Zmiany klimatu – Mikołów opracuje plan działania

Jakie obszary miasta będą w najbliższej przyszłości najbardziej odczuwać ekstremalne zjawiska pogodowe i jakie będą ich skutki? Które z nich najszybciej wymagają podjęcia działań adaptacyjnych? Kryzys klimatyczny ma istotny wpływ zarówno na dynamikę rozwoju tkanki miejskiej, jak i jakość życia ich mieszkańców.

W Mikołowie rozpoczęliśmy wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta pracę nad przygotowaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA). 18 Kwietnia br. odbyło się spotkanie ekspertów z IETU z przedstawicielami Urzędu Miasta, których Burmistrz powołał do Zespołu przygotowującego MPA.

MPA dla Mikołowa będzie dziesiątym takim dokumentem strategicznym, w którego opracowaniu bierze udział IETU – mówi dr Janusz Krupanek, kierujący zespołem ekspertów IETU pracujących nad MPA dla Mikołowa. – Oczywiście nie licząc ekspertyz i Map Drogowych Transformacji, które w ramach projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Miasto z Klimatem” zespół IETU wykonuje we współpracy z 15 miastami. W dobie zmian klimatu zrównoważony rozwój musi uwzględniać adaptację oraz redukcję zagrożeń i katastrof związanych ze skutkami zmian klimatu.

MPA jest dokumentem strategicznym, dającym władzom miasta podstawę do podejmowania decyzji, uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia miejskie, będące pochodnymi zmian klimatu. Jego celem jest przygotowanie miasta do zmieniającego się klimatu przez podjęcie wielu wzajemnie skoordynowanych różnorodnych działań adaptacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie odporności miasta na obecne i przyszłe zagrożenia klimatyczne. Posiada dokumentu MPA umożliwia również aplikowanie o środki finansowe na działania adaptacyjne.

Dodatkowo do współpracy zaprosimy przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę wodną, bezpieczeństwo, zdrowie i komunikację – podkreśla dr Joanna Piasecka-Rodak, IETU. – Będziemy również współpracować ze specjalistami ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Chcemy, aby prace nad MPA były poligonem obywatelskiej partycypacji i w tym zakresie bardzo liczymy na społeczność Mikołowa.

Eksperci IETU rozpoczęli prace od analizy dokumentów strategicznych miasta. Przygotowane zostały już mapy dzięki, którym możliwe będzie określenie wrażliwych na skutki zmian klimatu obszarów miasta, zagrożeń, które tam już występują i mogą wystąpić w przyszłości oraz ryzyka dla mieszkańców. Należy podkreślić, że pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym a zmianami klimatycznymi oraz koniecznością adaptacji do zmian klimatu występuje sprzężenie zwrotne.

Dzięki tak szerokiemu zakresowi współpracy MPA dla Mikołowa będzie połączeniem wiedzy na temat potrzeb mieszkańców z dostosowaniem działań do ich rzeczywistych preferencji.

Fot. IETU - W. Jarosz, J. Piasecka-Rodak

MPA jest narzędziem wspierającym działania na rzecz zwiększenia odporności miasta na zmiany klimatu, w tym spowolnienia odpływu i zwiększenia retencji wód opadowych oraz zwiększenia ich lokalnego wykorzystania, co jest działaniem zapobiegającym i przeciwdziałającym suszy. „Odbetonowanie” i zazielenianie przestrzeni miejskiej zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła, zwiększa pochłanianie dwutlenku węgla, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza oraz zapobiega powodziom miejskim, podtopieniom i zalaniom. Rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature Based Solution) pełnią również funkcję społeczną, ponieważ tereny zielone mogą być miejscem rekreacji oraz wypoczynku dla mieszkańców miast i są coraz bardziej doceniane przez społeczność lokalną.


do góry