Najbliższe seminarium

Katowice, 15 listopada 2018, godz. 13.00

Mikoryza arbuskularna roślin energetycznych uprawianych na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi

Prowadząca: Alicja Szada-Borzyszkowska – IETU

Środowisko jest narażone na zanieczyszczenie metalami ciężkimi spowodowane szybkim rozwojem przemysłu,
a także antropopresji. Skutkiem nadmiernej akumulacji metali ciężkich w glebie jest zaburzenie funkcjonowania ekosystemów i równowagi biologicznej. W rezultacie prowadzi to do obniżenia jakości gleby, ograniczenia produkcji roślinnej, zmniejszenia aktywności mikrobiologicznej, a także do narażenia ludzi i zwierząt na toksyczne związki, które przechodzą do łańcucha pokarmowego.

Jedną z metod oczyszczania zanieczyszczonych gleb metalami ciężkimi jest fitoremediacja, wykorzystująca zdolność roślin oraz związanych z nimi mikroorganizmów glebowych do poboru metali ciężkich i redukcji poziomu zanieczyszczeń obecnych w środowisku. W ostatnich latach w procesie fitoremediacji z powodzeniem wykorzystuje się uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne, a aspekt mikoryzy arbuskularnej jako czynnika wspomagającego proces fitoremediacji, stanowi temat dyskusji wielu badaczy. Szacuje się, iż arbuskularne grzyby mikoryzowe są najczęściej występującym typem mikoryzy, mającym korzystny wpływ na przebieg fitoremediacji.

Głównym celem prowadzonych w IETU badań było wdrożenie do procedur badawczych oceny stopnia mikoryzacji korzeni roślin, a także określenie stopnia kolonizacji mikoryzowej u wybranych gatunków traw energetycznych wraz z oceną przydatności tych gatunków do procesu fitoremediacji.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzanych na glebie zanieczyszczonej ołowiem, kadmem i cynkiem (poletka doświadczalne IETU w Bytomiu) w ramach projektów Phyto2Energy i MISCOMAR.

 

Zastosowanie procesu fitoremediacji w produkcji plonu energetycznego na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako lokalnego źródła energii - www.phyto2energy.eu

 

 

Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę - www.miscomar.eu

Data i miejsce seminarium

15 listopada 2018, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6

Udział w Otwartych Seminariach IETU jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy .
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 13 listopada 2018 r.


do góry