Zapraszamy na warsztaty IETU – Nowoczesne narzędzia wspomagające transformację regionów poprzemysłowych – 13.09.2023, Gliwice KONGRES ITG KOMAG

Zapraszamy na warsztaty IETU pt.:

"Nowoczesne narzędzia wspomagające transformację regionów poprzemysłowych"
Gliwice, 13.09.2023 r.

odbywające się w ramach Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego Bezpieczeństwo Energetyczne a Sprawiedliwa Transformacja, organizowanego przez ITG KOMAG

W czasie warsztatów przewidziane są prezentacje dotyczące obszarów miejskich objętych sprawiedliwą transformacją. Na warsztatach zaprezentowane zostaną narzędzia służące wsparciu nadawania nowej funkcji terenom poprzemysłowym oraz podnoszeniu odporności miast na zmiany klimatu.

Rejestracja i więcej informacji na stronie Kongresu: https://kongres.komag.eu/

W programie:

  • Diagnoza stanu miasta i jego odporności na zmiany klimatu jako element zielonej transformacji - kompleksowe podejście metodyczne do analizy przestrzennej - dr inż. Magdalena Głogowska, IETU
  • Wskaźniki przyrodniczo-klimatyczne jako element diagnozy miast - dr inż. arch. Karolina Szaton-Orlińska, IETU
  • Analiza i ocena terenu poprzemysłowego objętego transformacją - charakterystyka terenu. Elementy analizy historycznej i statystycznej - dr Joachim Bronder, IETU
  • Sesja Q&A

 

 

 

Biogramy prelegentów:
dr Joachim Bronder
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska), mgr geografii (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski). Od roku 1988 pracownik Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, a od 1995 zatrudniony w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem środowiska, w szczególności oceną zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Ponadto rozwija warsztat badawczy związany z zastosowaniem systemów informacji geograficznej (GIS) w projektach naukowo-badawczych IETU. Warsztat ten wdrożył w około 120 projektach m.in. w projekcie LUMAT (Wdrożenie zrównoważonego użytkowania gruntów w zintegrowanym zarządzaniu środowiskiem funkcjonalnych obszarów miejskich), 44MPA (Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców) a ostatnio w projekcie Miasto z Klimatem. Jest autorem, wdrożonej pierwotnie w projekcie 44MPA i dalej rozwijanej metodyki wyznaczania powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła na potrzeby ogólnej oceny ryzyka termicznego dla mieszkańców. Metodykę tę zastosował dla ponad 40 jednostek samorządu terytorialnego.

dr inż. Magdalena Głogowska
W 2002 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH na kierunku Inżynieria Środowiska. W roku 2008 uzyskała stopień doktora Nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia na tym samym Wydziale AGH. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Obszar badań związany jest z adaptacją miast do zmian klimatu, źródłami danych i ich jakością oraz metodami i narzędziami szacowania wrażliwości miast na zmiany klimatu. W pracy stosuje narzędzia GIS. W latach 2017-2019 brała udział w projekcie „Opracowanie Planów Adaptacji Miejskiej dla miast powyżej 100 000 mieszkańców w Polsce”. Była kierownikiem odpowiedzialnym za opracowanie dokumentu: Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Siemianowice Śląskie, a dodatkowo była współautorką 7 innych Planów Adaptacji. Aktualnie uczestniczy w projekcie: „Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II”. Projekt realizowany jest w konsorcjum, w którym IETU odpowiada za wsparcie w dwóch kategoriach: zieleń miejska i retencja miejska. W latach 2008-2016 pracowała w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Obszary badań dotyczyły zasobów węgla, problemów związanych z sekwestracją dwutlenku węgla w głębokich strukturach geologicznych oraz zagadnień związanych z tektoniką Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Dodatkowo brała udział w czterech Polskich Wyprawach Naukowych do Peru. Zagadnienia badawcze, które podjęła w ramach wyprawy to: ochrona georóżnorodności Doliny Rio Colca, właściwości fizyczne i skład wód termalnych w dorzeczu rzeki Colca oraz zjawiska krasowe.

dr inż. arch. Karolina Szaton-Orlińska
Architekt - członek IARP, urbanista, adiunkt w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach urbanistycznych w kontekście adaptacji miast do zmian klimatu. Jej badania koncentrują się na koncepcjach Smart City, rozwiązaniach opartych na naturze (NBS) i procesach transformacji miast z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, takich jak tymczasowe wykorzystanie przestrzeni miejskich. Jest współautorką monografii, publikacji naukowych, miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, usług eksperckich związanych z adaptacją miast do zmian klimatu z wykorzystaniem NBS, miejskich programów rewitalizacji i miejskich analiz przestrzennych z wykorzystaniem GIS. Jest członkiem zarządu Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prowadzi zajęcia akademickie z projektowania urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechnice Śląskiej w Gliwicach.


do góry