Przekształcanie środowiska zurbanizowanego

Zrównoważony rozwój miast powinien zapewnić bezpieczeństwo, dobrobyt i wygodę mieszkańcom, miejsce do działania przedsiębiorcom i klimat do rozwoju nauki i wiedzy. Jednocześnie środowisko zurbanizowane powinno lepiej i skuteczniej dostosowywać się do zmian klimatu.

Prowadzimy badania w zakresie:

 • metod i narzędzi zarządzania środowiskiem zurbanizowanym w kontekście adaptacji do zmian klimatu, w tym:
  • badania wrażliwości systemów i procesów rozwoju miasta na zmiany klimatu,
  • modelowania kierunków zmian przestrzennych terenów zurbanizowanych w kontekście adaptacji do zmian klimatu,
  • badania interakcji pomiędzy bioróżnorodnością, funkcjami i usługami ekosystemowymi na terenach miejskich,
  • opracowania metod i narzędzi zarządzania adaptacją do zmian klimatu na terenach miejskich,
 • metod kształtowania struktury przestrzennej obszarów zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych obszarów miejsko-przemysłowych oraz ich przekształcanie do nowych funkcji, w tym:
  • metod delimitacji obszarów funkcjonalnych z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych, przestrzennych i społeczno-ekonomicznych,
  • metod wariantowych koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu w oparciu o modele oraz wizualizację danych,
  • metod wizualizacji danych lokalizacyjnych oraz modeli przestrzennych w skali regionalnej i urbanistycznej,
  • koncepcji przekształcania gruntów i nadawania im nowych funkcji gospodarczych i społecznych.
dr Magdalena Głogowska
Ekspert wiodący - Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta
 + 48 32 254 60 31 wew. 139, 

Referencje

PROJEKTY


do góry