Badanie składu materiałowego odpadów komunalnych

Z danych GUS wynika, że w 2015 r. w Polsce zebrano prawie 11 mln ton odpadów komunalnych, z czego ponad połowa (55%) została przeznaczona do odzysku. Recyklingowi poddano 26% (2,9 mln ton), unieszkodliwieniu termicznemu w spalarniach 13% (1,4 mln ton), biologicznemu przetwarzaniu 16% (1,7 mln ton) odpadów komunalnych. Podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi było deponowanie ich na składowiskach – 44% ich ogólnej ilości (tj. 4,8 mln ton) przeznaczono do składowania.

Badanie odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych w mieście czy gminie umożliwia rozpoznanie ilościowe i materiałowe części nadających się do recyklingu oraz do przekształcania termicznego – podkreśla Marek Matejczyk, ekspert wiodący IETU z zakresu gospodarki odpadami i zasobami. – To są informacje niezbędne do zaplanowania systemu gospodarki odpadami, czyli podjęcia decyzji o wyborze metod zbierania, przetwarzania odpadów, zaprojektowania instalacji, oceny jakości produktów recyklingu itp.

Odpady komunalne mają specyficzny charakter, zmieniający się w zależności od wielu czynników, takich jak: rodzaj zabudowy mieszkaniowej, wyposażenie techniczne i sanitarne budynków np. rodzaj ogrzewania, lokalizacja obiektów usługowo-handlowych. Istotny wpływ na skład odpadów ma m.in.: świadomość i proekologiczne nastawienie mieszkańców, sposób organizacji selektywnego zbierania surowców wtórnych oraz kompostowanie przydomowe, a także pory roku.

W przypadku strumieni odpadów komunalnych, których skład zmienia się okresowo, badaniami obejmujemy cykle zmienności, najlepiej w ciągu 12 miesięcy. Badaniom poddawane są strumienie odpadów komunalnych zbieranych w regionie gospodarowania odpadami – np. zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne suche i mokre, selektywnie zbierane odpady komunalne np. tworzywa sztuczne – informuje Marek Matejczyk. – Próbki odpadów z poszczególnych strumieni dzielone są na sitach na różne frakcje granulometryczne w zależności od celu prowadzenia badań odpadów. Na przykład, gdy celem badań jest uzyskanie podstawowej charakterystyki odpadów, wówczas zaleca się podział odpadów na frakcje granulometryczne: drobną, średnią i grubą oraz odsiew o dużych gabarytach. Dla każdej z frakcji określa się skład materiałowy w celu rozpoznania ilości materiałów nadających się do recyklingu lub do przekształcania termicznego.

Ze składem materiałowym odpadów wiążą się w bezpośredni sposób ich właściwości. Każdy ze składników charakteryzuje się bowiem zawartością składników biodegradowalnych, materiałów przydatnych do odzysku, wartością ciepła spalania.

Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2016, www.stat.gov.pl

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła propozycje ramowej polityki prowadzącej do gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym (Circular Economy Package). Zakłada ona, że kraje członkowskie, w tym Polska, doprowadzą do zwiększenia stopnia odzysku odpadów komunalnych i ograniczenia ilości odpadów poddawanych unieszkodliwieniu. Aktualne dyrektywy UE już zakładają bardzo ambitne cele w tym zakresie – odzysk papieru, tworzyw, szkła i metali w 65% wytworzonej masy do 2030 roku oraz znaczne ograniczenia dla składowania odpadów. Polska ma bardzo mało czasu na dostosowanie się do tych zaleceń – już w 2020 r. poziom ten powinien osiągnąć 50%.


do góry