Miasto z Klimatem

Celem projektu Miasto z Klimatem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz dostarczenie wsparcia w pro-klimatycznej transformacji w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego prowadzonego dla miast, wyróżnionych w Konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn.„Miasto z Klimatem 2.0”.

W edycji Konkursu „Miasto z Klimatem 2.0” MKiŚ przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta, której celem było zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki klimatyczno-środowiskowej. Analiza została przeprowadzona w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska. W Konkursie wyróżniono 15 miast, po 3 z każdej kategorii.

Wyróżnione miasta otrzymują specjalistyczną pomoc doradczą oferowaną przez MKiŚ, a  przygotowaną przez Konsorcjum w składzie: Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Finansowanie Projektu odbywa się ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wynikiem współpracy miast z ekspertami będą mapy drogowe transformacji w kierunku odporności i neutralności klimatycznej miast, a także przygotowane listy kluczowych projektów dla każdej z ww. kategorii.

W Projekcie realizatorzy przygotowywali ofertę wsparcia eksperckiego dla wyróżnionych miast. IETU w ramach projektu przeprowadzi 4 pakiety doradcze w następujących obszarach:

Dwa pakiety Zielone – obejmujące systemowe rozwiązania zielonej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu:

  • Określenie zasięgu i intensywności powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła (PMWC)
  • Ocena ryzyka oraz możliwości redukcji negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła
  • Dobór metod i działań ograniczania lub eliminacji miejskiej wyspy ciepła
  • Propozycje rozwiązań adaptacyjnych opartych na rozwiązaniach zielonej infrastruktury

Dwa pakiety Niebieski  – obejmujący systemowe rozwiązania błękitnej infrastruktury do zastosowania w adaptacji do zmian klimatu:

  • Określenie poziomu i rozkładu uszczelnienia gruntów w mieście
  • Ocena stopnia ryzyka podtopieniami i powodziami miejskimi
  • Dobór metod i działań ograniczania lub eliminacji powodzi miejskich
  • Propozycje rozwiązań z zakresu kształtowania małej retencji miejskiej opartych na modelu błękitnej infrastruktury

Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej każdego z wyróżnionego miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW.

Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy etap Projektu – diagnoza do map drogowych transformacji zakończył się w marcu 2022. Obecnie realizowany jest drugi etap projektu..

 

Realizatorzy projektu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Instytut Badawczy Leśnictwa
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 

Termin realizacji projektu: I-etap 01.09.2021-30.04.2022, II-etap 30.11.2022-30.09.2023

Numer umowy: I etap 3093/2021/Wn50/NE-ZS-KU/D, II etap 3376/2022/Wn-50/NE/ZS/KU/D

Koordynator projektu ze strony IETU: I-etap - dr Justyna Gorgoń, II-etap - dr inż. Magdalena Głogowska, email:

 

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Programu 5.1.1. Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych ze środków NFOŚiGW


do góry