Najbliższe seminarium

18.10.2018, godz. 13.00

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w przemyśle w świetle Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – projekt HAZBREF

Prowadzący: dr Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz, Beata Michaliszyn, Marek Matejczyk – IETU

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych (IED) jest podstawowym instrumentem kontroli emisji przemysłowych na poziomie Unii Europejskiej. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają dokumenty referencyjne BREF dla Najlepszych Dostępnych Technik – BAT (Best Available Techniques), opracowane dla sektorów przemysłowych. Jednym z aspektów uwzględnianych w tych dokumentach są emisje substancji uznanych za niebezpieczne. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że istnieją możliwości szerszego uwzględnienia tego zagadnienia w procesie rewizji dokumentów referencyjnych BREF, a także w procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji przemysłowych.

Problematyka ta jest przedmiotem projektu: Identification of Hazardous Chemicals in the IED BREFs  – o akronimie HAZBREF. Celem projektu jest poprawa zarządzania substancjami uznanymi za niebezpieczne w gospodarce oraz usprawnienie przepływu informacji o tych substancjach między różnymi sferami polityki środowiskowej i gospodarczej oraz odpowiedniego prawodawstwa i administracji (Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych, rozporządzenie REACH, Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Konwencja HELCOM).

Zakres projektu obejmuje identyfikację substancji uznanych za niebezpieczne istotnych w kontekście rewizji dokumentów referencyjnych BREF publikowanych na podstawie zapisów Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych. Jednocześnie projekt odnosi się do zagadnień recyklingu odpadów z uwzględnieniem problemu zanieczyszczenia strumieni odpadów substancjami uznanymi za niebezpieczne. W projekcie analizowane są uwarunkowania i możliwości zwiększenia skuteczności organów administracji środowiskowej w zakresie nadzoru i kontroli wykorzystania substancji uznanych za niebezpieczne, a także utylizacji materiałów zawierających te substancje w przemyśle przez szersze uwzględnienie tych zagadnień w dokumentach referencyjnych BREF. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone studia przypadku dla wybranych branż przemysłowych oraz reprezentatywnych zakładów podlegających Dyrektywie o Emisjach Przemysłowych służące określeniu działań minimalizujących emisję substancji uznanych za niebezpieczne z przemysłu do środowiska.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną najistotniejsze uwarunkowania prawne zarządzania substancjami niebezpiecznymi, cele i zakres działań podejmowanych w projekcie HAZBREF, a także wstępne wyniki przeprowadzonych analiz, w tym proponowane rekomendacje usprawnienia zarządzania tymi substancjami w praktyce realizacji zapisów Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych.

Data i miejsce seminarium

18 października 2018, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6
Sala 121, I p.

Udział w Otwartych Seminariach IETU jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie na email: skanu podpisanego formularza zgłoszenia, do dnia 16 października 2018 r.

do góry