Seminaria Otwarte IETU

Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe.

Seminaria dają wgląd w portfolio naszych projektów badawczych i usług, pozwalając uczestnikom zapoznać się z innowacyjnym podejściem do aktualnych problemów środowiskowych, wynikami prac, jak również ich praktycznym wykorzystaniem.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, zachęcamy do udziału w spotkaniach i dyskusji nad wieloma zagadnieniami i aspektami środowiskowymi, które aktualnie poruszane są w środowisku naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji, zarówno państwowej jak i samorządowej. Obecność przedstawicieli różnych środowisk prowadzi do ożywionych dyskusji, jak również możliwości pełnego zrozumienia często szerszego kontekstu podejmowanych tematów.

Seminaria są bezpłatne i odbywają się w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, w godz. 13.00-14.30. Seminaria są również nagrywane, a następnie udostępniane w sieci.


Najbliższe seminarium

26.10.2017, godz. 13.00

Źródła informacji na potrzeby adaptacji polskich miast do zmian klimatu - proces ich gromadzenia i przetwarzania

Prowadzący: dr inż. Magdalena Głogowska, IETU

W Polsce podobnie jak w Europie i na świecie powstają plany adaptacji miast do zmian klimatu. Dzieje się tak dlatego, że obszary zurbanizowane odczuwają najsilniej zagrożenia wynikające z powstałych zjawisk klimatycznych. Ponadto adaptacja jest działaniem znacznie bardziej osadzonym w realiach miasta niż mitygacja – prowadzona w skali globalnej. Dotyczy ona konkretnych działań w mieście, których celem jest eliminacja zagrożenia życia czy zdrowia mieszkańców lub zmniejszenie strat finansowych powstałych w skutek zjawisk klimatycznych. Elementem kluczowym w tworzeniu planów adaptacji jest prawidłowa diagnoza problemów miasta, odzwierciedlająca rzeczywistą podatność miasta na zmiany klimatu oraz wskazująca właściwe kierunki adaptacji.

zobacz więcej

Seminaria zorganizowane w roku 2017

21.09.2017

Szacowanie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie pomiarów ich podatności magnetycznej

Prowadzący: Maciej Soja - IETU

08.06.2017

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w zarządzeniu środowiskiem. Narzędzia teledetekcyjne w badaniach stanu, walorów i zagrożeń środowiska na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego

Prowadzący: Łukasz Sławik - MGGP Aero, MGGP SA Oddział Warszawa

18.05.2017

Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę – projekt MISCOMAR

dr Marta Pogrzeba, dr Jacek Krzyżak, IETU

20.04.2017

Związek pomiędzy jakością powietrza atmosferycznego a chorobami układu oddechowego w Polsce

dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16.03.2017

Zastosowanie modelowania matematycznego i systemu wspomagania decyzji dla optymalizacji ciśnienia oraz obliczenia wycieków w sieciach wodociągowych

Prowadzący: Rafał Ulańczyk, Piotr Cofałka

23.02.2017

Wyzwania dla krajowej redukcji emisji zanieczyszczeń wynikające z rewizji protokołu z Goeteborga w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i ozonowi niskotroposferycznemu 

Prowadzoący: dr Janina Fudała, prof. IETU

27.01.2017

Różnorodność i profile metaboliczne biofilmu modelowego dla sieci wodociągowej.

Prowadzący: dr Izabela Biedroń

Seminaria zorganizowane w roku 2016

24.11.2016

Możliwość uprawy roślin energetycznych na nieczynnym składowisku osadów ściekowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi - projekt Phyto2Energy

Prowadzący: mgr inż. Kathrin Kopielski

25.10.2016

Modelowanie świata wody w narzędziach MIKE powered by DHI

Prowadzący: Prowadzący: Daniel Kieżun DHI Polska sp. z o.o. , Sławomir Sitek Wydział Nauk o Ziemi UŚ

20.10.2016

Analiza wybranych parametrów fizjologicznych Miscanthus x giganteus oraz Spartina pectinata uprawianych na glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Charakterystyka urządzeń pomiarowych

Prowadzący: mgr inż. Szymon Rusinowski

20.10.2016

ISPE - Instytut Badań Energetyki,Bukareszt - Partner projektu Phyto2Energy

Prowadzący: Ioana Cristina Dima, Iuliana Cardașol


do góry