Konsultacje społeczne Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

Konsultacje społeczne Planu Działań dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic odbyły się w Rudzie Ślaskiej 25 kwietnia 2018. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.

Witając uczestników spotkania Prezydent Michał Pierończyk podkreślił wagę dokumentu opracowanego przy aktywnym współudziale przedstawicieli urzędów trzech miast MOF. Prace trwały przez ostatni rok i obecnie miasta będą się starały o środki na realizację zapisów tego dokumentu. Zaznaczył także iż dokument jest spójny z innymi opracowaniami dotyczącymi rewitalizacji terenów zdegradowanych, a także programu rewitalizacji podwórek, który jest właśnie realizowany w Rudzie Śląskiej.

Ważnym zagadnieniem jest współpraca miast Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego a także współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która wyraziła zainteresowanie Planem Działań.

Następnie zostały przedstawione wyniki prac nad Planem Działań jako całości oraz prezentacja rozwiązań zastosowanych w obszarze pilotowym projektu LUMAT, gdzie realizowana jest inwestycja w zakresie rewitalizacji hałdy pocynkowej. Zaprezentowana została również technologia fitostabilizacji zastosowana na tym obszarze w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego dla ludzi korzystających w przyszłości z tego terenu parkowo-rekreacyjnego.

Na spotkaniu zaprezentowana została również koncepcja Traktu Rudzkiego ze szczególnym pokazaniem systemu ścieżek rowerowych łączących tereny zielone w Rudzie Śląskiej. Celem było pokazanie skoordynowanych działań korzystających z różnych źródeł finansowania a mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Następnie uczestnicy zadawali pytania dotyczące szczegółów zaprezentowanych rozwiązań. Pytano również o możliwości finansowania zaprezentowanego Planu Działań. Obecnie miasta będą przygotowywały wnioski do funduszy krajowych i międzynarodowych na realizację zadań zapisanych w planie działań. Będą to aplikacje o środki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na inwestycje.

Więcej o projekcie LUMAT

 

Galeria


do góry