Katowice, 22 lutego 2018, godz. 13.00

Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Prowadzący: Andrzej Woźnica
Edyta Sierka, Bartosz Łozowski, Damian Absalon, Andrzej Pasierbiński  – Uniwersytet Śląski;
Rafał Ulańczyk, Krzysztof Skotak – Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Wanda Jarosz – IETU

Zmiany klimatu oraz związane z tym występowanie zdarzeń pogodowych o charakterze ekstremalnym niosą konieczność maksymalnego wykorzystania potencjału adaptacyjnego jakim dysponuje konurbacja śląsko-dąbrowska do łagodzenia skutków tych zmian. Wśród zasobów instytucjonalnych, finansowych, infrastrukturalnych i kapitału społecznego, którymi dysponuje konurbacja śląsko-dąbrowska, należy uwzględnić również niezwykle dużą, w skali kraju, liczbę zbiorników wodnych... więcej informacji

Seminaria zorganizowane w roku 2017

14.12.2017

Badania siedliskowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – specyfika badań w terenie górskim

Prowadzący: Jacek Borgulat - IETU

24.11.2017

Wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

16.11.2017

Charakterystyka szczepów bakterii wyizolowanych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Prowadzący: Łukasz Jałowiecki - IETU

26.10.2017

Źródła informacji na potrzeby adaptacji polskich miast do zmian klimatu - proces ich gromadzenia i przetwarzania

Prowadzący: dr inż. Magdalena Głogowska - IETU

21.09.2017

Szacowanie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie pomiarów ich podatności magnetycznej

Prowadzący: Maciej Soja - IETU

08.06.2017

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w zarządzeniu środowiskiem. Narzędzia teledetekcyjne w badaniach stanu, walorów i zagrożeń środowiska na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego

Prowadzący: Łukasz Sławik - MGGP Aero, MGGP SA Oddział Warszawa

18.05.2017

Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę – projekt MISCOMAR

dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak, IETU

20.04.2017

Związek pomiędzy jakością powietrza atmosferycznego a chorobami układu oddechowego w Polsce

dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16.03.2017

Zastosowanie modelowania matematycznego i systemu wspomagania decyzji dla optymalizacji ciśnienia oraz obliczenia wycieków w sieciach wodociągowych

Prowadzący: Rafał Ulańczyk, Piotr Cofałka

23.02.2017

Wyzwania dla krajowej redukcji emisji zanieczyszczeń wynikające z rewizji protokołu z Goeteborga w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i ozonowi niskotroposferycznemu 

Prowadzoący: dr Janina Fudała, prof. IETU

27.01.2017

Różnorodność i profile metaboliczne biofilmu modelowego dla sieci wodociągowej.

Prowadzący: dr Izabela Biedroń


do góry