O Instytucie

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw klimatu. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.

Misja

Misją Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest dostarczanie rozwiązań korzystnych dla środowiska i gospodarki, zapewniających dobrostan społeczeństwu.

Wizja

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest innowacyjnym i samodzielnym biznesowo twórcą i dostawcą atrakcyjnych, efektywnych rozwiązań istotnie ograniczających presję lub pozytywnie oddziałujących na środowisko.

Cel strategiczny

Celem strategicznym Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest inicjowanie działań dla zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska w aspekcie rozwoju gospodarczego i społecznego w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz europejskim przez prowadzenie działań naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wdrażanie ich wyników.

Nasza historia

W 1972 roku, na bazie Katowickiego Oddziału Instytutu Gospodarki Wodnej, utworzono z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Centrum Ochrony Środowiska. Do 1991 roku Centrum Ochrony Środowiska działało jako katowicki oddział podlegającego ministrowi ds. środowiska Instytutu Kształtowania Środowiska, a następnie Instytutu Ochrony Środowiska. W 1992 roku katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska stał się samodzielną jednostką, pod nazwą Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Wraz z rozwojem w Polsce ochrony środowiska, naukowo-badawczy profil IETU zmieniał się od problematyki ochrony wód powierzchniowych, technologii oczyszczania wód i ścieków, ochrony atmosfery oraz gospodarki komunalnej, w kierunku kompleksowej, systemowej, zintegrowanej ochrony i kształtowania środowiska.

Naukowe kompetencje IETU, doświadczenie i umiejętności organizacyjne oraz dostępność usług informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwiły w ostatnich trzech latach współpracę naukowo-badawczą oraz wymianę wiedzy z ponad 200 jednostkami zaangażowanymi w realizację wspólnych projektów krajowych i międzynarodowych.

Kalendarium

1972

Na bazie Katowickiego Oddziału Instytutu Gospodarki Wodnej utworzono z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Centrum Ochrony Środowiska, które do 1992 działało jako katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska.

Działalność naukowa Instytutu prowadzona w latach 1972-1992 przyczyniła się do:
- zbudowania w województwie katowickim/śląskim podstaw systemu zarządzania jakością środowiska oraz systemu kontroli jakości środowiska,
- uruchomienie pierwszego w Polsce regionalnego systemu monitoringu jakości powietrza opartego na średnio dobowych pomiarach stężeń pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu,
- wdrożenia do prawa ochrony środowiska procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
- rozwoju technik i technologii zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska,
- stworzenia podstaw systemowych rozwiązań kompleksowej ochrony środowiska terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym,
- wypracowania metodyki tworzenia wieloletnich programów ochrony środowiska,
- zmiany struktury upraw w Pracowniczych Ogrodach Działkowych ze względu na zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi - ołów, kadm, cynk (1980-1994).

od 1986

IETU eksploatuje i rozwija multipoligon badawczy do kompleksowych badań środowiska, również na poziomie komórkowym.

1992

Decyzja o usamodzielnieniu jednostki, nowa nazwa Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

1992-2002
Silny rozwój współpracy z zagranicą (Departament Energetyki USA, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, Uniwersytet Stanu Floryda, europejskie jednostki badawcze); aktywne włączanie się w działania resortu środowiska; liczne inicjatywy działań na szczeblu województwa.

od 1994

Włączenie się w realizację badań finansowanych z Ramowych Programów Badań Unii Europejskiej, aktywna współpraca z europejskimi jednostkami naukowo-badawczymi. Do 2015 IETU był członkiem ponad 60 międzynarodowych konsorcjów naukowych realizujących projekty badawczo-wdrożeniowe.

1996

1996-1998
Zorganizowanie jednych z pierwszych w Polsce demonstracji technologii bio- i fitoremediacji każdorazowo dla ponad 200 uczestników w współpracy z partnerami z USA.

1998

1998-2002
Współpraca z Ministerstwem Środowiska przy opracowaniu zasad i procedur oraz narzędzi zarządzania środowiskiem, wynikających z harmonizacji prawa polskiego z przepisami Unii Europejskiej.

2000

2000-2009
Wspieranie wdrażania Europejskiego Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) w kraju: udział w opracowaniu Mapy Drogowej Wrażania Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce /KETAP/, przygotowanie koncepcji Krajowego Systemu Monitorowania Technologii Środowiskowych jako narzędzia wspierającego promocję eko-innowacyjnych rozwiązań w kraju (we współpracy z KOMAG i PCBC).

2001

2001-2006
IETU znajduje się w pierwszej dziesiątce polskich jednostek naukowych realizujących projekty badawcze w ramach 5. oraz 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

od 2002

Koordynowanie Międzynarodowych Naukowych Sieci Tematycznych: Naukowa Sieć Tematyczna AIRCLIM-NET – Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu oraz Naukowa Sieć Tematyczna ENVITECH_Net – Technologie Ochrony Środowiska.

od 2005

Koordynowanie Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska, obecnie Polskiej Platformy Technologicznej Ekoinnowacji.

2010

2010-2014
Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych.

od 2011

Udział w budowaniu oraz wdrożenia programu pilotażowego systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV dla Europy.

2015

2015-2018
Restrukturyzacja IETU finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2016

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe IETU uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A na weryfikację innowacyjnych technologii i produktów dla branży wodno-ściekowej zgodnie z systemem Environmental Technology Verification EU

2017

2017-2019
Opracowanie wspólnie z samorządami Planów Adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (44MPA)”

2019

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe IETU rozszerzyła zakres weryfikacji technologii środowiskowych o materiały, odpady i zasoby, w tym m.in. recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne, recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane

2020

Przedstawicielka IETU reprezentuje Polskę w Zarządzie Misji obszaru Gleba, Zdrowie oraz Żywność Programu Horyzont Europa

do góry