Mikrobiologia środowiska

Prowadzone w IETU prace badawcze umożliwią identyfikacje różnych mikroorganizmów oraz wykorzystanie ich potencjału biotechnologicznego w eko-innowacyjnych technologiach środowiskowych np. bioremediacji i fitoremediacji, a także ułatwią monitorowanie zmian krótko i długoterminowych zachodzących w glebach pod wpływem zastosowania różnych biotechnologii.

Prowadzimy badania w zakresie:

 • poszukiwania i charakterystyki mikroorganizmów środowiskowych (w tym nowych szczepów) o unikatowych właściwościach biotechnologicznych,
 • wykorzystania mikroorganizmów w biologicznych technologiach remediacji,
 • wykorzystywania technik mikrobiologicznych w różnych gałęziach bioprzemysłu.
prof. dr hab. Grażyna Płaza
Ekspert wiodący - Mikrobiologia środowiska
 tel. 32 254 60 31 wew. 246, 

Referencje

PROJEKTY

 • Phyto2Energy – Innowacyjne zintegrowane podejście do produkcji biomasy na cele energetyczne na terenach zdegradowanych z zastosowaniem technologii fitoremediacji (7. PR UE/ Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)
 • OPTITREAT – Optymalizacja funkcjonowania biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (Program BONUS-185, NCBiR)
 • NAFTOSORB – Wykorzystanie produktu ekologicznego na bazie mikroorganizmów i specjalnych sorbentów w procesach bioremediacyjnych (badania statutowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Zastosowanie nowoczesnych technik molekularnych i testów ekotoksykologicznych w procesach bioremediacji gruntów (badania statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Analiza molekularna różnorodności mikrobiologicznej i jej zastosowanie w biotechnologii środowiskowej (British Council - umowa dwustronna)
 • Oczyszczanie ścieków rafineryjnych przy udziale bakterii o wysokiej efektywności produkcji substancji powierzchniowo-czynnych i biodegradacji węglowodorów ropopochodnych (grant, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Zastosowanie testów mikrobiologicznych i ekotoksykologicznych w ocenie i klasyfikacji gruntów zanieczyszczonych (Projekt badawczy specjalny nr Austria/38/2006, grant Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Zastosowanie odpadów i ścieków z różnych gałęzi przemysłu spożywczego do produkcji biosurfaktantów (grant, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Zastosowanie wskaźników biologicznych do szacowania ryzyka ekologicznego gleb zanieczyszczonych (badania statutowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Opracowanie i wdrożenie metody filtracji membranowej do oceny mikrobiologicznej jakości wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (badania statutowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Wpływ biosurfaktantów produkowanych przez bakterie z rodzaju Bacillus na proces biosyntezy nanocząstek srebra (Ag-NPs) i ich właściwości (grant, Narodowe Centrum Nauki)
 • Charakterystyka bakterii endofitycznych miskanta i ich rola w rozwoju roślin oraz produkcji biomasy (współpraca dwustronna z HMGU Monachium, badania statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Rola bakterii produkujących biosurfaktanty w biosyntezie nanocząsteczek srebra (Ag-NPS): Ekoinnowacyjne biologiczne podejście w nanobiotechnologii (Polsko-Czeska współpraca bilateralna)

do góry