Remediacja środowiska

Ochrona gleby wywiera bezpośredni wpływ na jakość wody i powietrza, różnorodność biologiczną, a także zmiany klimatu. IETU koncentruje się na badaniach służących dostosowaniu jakości gleb oraz gruntów do poziomu dopuszczalnego ryzyka ekologicznego oraz zdrowotnego przy zachowaniu oraz stymulowaniu bioróżnorodności. Przedmiotem badań jest skojarzenie metod fitoremediacji zanieczyszczonego środowiska wodno-gruntowego oraz możliwości upraw roślin energetycznych na terenach zdegradowanych.

Prowadzimy badania w zakresie:

 • selekcji gatunków roślin energetycznych do upraw na terenach zdegradowanych oraz opracowania procedur i metod przygotowania terenu w oparciu o techniki remediacyjne,
 • adaptacji i wykorzystania roślin naczyniowych w procesach remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego,
 • metod i narzędzi do procesów fitoremediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi i nieorganicznymi w oparciu o ocenę efektywności procesów (z wykorzystaniem metod oceny ryzyka oraz technik biologii molekularnej),
 • możliwości i metod odtwarzania funkcji gleby na terenach zdegradowanych.
dr Marta Pogrzeba
Ekspert wiodący - Remediacja środowiska
 tel. 32 254 60 31 wew. 252, 

Referencje

PROJEKTY

 • MISCOMAR – Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość, oraz wpływ na glebę (ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS) koordynator
 • Phyto2Energy – Innowacyjne zintegrowane podejście do produkcji biomasy na cele energetyczne na terenach zdegradowanych z zastosowaniem technologii fitoremediacji (7. PR UE/ Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)
 • LUMAT – Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zintegrowanym zarządzaniu środowiskowym miejskich obszarów funkcjonalnych (INTERREG Program da Europy Środkowej), koordynator
 • TIMBRE – Racjonalne usprawnienie remediacji terenów zdegradowanych w Europie (7. PR UE)
 • UPSOIL – Zrównoważone podnoszenie jakości gleb przez rozwój kosztowo-efektywnych, biogeochemicznych sposobów remediacji (7. PR UE)
 • GEOSAP – Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające rozwój roślin (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013)
 • NAFTOSORB – Ocena przydatności sorbentu NAFTOSORB do ograniczenia biodostępności metali ciężkich w glebie (badania statutowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

do góry