Polityka prywatności / RODO

Prywatność, dane osobowe i pliki cookies

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU). Przykładamy wielką wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis www.ietu.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Akceptacja

Korzystając z serwisu www.ietu.pl, komunikując się z nami elektronicznie lub przesyłając formularz wypełniony danymi, akceptujesz zasady Polityki prywatności i zgadzasz się na przetwarzanie danych w sposób opisany poniżej.

Dane osobowe

Nie masz obowiązku przekazywania żadnych danych osobowych, aby skorzystać z serwisu www.ietu.pl. Witryna zbiera jedynie te dane osobowe, które zostały dobrowolnie udostępnione przez osoby odwiedzające. Takie dane mogą obejmować m.in.: imię i nazwisko, obecną nazwę stanowiska, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku, gdy zamierzasz wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, działaniach lub projektach, bez względu na to, czy organizujemy je samodzielnie czy też we współpracy z podmiotami zewnętrznymi – w szczególności dotyczy to konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, ankiet lub jeśli chcesz uzyskać dostęp albo otrzymać newsletter, raporty, biuletyny, informacje dotyczące naszej działalności lub inne materiały przygotowane przez naszych specjalistów niezbędne może być podanie danych osobowych w celu rejestracji.

Co do zasady podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym jednak zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach, w tym m.in. w sytuacjach wyżej wymienionych, podanie danych osobowych może być niezbędne ze względów technicznych lub organizacyjnych.

IETU gromadzi dane osobowe użytkowników tylko za ich zgodą.

Dane pozwalające na identyfikację, dostarczone przez użytkownika drogą elektroniczną (e-mail, formularz kontaktowy lub rejestracyjny na stronie internetowej), zostaną wykorzystane tylko w sposób oraz w celu, które opisano w miejscu podawania tych danych. Administratorem danych jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, ul. Kossutha 6.

Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.ietu.pl i naszych użytkowników. Dane zbierane przez formularze kontaktowe służą wyłącznie do wysyłania newslettera, rejestracji na wydarzenia organizowane/współorganizowane przez IETU lub do przesłania informacji na temat konkretnych obszarów zainteresowania oraz udoskonalenia strony internetowej www.ietu.pl oraz związanych z nią usług, które oferujemy. IETU może także wykorzystywać informacje osobowe do celów marketingowych lub też przesyłać materiały promocyjne lub korespondencję na temat naszych usług.

IETU zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza Twoje dane.

Podstawa przetwarzania danych osobowych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Proces - cel przetwarzania   Podstawa prawna przetwarzania (zgodna z RODO) oraz okres przechowywania danych   Prawnie uzasadniony cel umożliwiający przetwarzanie
Przetwarzanie danych osobowych osób wchodzących i wychodzących z IETU oraz przebywających na jego terenie  - monitoring wizyjny, książka wejść i wyjść gości.   art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do trzech miesięcy od daty rejestracji. Zapisane obrazy stanowiące dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub co do których Administrator danych osobowych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu mogą być  przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) oraz wpisów w książce wyjść i wejść jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz tajemnicy informacji, jako prawnie uzasadniony interes administratora, co umożliwia przepis art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

 

Przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w naborach, rekrutacjach.   Art. 6 ust. 1 lit. a, c i f; Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z regulaminem rekrutacji IETU tj.: dokumenty aplikacyjne kandydata w odniesieniu do pracowników naukowych, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do jego akt osobowych i przechowywane zgodnie z zasadami prawa pracy.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie do trzech miesięcy po tym okresie ulegają zniszczeniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są czynności zmierzające do zawarcia umowy w zw. z art. 22¹  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);

Zgoda osób, których dane dotyczą - zakres wykraczający poza wskazany w  art. 22¹  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)

Przepis prawa.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) -  art. 22¹  § 4.

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach korespondencji.   Art. 6 ust. 1 lit. c, e i f RODO

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat, liczony od pierwszego

stycznia następującego po

roku zakończenia spraw, których dane dotyczą. A następnie w archiwum zakładowym, zgodnie

z instrukcją w sprawie organizacji kancelaryjnej i zakresu działania archiwum IETU oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z nadaną dokumentacji

kategorią archiwalną.

 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes IETU w związku z prowadzoną działalnością wynikającą z regulacji prawnych zawartych w:
Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2020r., poz. 164); U
Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176);
Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);
Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 305);
Ustawie z dnia z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129);
Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742);
Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1383);
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.);
Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.);
Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1077 z późn. zm.);
Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1077 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją programu stażu i praktyk.   Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji kancelaryjnej i zakresu działania archiwum IETU przez okres 10 lat.

Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (dostawców).   Art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f, RODO

Dane osobowe kontrahenta przetwarzane będą przez okres 5 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania konieczności przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Zamówienia publiczne o wartości mniejszej  niż  130.000 zł. oraz zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129);

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

 

Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (klientów).   Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Dane osobowe kontrahenta przetwarzane będą przez okres 5 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu  ustania konieczności przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art.6, ust 1, lit. f (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Działalność IETU polega między innymi na ubieganiu się o zamówienia zarówno publiczne jak i  niepubliczne. IETU jako wykonawca przetwarza dane osobowe również z innymi administratorami. Dane osobowe osób do kontaktu przy składaniu oferty, podwykonawców, współkonsorcjantów, podmiotów trzecich, ekspertów w celu złożenia oferty.

 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zleconych badań wykonywanych przez Centralne Laboratorium.   Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie do 5 lat po ustaniu zlecenia.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konferencji, szkoleń.   Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umów, projektów, zarchiwizowane listy obecności uczestników w zakresie szkoleń obronnych przez okres 10 lat, pozostałych konferencji lub szkoleń w zależności od rodzaju wydarzenia przez okres zawarty w umowach lub projektach.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umów, projektów.

 

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi.   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzenia roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współpracowników, klientów lub kontrahentów.

 

Nie będziemy przekazywać gromadzonych danych innym podmiotom. Wyjątkiem jest przypadek, gdy wymagają tego przepisy.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 6, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 58172.

Inspektorem Ochrony Danych w IETU jest: Klaudia Kucharska oraz Z-ca IODO - Agnieszka Siatka, ul. Kossutha 6, Katowice 40-844, (z kopią: , tel. +48 885 286 000.

Informacje zbierane i zapisywane automatycznie

Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Polityki prywatności Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245, link otwiera się w nowym oknie).

Istnieje możliwość zablokowania narzędzi monitorujących Google Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki. Strona internetowa IETU może również wykorzystywać pliki cookies, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania lub by zapewnić lepsze działanie witryny podczas przeglądania przez użytkownika. Pliki cookies nie są używane wcelach reklamowych. (Patrz: Polityka Cookies.)

Odnośniki do innych stron

Strona internetowa www.ietu.pl zawiera odnośniki (linki) prowadzące do innych serwisów. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

Zmiany warunków

IETU zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji zapisów Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zasady Polityki prywatności obowiązującej w serwisie www.ietu.pl ulegną zmianie, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.

Dostęp, usuwanie i korekta danych

Każdy użytkownik serwisu internetowego www.ietu.pl ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich edycji. Ma również prawo korekty lub usunięcia swoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wreszcie w dowolnym momencie użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ze skutkiem następczym bez konieczności podawania powodu.

Obowiązujące prawo

Wszelkie wątpliwości związane z Polityką prywatności rozstrzygane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Polityka Cookies

Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do tej strony internetowej www.ietu.pl.

Czym są pliki „cookie”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” wykorzystywane w serwisie

Zwykle stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. (Patrz: Odnośniki do innych stron).

Możliwość blokowania plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej www.ietu.pl w każdym czasie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies można podzielić:

ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
 • Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać;
 • Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu:
 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika;
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej;
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 • Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe;
ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
 • Tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu;
 • Stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny;
ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:
 • Własne (first party cookie): cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
 • Zewnętrzne (third-party cookie): cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

ze względu na cel jakiemu służą:
 • Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie;
 • Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu;
 • Uwierzytelnianie– umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje;
 • Stan sesji– umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • Procesy– umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji;
 • Reklamy– umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny);
 • Lokalizacja– umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika;
 • Analizy i badania, audyt oglądalności: umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników;
ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:
 • Nieszkodliwe– obejmuje cookies:
 • niezbędne do poprawnego działania witryny;
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika;
 • Badające– wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o nich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


do góry