Zaproszenie na otwarte seminarium IETU – Rola ekosystemów wodnych w łagodzeniu skutków zmian klimatu, Katowice 16.05.2019

Obserwowane obecnie skutki zmian klimatu, takie jak wysokie temperatury z okresami bezopadowymi, fale upałów, intensywne opady, burze i silny wiatr oraz okresy bezwietrzne szczególnie silnie wpływają na infrastrukturę i mieszkańców miast.

Dlatego tak ważne jest utrzymanie w miastach ekosystemów wodnych i związanych z wodami, a także wykorzystanie możliwości ich wprowadzania w formie przestrzeni publicznych. Te ekosystemy – cieki wodne, zbiorniki wodne i tereny podmokłe wpływają na obniżenie temperatury, zwiększenie wilgotności i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Zwiększają infiltrację i retencję wody. Pełnią wiele funkcji społecznych (kąpieliska, łowiska, miejsca rekreacji i odpoczynku), jednak szczególnie istotna jest ich rola dla ochrony przyrody i bioróżnorodności. Dla mieszkańców stanowią elementy podnoszące atrakcyjność i estetykę miasta oraz dają możliwość wypoczynku i rekreacji bez potrzeby jego opuszczania.

Naturalny sposób łagodzenia skutków zmian klimatu w miastach można oprzeć na budowaniu i odbudowywaniu ekosystemów. Dobór preferowanych ekosystemów powinien być oparty na ocenie oczekiwanych skutków łagodzenia zmian klimatycznych. Wykorzystanie w tym celu szacowania wartości usług ekosystemowych powinno pozwolić na optymalizację tego procesu oraz uwzględnienie dostarczania określonych usług, a nawet wykorzystywanie w tym celu mechanizmów rynkowych (jak płatności za usługi ekosystemów).

Samorządy miast starają się wprowadzać regulacje i rozwiązania zmierzające do poprawy modelu gospodarowania wodami opadowymi w miastach, jednak ciągle w zbyt małym stopniu korzystają z kompleksowych rozwiązań, służących do retencji wód deszczowych w miejscu powstania, zwiększających ich odparowanie i infiltrację do gruntu, a szczególnie umożliwiające ich ponowne ich wykorzystanie.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Woźnica – Uniwersytet Śląski, Wanda Jarosz – IETU

Data i miejsce seminarium: 
16 maja 2019, g. 13.00
Katowice, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, sala 121

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Prosimy o rejestrację on-line lub poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszenia na adres emailowy EncodedSuccessfully EncodedEncodedSuccessfully Encoded.
Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 15 maja 2019 r.

 

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

 

Więcej o Seminariach IETU


do góry