Nowa monografia autorstwa ekspertów IETU – Integrated environmental management of land and soil in European urban areas

Ukazała się nowa monografia pt. Integrated environmental management of land and soil in European urban areas, pod red. Anny Starzewskiej-Sikorskiej. Tematyka gospodarowania gruntami i glebami w miastach podejmowana w monografii była przedmiotem wielu projektów badawczych i aplikacyjnych prowadzonych w ostatnich 10 latach w IETU. W monografii przedstawiono wyniki tych projektów, zarówno diagnozy, jak i rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji w zakresie zrównoważonego gospodarowania gruntami i glebami.

Wprowadzenie do monografii, red. Anna Starzewska-Sikorska:

…Projekty głównie dotyczyły problemów w krajach Europy, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, stojących przed problemami związanymi z wciąż istniejącym dziedzictwem ostatnich dziesięcioleci, do którego należy dodać wspólne problemy europejskie w tym zakresie…

…Różne aspekty zrównoważonego gospodarowania gruntami prezentowane są w projektach finansowanych przez Program INTERREG dla Europy Środkowej, które obejmują rozwiązania metodologiczne, narzędzia i instrumenty wspierające zarządzanie gruntami na obszarach miejskich.

Przedstawiono również wyniki projektów dotyczących analizy i oceny negatywnych skutków niezrównoważonej gospodarki gruntami na obszarach miejskich, polegającej na wykorzystaniu gruntów leśnych i rolnych na inne cele. Zdegradowane tereny poprzemysłowe stanowią ważną część obszarów miejskich w wielu miastach europejskich. Opisano metody i narzędzia zarządzania tymi obszarami, w tym metody remediacji i oceny ryzyka zdrowotnego, które wspierają podejmowanie decyzji w ich zarządzaniu i użytkowym wykorzystaniu.

Omówiono również niektóre aspekty gospodarki odpadami i jakości powietrza na obszarach miejskich, jako ważny element jakości przestrzeni miejskiej i komfortu życia mieszkańców. Należy podkreślić, że we wszystkich przypadkach ziemia i gleba są postrzegane jako zasób, który wymaga ochrony i rozsądnego wykorzystania, podobnie jak inne zasoby środowiska. Dlatego we wszystkich tych projektach narzędzia i metody zarządzania środowiskiem zostały zastosowane w planowaniu i zarządzaniu gospodarką przestrzenną. To połączenie zarządzania zasobami środowiska z planowaniem i zarządzaniem gruntami jest kluczową ideą w kierunku przyszłej poprawy jakości życia w miastach.”

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Monografia została wydana w ramach wydawnictwa Works & Studies – Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Polecamy również wydaną w 2020 roku monografię autorstwa ekspertów IETU, dotyczącą miast oraz ich zrównoważonego rozwoju pt. Obszary miejsko-przemysłowe wobec zmian klimatu na przykładzie miast centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, red. Justyna Gorgoń, Works & Studies – Prace i Studia nr 89, IPIŚ PAN Zabrze 2020. Publikacja dostępna po zarejestrowaniu/zalogowaniu się w Bibliotece Cyfrowej IETU lub na stronie IPIŚ-PAN.

 


do góry