Projekty zrealizowane

IETU uczestniczył w 11 konsorcjach naukowych realizujących projekty badawcze o łącznej wartości prawie 46 mln euro. IETU uzyskał na badania 2,4 mln euro. Współczynnik sukcesu IETU dla 7. PR wyniósł 22%, kraj 13%).

 

THERMACO

Odlewanie kompozytów AL-MMC o wysoce efektywnym przewodzeniu termicznym

Smart Thermal conductive Al MMC's by casting

Numer umowy: NMP2-SL-2013-608978

Termin realizacji: 2013-2016

Koordynator – Chemnitz University of Technology, Niemcy

Strona www projektu – thermaco.eu

 

ISS- EWATUS

Zintegrowany system wsparcia dla efektywnego wykorzystania zasobów wodnych i zarządzania zasobami wodnymi

Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management

Numer umowy: 619228

Termin realizacji: 2013-2016

Koordynator – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Strona www projektu – issewatus.eu

 

IRCOW

Innowacyjne strategie dla odzysku wysokowartościowych materiałów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Innovative Strategies for High-Grade Material Recovery from Construction and Demolition Waste)

Numer umowy: 265212

Termin realizacji: 2011-2014

Koordynator – Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania

Strona internetowa projektu – www.ircow.eu

 

TIMBRE

Racjonalne usprawnienie remediacji terenów zdegradowanych w Europie (Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe)

Numer umowy: 265364

Termin realizacji: 2011-2014

Koordynator – Centrum Badań Środowiskowych - Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Niemcy

Strona internetowa projektu – www.timbre-project.eu

 

UP SOIL

Zrównoważone podnoszenie jakości gleb przez rozwój kosztowo-efektywnych, biogeochemicznych sposobów remediacji (Sustainable Soil Upgrading by Developing Cost-effective, Biogeochemical Remediation Approaches)

Numer umowy: 226956

Termin realizacji: 2009-2012

Koordynator – Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania

Strona internetowa projektu – www.upsoil.eu

 

PREPARED

Umożliwienie Zmian (Enabling Changes)

Numer umowy: 244232

Termin realizacji: 2010-2014

Koordynator – KWR, Watercycle Research Institute, Holandia

Strona internetowa projektu – www.prepared-fp7.eu

 

BRIDGE

Wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego a metabolizm miast (Sustainable Urban Planning Decision Support Accounting for Urban Metabolism)

Numer umowy: 211345

Termin realizacji: 2008-2011

Koordynator – Foundation for Research and Technology, Grecja

 

 

 

ADVANCE ETV

Coordination action on Environmental Technology Verification ETV – Building a framework for international harmonisation

Działania koordynacyjne w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) – Budowanie ram dla współpracy międzynarodowej

Numer umowy: 226842

Termin realizacji: 2009-2012

Koordynator – DECHEMA, Niemcy

W ramach Programu dla Europy Środkowej oraz Programu INTERREG Central Europe IETU zrealizował cztery projekty. Projekty realizowane były na podstawie współpracy transnarodowej, transgranicznej oraz międzyregionalnej z samorządami i instytucjami na obszarach pilotowych.

CIRCUSE

Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów

Numer umowy: 2CE174P4

Termin realizacji: 2010-2013

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Strona internetowa projektu – www.circuse.eu

FOKS

Kompleksowa analiza kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych

Numer umowy: 1CE02693

Termin realizacji: 2008-2012

Koordynator – Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013

CLEANBORDER

Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy – Polska

Numer umowy: Cz.3.22/1.2.00/08.0010406Sr3P0002

Termin realizacji: 2008-2011

Koordynator – Wyższa Szkoła Górnicza - Uniwersytet Techniczny Ostrawa, Republika Czeska

Strona internetowa projektu – www.cleanborder.eu

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

COHIBA

Control of hazardous substances in the Baltic Sea Region

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w regionie Morza Bałtyckiego

Numer umowy: EWT (BSR) #012

Termin realizacji: 2009-2012

Koordynator – Finish Environment Institute (SYKE) Finlandia

Strona internetowa projektu – www.cohiba-project.net

Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej IETU zrealizował trzy projekty. Projekt in2in był dedykowany wdrożeniu w IETU zaawansowanej infrastruktury, aplikacji i usług ICT. Pozostałe dwa projekty łączyły w sobie elementy badawcze i wdrożeniowe w zakresie innowacyjnych metod zarządzania oraz technologii  środowiskowych.

in2in

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia,
przetwarzania i analizy danych środowiskowych

Numer umowy: POIG.02.03.00-00-03310

Termin realizacji: 2011-2015

Realizacja – IETU, Katowice

Strona internetowa projektu –  www.in2in.pl

 

 
ZiZOZap

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Numer umowy: POIG 01.01.02-24-078/09-00

Termin realizacji: 2010-2014

Koordynator – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Strona internetowa projektu –  www.zizozap.pl

Zobacz filmy:

 

 
GEOSAP

Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające rozwój roślin

Numer umowy: POIG.01.03.01-00-181/09-00

Termin realizacji: 2010-2014

Koordynator – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Strona internetowa projektu –  www.geosap.up.wroc.pl

CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Numer umowy: Pol-Nor/199120/21/2013

Termin realizacji: 2013-2016

Realizacja – IETU Katowice (koordynator), Partnerzy: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Norweski Instytut Badania Wody NIVA Norwegia

Strona internetowa projektu – cris.ietu.katowice.pl

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ENVEUROPE

Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie - Sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów

Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring

Numer umowy: LIFE08 ENV/JT/000399

Termin realizacji: 2010-2013

Strona internetowa projektu – www.enveurope.eu

Koordynator – National Research Council, Włochy

W ramach 6. PR Instytut zrealizował 13 projektów dotyczących zarówno systemów zarządzania jakością środowiska, technik i technologii zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz oczyszczania powierzchni ziemi, jak i projektów związanych z komunikacją społeczną.

 

AQUATERRA

Zintegrowane modelowanie systemu: rzeka-osady-gleba-wody podziemne; zaawansowane narzędzia zarządzania
zlewniami i dorzeczami rzek w kontekście zmiany globalnej

Numer umowy: 505428 (GOCE)

Koordynator – Attempto Service GmbH (ATT), Niemcy

 


ALTER-Net

Europejska Sieć Badań nad Bioróżnorodnością

Numer umowy:

Koordynator  –  Natural Environment Research Council, Centre for Ecology and Hydrology (CEH), Wielka Brytania

 


CACHET

Wychwytywanie dwutlenku węgla i produkcja wodoru z paliw gazowych

Numer umowy: 019972 (SES6)

Koordynator – BP Exploration Operating Co Ltd., Wielka Brytania

 


DROPS

Opracowanie modeli ekonomicznych - makro oraz sektorowych - do oceny wpływu efektów/kosztów zewnętrznych
w dziedzinie zdrowia publicznego na społeczeństwo

Numer umowy: 022788 (SSPI)

Koordynator  –  Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norwegia

 


ERANET CIRCLE

Koordynacja badań nad wpływem zmian klimatu w Europie

IETU jako koordynator Sieci AirClim-Net, uczestniczył  w Programie ERA-NET CIRCLE jako obserwator.

 


ESPREME

Ocena ponoszenia kosztów zmniejszania narażenia na metale ciężkie oraz analiza zysków i strat redukcji występowania
metali ciężkich w środowisku w Europie

Numer umowy: SSPI-CT-2003-502527

Koordynator – University of Stuttgart, Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER), Niemcy

 


EURODEMO

Platforma Europejska do demonstracji efektywnego procesu remediacji gleb i wód podziemnych

Numer umowy: 003985 (GOCE)

Koordynator – Umweltbundesamt GmbH, Austria

 


INTEGRATION 4 WATER

Integracja potencjału badawczego nowych krajów członkowskich, krajów kandydujących oraz dotychczasowych krajów członkowskich
w dziedzinie Obieg Wody i Problemy Gleb – podpriorytetu 1.1.6.3. i relewantnych priorytetów 7. PR

Numer umowy: 516969 (GOCE)

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

 


NatAir

Ulepszenie i zastosowanie metod obliczania emisji naturalnych oraz biogenicznych wraz z oceną ich wpływu na jakość powietrza

Numer umowy: 513699 (SSPI)

Koordynator – University of Stuttgart, Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER), Niemcy

 


PHIME

Długofalowy wpływ niskich stężeń pierwiastków w środowisku na zdrowie wrażliwych populacji ludzkich

Numer umowy: 016253 (FOOD)

Koordynator – Karolinska Institutet, Szwecja

 


RYM

Sprawdź Swoją Wiedzę

Numer umowy: 044764 (Priority MC)

Koordynator – Agencia de Gestio d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Hiszpania

 


SOCOPSE

Ograniczanie emisji Substancji Priorytetowych w Europie

Numer umowy: 037038 (GOCE)

Koordynator – IVL Svenska Miljoeininstitutet AB, Szwecja

Strona internetowa projektu –  www.socopse.se

 


2fun

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach dotyczących środowiska

Numer umowy: FP6-SUSTDEV 36976

Koordynator  –  Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Francja

W 5. Programie Ramowym IETU uczestniczył w 12 konsorcjach naukowych realizujących następujące projekty badawcze.

 

CABERNET

Budowa sieci zsynchronizowanych działań dla gospodarczej odnowy terenów poprzemysłowych Concerted Action on Brownfields and Economic Regeneration Network

Numer umowy: EVK4-2001-20004


CARBOMONT

Wpływ zmian użytkowania gruntów na źródła, receptory i strumienie węgla na obszarach górskich Europy

Numer umowy: EVK2-CT-2001-00125

Koordynator – University of Innsbruck, Institute of Botany, Austria
EMECAP-NAS

Emisja rtęci z zakładów produkcji chloru i wodorotlenku sodu w Europie

Numer umowy: QLRT-2000-00489

Koordynator – Scuola Superriore Sant’ Anna, Włochy


IMAGE-TRAIN

Nowoczesne zarządzanie zasobami wód podziemnych – program szkoleniowy dla krajów kandydujących do wejścia do Unii Europejskiej

Numer umowy: EVK1-CT-2001-80002

Koordynator – Umweltbundesamt, Austria


INCORE

Zintegrowana koncepcja remediacji wód podziemnych

Numer umowy: EVK1-CT-1999-00017

Koordynator – Umweltwirtschaft GmbH Stuttgart, Niemcy


MERCYMS

Zintegrowana koncepcja oceny obiegu rtęci w basenie Morza Śródziemnego

Numer umowy: EVK3-CT-2002-00070

Koordynator – Institute for Atmospheric Pollution of the National Research Council, Włochy


MERLIN

Ocena europejskiej strategii redukcji zanieczyszczeń powietrza w oparciu o kryterium kompleksowych skutków jednoczesnego oddziaływania wielu zanieczyszczeń

Koordynator – University of Stuttgart, Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy, Niemcy


METALLOPHYTES

Kompleksowe podejście do usuwania metali toksycznych z gleby przy użyciu roślin

Numer umowy: QLk3-CT-2000-00479


NORISC

Sieciowo-zorientowana ocena ryzyka na podstawie wstępnych badań in-situ terenów zanieczyszczonych

Numer umowy: EVK4-CT-2000-00026

Koordynator – Miasto Kolonia, Niemcy


PHYTODEC

Budowa systemu decyzyjnego umożliwiającego ocenę opłacalności stosowania roślin do oczyszczania gleb i osadów dennych z metali ciężkich

Numer umowy: EVK1-CT-1999-00024

Koordynator – Alterra B.V., Holandia


URBAN-EXPOSURE

Zintegrowane narzędzie do zarządzania ryzykiem, charakteryzujące zależność zanieczyszczenia powietrza i narażenia ludzi w środowisku miejskim

Numer umowy: EVK4-CT-2002-00090

Koordynator – Norwegian Institute for Air Research, Norwegia


WELCOME

Opracowanie systemu zintegrowanego zarządzania w celu zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia zasobów wodnych na dużych zdegradowanych obszarach przemysłowych (Megasites)

Numer umowy: EVK1-CT-2001-00103

Koordynator – Institute of Energy, Environment and Process Innovation (TNO), Holandia

MAMCS

System obiegu rtęci w powietrzu w rejonie Basenu Morza Śródziemnego

Numer umowy: ENV4-CT97-0593


POPCYCLIC-BALTIC

Obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych w rejonie basenu morza Bałtyckiego

Numer umowy: IC20-CT96-0062

 


do góry