Projekty zrealizowane

PREMA

Energooszczędna, pierwotna produkcja żelazostopów manganu poprzez zastosowanie nowatorskich systemów energetycznych do suszenia i podgrzewania materiałów wsadowych do pieców

Energy efficient, primary production of manganese ferroalloys through the application of novel energy systems in the drying and pre-heating of furnace feed materials

Czas realizacji projektu: 2018 - 2022

Numer umowy: 820561

Koordynator: SINTEF AS, Norwegia

Więcej o projekcie PREMA na stronie internetowej – https://www.spire2030.eu/prema

CINDERELA

Nowy Model Biznesowy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym dla wzmocnienia zrównoważonego budownictwa miejskiego

New Circular Economy Business Model | for More Sustainable Urban Construction

Termin realizacji: 2018-2022

Koordynator projektu: Zavod Za Gradbenistvo Slovenije, Słowenia

Numer umowy: Horizon2020 776751

Strona www projektu – www.cinderela.eu

 

CICERONE

Opracowanie strategicznej agendy badań i innowacji dla gospodarki obiegu zamkniętego

CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agenda

Numer umowy: Horyzont2020 - 820707

Termin realizacji: 01.11.2018-31.10.2020

Koordynator projektu – EIT CLIMATE-KIC, Hiszpania

Strategiczny projekt platformy - CICERONE_ D.3.1 Strategic design of the platform

Strona internetowa projektu – www.cicerone-h2020.eu

 

CIRC4Life

Gospodarka o obiegu zamkniętym w zarządzaniu cyklem życia produktów i usług

A circular economy approach for lifecycles of products & services

Numer umowy: Horyzont2020 - 776503

Termin realizacji: 01.05.2018-31.10.2021

Koordynator projektu – The Nottingham Trent University, Wielka Brytania

Strona internetowa projektu – www.circ4life.eu


INSPIRATION

Integracja badań w gospodarce przestrzennej, wykorzystywaniu terenów i zarządzaniu glebą

Integrated Spatial Planning, Land Use and Soil Management Research Action

Numer umowy: Horyzont2020 - 642372

Termin realizacji: marzec 2015 - luty 2018

Koordynator projektu – Umweltbundesamt, Niemcy

Strona internetowa projektu – www.inspiration-h2020.eu


New_InnoNet

Europejska Sieć Interesariuszy na rzecz gospodarki prawie bezodpadowej

The Near-Zero European Waste Innovation Network

Numer umowy: Horyzont2020 - 642231

Termin realizacji: 2015-2017

Koordynator – PNO INNOVATION, Holandia

Strona www projektu – www.newinnonet.eu

Policy brief

Integrated Strategic Innovation and Research Agenda

IETU uczestniczył w 11 konsorcjach naukowych realizujących projekty badawcze o łącznej wartości prawie 46 mln euro. IETU uzyskał na badania 2,4 mln euro. Współczynnik sukcesu IETU dla 7. PR wyniósł 22% (kraj 13%).


PHYTO2ENERGY

Zastosowanie procesu fitoremediacji w produkcji plonu energetycznego na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako lokalnego źródła energii

Phyto2Energy – Phytoremediation Driven Energy Crops Production on Heavy Metal Degraded Areas as Local Energy Carrier

Numer umowy: 610797

Termin realizacji: 2014-2018

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska

Strona www projektu – www.phyto2energy.eu

Project Resume Book


DemoCLOCK

Demonstracja średniej wielkości ekonomicznej metody spalania w pętli chemicznej poprzez złoża z wypełnieniem strukturalnym z wykorzystaniem stałych węglowodorów jako paliwa do produkcji energii z równoczesnym wychwytem CO2

Demonstration of a Cost Effective Medium Size Chemical Looping Combustion through Packed Beds Using S

olid Hydrocarbons as Fuel for Power Production with CO2 Capture

Numer umowy: ENER/FP7/268112

Termin realizacji: 2011-2017

Koordynator – Sintef, Norwegia

Strona www projektu – www.sintef.no/Projectweb/DemoClock


THERMACO

Odlewanie kompozytów AL-MMC o wysoce efektywnym przewodzeniu termicznym

Smart Thermal conductive Al MMC's by casting

Numer umowy: NMP2-SL-2013-608978

Termin realizacji: 2013-2016

Koordynator – Chemnitz University of Technology, Niemcy

Strona www projektu – thermaco.eu


ISS- EWATUS

Zintegrowany system wsparcia dla efektywnego wykorzystania zasobów wodnych i zarządzania zasobami wodnymi

Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management

Numer umowy: 619228

Termin realizacji: 2013-2016

Koordynator – Uniwersytet Śląski w Katowicach


IRCOW

Innowacyjne strategie dla odzysku wysokowartościowych materiałów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Innovative Strategies for High-Grade Material Recovery from Construction and Demolition Waste

Numer umowy: 265212

Termin realizacji: 2011-2014

Koordynator – Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania


TIMBRE

Racjonalne usprawnienie remediacji terenów zdegradowanych w Europie

Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe

Numer umowy: 265364

Termin realizacji: 2011-2014

Koordynator – Centrum Badań Środowiskowych - Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Niemcy

Strona internetowa projektu – www.timbre-project.eu

Broszura projektu TIMBRE

Przewodnik TIMBRE - Informatyczne Narzędzie Zarząadzania Megaobiektami


UP SOIL

Zrównoważone podnoszenie jakości gleb przez rozwój kosztowo-efektywnych, biogeochemicznych sposobów remediacji

Sustainable Soil Upgrading by Developing Cost-effective, Biogeochemical Remediation Approaches

Numer umowy: 226956

Termin realizacji: 2009-2012

Koordynator – Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania


PREPARED

Umożliwienie Zmian

Enabling Changes

Numer umowy: 244232

Termin realizacji: 2010-2014

Koordynator – KWR, Watercycle Research Institute, Holandia

Strona internetowa projektu – www.prepared-fp7.eu

Raport projektu PREPARED przygotowany przez IETU - Prepared_Report on the demonstration in Gliwice of enhanced real-time measuring and forecasting technologies for combined sewer systems


BRIDGE

Wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego a metabolizm miast

Sustainable Urban Planning Decision Support Accounting for Urban Metabolism

Numer umowy: 211345

Termin realizacji: 2008-2011

Koordynator – Foundation for Research and Technology, Grecja


ADVANCE ETV

Działania koordynacyjne w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) – Budowanie ram dla współpracy międzynarodowej

Coordination action on Environmental Technology Verification ETV – Building a framework for international harmonisation

Numer umowy: 226842

Termin realizacji: 2009-2012

Koordynator – DECHEMA, Niemcy

W ramach 6. PR Instytut zrealizował 13 projektów dotyczących zarówno systemów zarządzania jakością środowiska, technik i technologii zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz oczyszczania powierzchni ziemi, jak i projektów związanych z komunikacją społeczną.

AQUATERRA

Zintegrowane modelowanie systemu: rzeka-osady-gleba-wody podziemne; zaawansowane narzędzia zarządzania
zlewniami i dorzeczami rzek w kontekście zmiany globalnej

Full-Chain and Uncertainty Approaches for Assessing Health Risks in Future Environmental Scenarios

Numer umowy: 505428 (GOCE)

Koordynator – Attempto Service GmbH (ATT), Niemcy


ALTER-Net

Europejska Sieć Badań nad Bioróżnorodnością

A Long-term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network

Numer umowy: 505298

Koordynator  –  Natural Environment Research Council, Centre for Ecology and Hydrology (CEH), Wielka Brytania


CACHET

Wychwytywanie dwutlenku węgla i produkcja wodoru z paliw gazowych

Carbon Dioxide Capture and Hydrogen Production from Gaseous Fuels

Numer umowy: 019972 (SES6)

Koordynator – BP Exploration Operating Co Ltd., Wielka Brytania


DROPS

Opracowanie modeli ekonomicznych - makro oraz sektorowych - do oceny wpływu efektów/kosztów zewnętrznych
w dziedzinie zdrowia publicznego na społeczeństwo

Development of Macro and Sectoral Economic Models Aiming to Evaluate the Role of Public Health Externalities on Society

Numer umowy: 022788 (SSPI)

Koordynator  –  Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norwegia


ERANET CIRCLE

Koordynacja badań nad wpływem zmian klimatu w Europie

Climate Impact Research Coordination for a Larger Europe

Koordynator Programu: Umweltbundesamt GmbH (Federal Environment Agency), Austria

IETU jako koordynator Sieci AirClim-Net, uczestniczył  w Programie ERA-NET CIRCLE jako obserwator.


ESPREME

Ocena ponoszenia kosztów zmniejszania narażenia na metale ciężkie oraz analiza zysków i strat redukcji występowania
metali ciężkich w środowisku w Europie

Estimation of Willingness-to-pay to Reduce Risks of Exposure to Heavy Metals and Cost-benefit analysis for Reducing Heavy Metals Occurrence in Europes

Numer umowy: SSPI-CT-2003-502527

Koordynator – University of Stuttgart, Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER), Niemcy


EURODEMO

Platforma Europejska do demonstracji efektywnego procesu remediacji gleb i wód podziemnych

European Platform for Demonstration of Efficient Soil and Groundwater Remediation

Numer umowy: 003985 (GOCE)

Koordynator – Umweltbundesamt GmbH, Austria


INTEGRATION 4 WATER

Integracja potencjału badawczego nowych krajów członkowskich, krajów kandydujących oraz dotychczasowych krajów członkowskich
w dziedzinie Obieg Wody i Problemy Gleb – podpriorytetu 1.1.6.3. i relewantnych priorytetów 7. PR

Initiative 4 Facilitating Integration of Research Potential from the New Member States, Accession
Candidate Countries and Old Member States in the Area of Water Cycle including Soil Related
Issues of the Sub-priority 1.1.6.3 and a relevant priority of FP7

Numer umowy: 516969 (GOCE)

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice


NatAir

Ulepszenie i zastosowanie metod obliczania emisji naturalnych oraz biogenicznych wraz z oceną ich wpływu na jakość powietrza

Improving and Applying Methods for the Calculation of Natural and Biogenic Emissions and Assessment of Impacts on Air Quality

Numer umowy: 513699 (SSPI)

Koordynator – University of Stuttgart, Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER), Niemcy


PHIME

Długofalowy wpływ niskich stężeń pierwiastków w środowisku na zdrowie wrażliwych populacji ludzkich

Public health impact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible population strata

Numer umowy: 016253 (FOOD)

Koordynator – Karolinska Institutet, Szwecja


RYM

Sprawdź Swoją Wiedzę

Research Your Mind

Numer umowy: 044764 (Priority MC)

Koordynator – Agencia de Gestio d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Hiszpania


SOCOPSE

Ograniczanie emisji Substancji Priorytetowych w Europie

Source Control of Priority Substances in Europe

Numer umowy: 037038 (GOCE)

Koordynator – IVL Svenska Miljoeininstitutet AB, Szwecja


2fun

Kompleksowe podejście do oceny ryzyka zdrowotnego w przyszłych scenariuszach dotyczących środowiska

Full-Chain and Uncertainty Approaches for Assessing Health Risks in Future Environmental Scenarios

Numer umowy: FP6-SUSTDEV 36976

Koordynator  –  Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Francja

W 5. Programie Ramowym IETU uczestniczył w 12 konsorcjach naukowych realizujących następujące projekty badawcze.


CABERNET

Budowa sieci zsynchronizowanych działań dla gospodarczej odnowy terenów poprzemysłowych

Concerted Action on Brownfields and Economic Regeneration Network

Numer umowy: EVK4-2001-20004


CARBOMONT

Wpływ zmian użytkowania gruntów na źródła, receptory i strumienie węgla na obszarach górskich Europy

Effects of land-use changes on sources, sinks and fluxes of carbon in European mountain areas

Numer umowy: EVK2-CT-2001-00125

Koordynator – University of Innsbruck, Institute of Botany, Austria


EMECAP-NAS

Emisja rtęci z zakładów produkcji chloru i wodorotlenku sodu w Europie

European Mercury Emission from Chlor Alkali Plants

Numer umowy: QLRT-2000-00489

Koordynator – Scuola Superriore Sant’ Anna, Włochy


IMAGE-TRAIN

Nowoczesne zarządzanie zasobami wód podziemnych – program szkoleniowy dla krajów kandydujących do wejścia do Unii Europejskiej

Innovative Management of Groundwater Resources–Training Programme for EU Accession Countries

Numer umowy: EVK1-CT-2001-80002

Koordynator – Umweltbundesamt, Austria


INCORE

Zintegrowana koncepcja remediacji wód podziemnych

Integrated Concept or Groundwater Remediation

Numer umowy: EVK1-CT-1999-00017

Koordynator – Umweltwirtschaft GmbH Stuttgart, Niemcy


MERCYMS

Zintegrowana koncepcja oceny obiegu rtęci w basenie Morza Śródziemnego

An Integrated Approach to Assess the Mercury Cycling in the Mediterranean Basin

Numer umowy: EVK3-CT-2002-00070

Koordynator – Institute for Atmospheric Pollution of the National Research Council, Włochy


MERLIN

Ocena europejskiej strategii redukcji zanieczyszczeń powietrza w oparciu o kryterium kompleksowych skutków jednoczesnego oddziaływania wielu zanieczyszczeń

Multi-Pollutant, Multi-Effect Modelling of European Air Pollution an Integrated Approach

Numer umowy: EVG1-CT-2000-00032

Koordynator – University of Stuttgart, Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy, Niemcy


METALLOPHYTES

Kompleksowe podejście do usuwania metali toksycznych z gleby przy użyciu roślin

Turning Plants into Heavy Metal Accumulators

Numer umowy: QLk3-CT-2000-00479

Koordynator - The Royal Veterinary and Agricultural University, Dania


NORISC

Sieciowo-zorientowana ocena ryzyka na podstawie wstępnych badań in-situ terenów zanieczyszczonych

Network Oriented Risk-Assessment by in-situ Screening of Contaminated Sites

Numer umowy: EVK4-CT-2000-00026

Koordynator – Miasto Kolonia, Niemcy


PHYTODEC

Budowa systemu decyzyjnego umożliwiającego ocenę opłacalności stosowania roślin do oczyszczania gleb i osadów dennych z metali ciężkich

Network Oriented Risk-Assessment by in-situ Screening of Contaminated Sites

Numer umowy: EVK1-CT-1999-00024

Koordynator – Alterra B.V., Holandia


URBAN-EXPOSURE

Zintegrowane narzędzie do zarządzania ryzykiem, charakteryzujące zależność zanieczyszczenia powietrza i narażenia ludzi w środowisku miejskim

Integrated Exposure Management Tool Characterizing Air Pollution-Relevant Human Exposure in UrbanEnvironment

Numer umowy: EVK4-CT-2002-00090

Koordynator – Norwegian Institute for Air Research, Norwegia


WELCOME

Opracowanie systemu zintegrowanego zarządzania w celu zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia zasobów wodnych na dużych zdegradowanych obszarach przemysłowych (Megasites)

Development of Integrated Management System for Prevention and Reduction of Pollution ofWaterbodies at Contaminated Industrial Megasites

Numer umowy: EVK1-CT-2001-00103

Koordynator – Institute of Energy, Environment and Process Innovation (TNO), Holandia

MAMCS

System obiegu rtęci w powietrzu w rejonie Basenu Morza Śródziemnego

Mediterranean Atmospheric Mercury Cycle System

Identyfikator projektu: ENV4-CT97-0593

Koordynator: National Research Council, Włochy

Podwykonawstwo


POPCYCLIC-BALTIC

Obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych w rejonie basenu morza Bałtyckiego

Environmental cycling of selected Persistent Organic Pollutants (POPS) in the Baltic Region
Identyfikator projektu: IC20-CT96-0062
Koordynator: Norwegian Institute for Air Research

Podwykonawstwo


Poprawa efektów oczyszczania za pomocą złóż biologicznych przez zastosowanie procesu flotacji

Upgrading the effects of fixed film bed treatment, through the application of dissolved air flotation
Identyfikator projektu: IC-PECO/COPERNICUS
Koordynator: Forschungszentrum Jülich Gmbh, NIemcy
Podwykonawstwo

 

 

 

 

SALUTE4CE

Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury

Integrated environmental management of SmALl Green Spots in FUncTional Urban ArEas following the idea of acupuncture

Numer umowy: INTERREG Europa Środkowa CE1472

Termin realizacji: kwiecień 2019 – marzec 2022

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska

Strona internetowa projektu


HAZBREF

Usprawnienie zarządzania substancjami niebezpiecznymi w świetle Dyrektywy IED i dokumentów referencyjnych BAT

Identification of Hazardous Chemicals in the IED BREFs

Numer umowy: INTERREG BALTIC SEA REGION RO56

Termin realizacji: 01.10.2017-31.01.2021

Koordynator – Finnish Environment Institute, Finlandia

Strona internetowa projektu

LUMAT

Zastosowanie zrównoważonej gospodarki terenami w zintegrowanym zarządzaniu środowiskiem w miejskich obszarach funkcjonalnych

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas

Numer umowy: INTERREG CE89

Termin realizacji: 2016-2019

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Strona internetowa projektu

Broszura podsumowująca projekt (EN)

Lumat Newsletter - wydanie specjalne - Investments


CIRCUSE

Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów

Circular flow land use management

Numer umowy: 2CE174P4

Termin realizacji: 2010-2013

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Ulotka projektu - CircUse


FOKS

Kompleksowa analiza kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych

Focus on Key Sources of Environmental Risks

Numer umowy: 1CE02693

Termin realizacji: 2008-2012

Koordynator – Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013


CLEANBORDER

Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy – Polska

Improvement of air quality at the Czech-Polish border

Numer umowy: Cz.3.22/1.2.00/08.0010406Sr3P0002

Termin realizacji: 2008-2011

Koordynator – Wyższa Szkoła Górnicza - Uniwersytet Techniczny Ostrawa, Republika Czeska

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013


COHIBA

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w regionie Morza Bałtyckiego

Control of hazardous substances in the Baltic Sea Region

Numer umowy: EWT (BSR) #012

Termin realizacji: 2009-2012

Koordynator – Finish Environment Institute (SYKE) Finlandia

Program Operacyjny Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

CARE4WASTE

Alians badawczy Karaibów i Unii Europejskiej dla lepszej gospodarki odpadami

Caribbean European Union Research Alliance for Better Waste Management

Numer umowy: ELAC2015/T02-0776

Czas realizacji projektu: 2017-2018

Koordynator - Fraunhofer, Niemcy

Strona internetowa projektu - care4waste.net

Zobacz film


BioSuck

System wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji zbierania odpadów z zastosowaniem technologii próżniowej z jednoczesną produkcją bioenergii z odpadów

Decision Support System on Optimised Waste Collection by Vacuum Technology with Simultaneous Production of Bioenergy from Wastes

Numer umowy: FP 7 ERANET SUSFOOD

Termin realizacji: 2014-2017

Koordynator – Fraunhofer, Niemcy


UKRAINA

Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy

Numer umowy: NFOŚiGW 1602/2020/Wn50/NE-ZS/D

Termin realizacji: 10.2020 – 06.2023

Realizator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Źródło finansowania – Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu 5.1.1. Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych ze środków NFOŚiGW

Zobacz cykl filmów „W procesie zmiany – doświadczenia transformacji śląskiego regionu węglowego” w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej oraz ukraińskiej) powstałych w ramach projektu.


KPST

Opracowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST) wyznaczającego ramy dla Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

Numer umowy: NFOŚiGW 1601/2020/Wn50/NE-ZS/D

Termin realizacji: 21.09.2020-31.05.2021

Realizator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Źródło finansowania – Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu 5.1.1. Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych ze środków NFOŚiGW


MISCOMAR

Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę

Miscanthus Biomass Options for Contaminated and Marginal Land: Quality, Quantity and Soil Interactions

Numer umowy: 652615

Termin realizacji: 2016-2019

Koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Strona internetowa projektu  www.miscomar.eu

Źródło finansowania FACCE SURPLUS, polska część badań dofinansowana przez NCBiR


EREK

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów

European Resource Efficiency Knowledge Centre

Czas realizacji projektu – maj 2017-sierpień 2019

Koorydnator Grupa Technopolis

Strona internetowa www.resourceefficient.eu

Źródło finansowania  Komisja Europejska

Ulotka - EREK

Broszura - EREK


44MPA

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

Development of Plans for Adaptation to Climate Change in Cities with More Than 100 000 Inhabitants

Numer umowy: 1/2017/DZM

Termin realizacji: 2017-2019

Koordynator – Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Strona internetowa projektu 44mpa.pl

Źródło finansowania Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżet państwa

Broszura podsumowująca projekt (pdf)

ZMIANY KLIMATU W NASZYCH MIASTACH

Jaka może być przyszłość?

Podróże małe i duże

Projektowanie budynków

Osoby wykluczone społecznie

Informacja o zagrożeniach

Przestrzeń miejska

Woda w mieście

Retencja wód w mieście

Zieleń w mieście

Osoby w podeszłym wieku


Jodła

Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim

Determination of habitat conditions and vitality of the silver fir (Abies alba) with indication of appropriate areas for its breeding in the Silesian and Żywiec Beskids

Numer umowy: 99/2016/28/ZS/ek/D

Termin realizacji: 2017-2018

Podwykonawstwo – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych


COAL

Od karbonu do krajobrazu poprzemysłowego - zapis zmian utrwalony poprzez wizję artystyczną i analizę naukową

From Carboniferous to Open Eyed Arties on Landscape

Numer umowy: 2007-1069 / 001-001CTU COHANT

Termin realizacji: 2007 - 2009

Koordynator: Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, Niemcy

Źródło finansowania Unia Europejska CULTURE PROGRAMME 2007-2013


MARQUIS

Wielomodalny ogólnodostępny serwis informacyjny na temat jakości powietrza

Multimodal Air Quality Information Service For General Public

Numer umowy: EDC 11258 MARQUIS 29162, Program e-Content

Termin realizacji: styczeń 2005 - grudzień 2006

Koordynator – Fundació Universitat Pompeu Fabra, Hiszpania

Źródło finansowania  Program Unii Europejskiej IS-ECONTENT

Ulotka projektu (pdf)

MISCOMAR+

Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych

MISCOMAR+ Miscanthus for Contaminated and Marginal Lands

Numer umowy: FACCE SURPLUS/III/MISCOMAR+/03/2020

Termin realizacji projektu: 1.05.2020 – 31.08.2023

Koordynator – Aberystwyth University, Wielka Brytania

Finansowanie: FACCE SURPLUS, polska część badań dofinansowana przez NCBR

Strona www: https://www.miscomar.eu/

Zobacz ulotkę

 

 

OPTITREAT

Optymalizacja funkcjonowania biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

Optimalisation of small wastewater treatment facilities

Numer umowy: BONUS-INNO-2012-01/2014

Termin realizacji: 2014-2016

Koordynator – IVL Swedish Environmental Research Institute, Szwecja

Strona internetowa projektu – www.optitreat.ivl.se

Finansowanie: BONUS-185 Wspólny Międzynarodowy Program dla Bałtyku


SMART

System monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu

Termin realizacji projektu: 06.2020 – 05.2022

Numer umowy: UDA-RPSL.01.02.00-24-045E/19-00 z dnia 09.07.2020r.

Koordynator: COMFORTEL

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 


InfoSMOG-MED

Projekt InfoSMOG-MED był projektem własnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych oraz budżetu Państwa

Numer umowy:

Termin realizacji: 05.08.2019-30.09.2021

Koordynator – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice

Link do platformy: https://slaskiesmogstop.pl/

Aplikacja do pobrania: Google Play oraz App Store.


in2in

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych

Development of IT Infrastructure for Collection, Processing and Analysis of Environmental Data

Numer umowy: POIG.02.03.00-00-03310

Termin realizacji: 2011-2015

Realizacja – IETU, Katowice

Strona internetowa projektu –  www.in2in.pl


ZiZOZap

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Integrated Support System for Management and Protection of Water Dam Reservoir

Numer umowy: POIG 01.01.02-24-078/09-00

Termin realizacji: 2010-2014

Koordynator – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Strona internetowa projektu –  www.zizozap.pl

Zobacz filmy:


GEOSAP

Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające rozwój roślin

Water absorbing geocomposites – innovative technologies supporting plant vegetation

Numer umowy: POIG.01.03.01-00-181/09-00

Termin realizacji: 2010-2014

Koordynator – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Strona internetowa  www.geosap.up.wroc.pl


ETV4Water

Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego

Facilitating the use of ETV to increase energy efficiency in water sector

Termin realizacji: maj-październik 2017

Realizacja – Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska (koordynator), Partnerzy: Aquateam COWI, Norwegia; Gdańska Fundacja Wody, Polska

Strona internetowa projektu – www.etv.ietu.pl

Projekt ETV4WATER był finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu
Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04

Ulotka projektu ETV4Water


CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Sustainable water strategy by means of tight-knit approach to water cycle in river catchment

Numer umowy: Pol-Nor/199120/21/2013

Termin realizacji: 2013-2016

Realizacja – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (koordynator), Partnerzy: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Norweski Instytut Badania Wody NIVA Norwegia

Strona internetowa projektu – cris.ietu.katowice.pl

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ENVEUROPE

Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie - Sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów

Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring

Numer umowy: LIFE08 ENV/JT/000399

Termin realizacji: 2010-2013

Strona internetowa projektu – www.enveurope.eu

Koordynator – National Research Council, Włochy

Ulotka projektu ENVEUROPE (wersja EN)


do góry