#MPA Mikołów – warsztaty nr 3

Eksperci IETU wraz z przedstawicielami urzędu miasta, Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz służb i instytucji odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę komunalną, bezpieczeństwo, miejską komunikację publiczną, zdrowie, a także lokalnych organizacji reprezentujących mieszkańców konsultowali propozycje kierunków działań i opcji adaptacyjnych dla Mikołowa.

Warsztaty odbyły się 14 września br. Eksperci IETU przygotowali propozycje działań adaptacyjnych. Będą one służyły przystosowaniu Mikołowa do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Działania adaptacyjne muszą być przede wszystkim dostosowane do specyficznych warunków miasta, dlatego tak ważną rolę w ustalaniu planu działań przystosowawczych odgrywa udział przedstawicieli lokalnych instytucji, organizacji oraz mieszkańców.

Na tych warsztatach przedstawiliśmy wyniki analizy ryzyka oraz szanse i zagrożenia dla miasta. Na podstawie diagnozy oraz prac warsztatowych przygotowano trzy zestawy propozycji działań technicznych, organizacyjnych i edukacyjno-promocyjnych, czyli trzy opcje adaptacji – informuje dr Janusz Krupanek z IETU.

Każda opcja adaptacji stanowi pakiet działań możliwych do wdrożenia z punktu widzenia organizacyjnego i finansowego miasta. Warto podkreślić, że w Mikołowie realizowanych jest już wiele przedsięwzięć, które mają na celu zarówno łagodzenie zmian klimatu, jak i adaptację, a ich wspólnym mianownikiem są szeroko rozumiana poprawa jakości życia w mieście. Są to m.in. instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publiczne, oświetlenie zasilane OZE czy inwestycje z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury – zagospodarowanie parku kieszonkowego, założenie łąki kwietnej, rabat miododajnych, nasadzenia drzew.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom warsztatów w Mikołowie za współpracę i zaangażowanie – mówi dr Janusz Krupanek. – W imieniu ekspertów chcę podziękować za życzliwość, otwartość i cenne uwagi, które pomagają nam lepiej przygotować Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta.

Najbardziej efektywne działania zostaną wpisane do Planu Adaptacji do zmian klimatu. Warto dodać, że w trakcie warsztatów zwrócono szczególną uwagę na powiązanie zapisów planu adaptacji do zmian klimatu dla Mikołowa z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, aby nie dopuszczać do zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej w nowej zabudowie, zapewnić spełnianie obowiązku zagospodarowania wód deszczowych w granicach nieruchomości, zapewnić odpowiednią ilość i jakość zieleni wysokiej i rozwiązań wertykalnych czy tworzenie w miejscach zamieszkania enklaw zieleni publicznej i przestrzeni dla podstawowych usług publicznych.

Opracowała W. Jarosz

 


do góry