Międzynarodowa wymiana naukowa

Naukowcy IETU stają się coraz bardziej mobilni za sprawą projektów realizowanych w międzynarodowych konsorcjach. Przykładem jest projekt Phyto2Energy, w którym trzy jednostki sektora nauki oraz trzy jednostki sektora gospodarczego z Polski, Niemiec i Rumunii wspólnie prowadzą badania roślin energetycznych oraz wymieniają się wiedzą i doświadczeniami.

Staże naukowców z jednostek badawczych i firm pozwalają na wzajemne poznanie sposobów prowadzenia badań w biznesie i nauce oraz komercjalizacji produktów. Dzięki temu wyniki i produkty projektu Phyto2Energy mają realną szansę przełożenia na wdrożenia rynkowe i efekty ekonomiczne. Staże rozpoczęły się w 2014 roku.

IETU wraz z niemieckim parterem VITA34/Bioplanta prowadzi badania na plantacjach roślin energetycznych w Polsce i w Niemczech.

W tym sezonie wegetacyjnym prace na poletkach założonych na zrekultywowanym składowisku komunalnych osadów ściekowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi w Lipsku obejmują ocenę wzrostu i adaptacji roślin na takim podłożu, przy zróżnicowanych warunkach nawożenia – mówi dr Jacek Krzyżak, który właśnie wrócił z kolejnego pobytu stażowego w Niemczech. – Oprócz wspólnie prowadzonych badań na poletkach doświadczalnych uczestniczymy także w seminariach wewnętrznych dla pracowników Vita34/Bioplanta, na których mamy okazję zaprezentować wyniki badań prowadzonych w IETU, a także sam Instytut. Ponadto przedstawialiśmy nasze prace na wykładach na Uniwersytecie w Lipsku oraz w Helmholtz Center for Environmental Research - UFZ.

Naukowcy z IETU byli również na stażach w Rumunii w Institute for Studies and Power Engineering (ISPE) oraz w firmie Probiotics Polska. W trakcie wymiany naukowej z jednostką rumuńską prowadzono analizy opłacalności wykorzystania roślin energetycznych w produkcji energii oraz oceniano możliwości wykorzystania popiołów po termicznej konwersji biomasy zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Pobyt w Bukareszcie był także okazją do wygłoszenia kilku wykładów na tamtejszym Uniwersytecie Rolniczym, gdzie zaprezentowano wypracowywane przez IETU podejście do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych.

Wymiana naukowa z firmą Probiotics Polska ma na celu opracowanie szczepionki mikrobiologicznej stymulującej wzrost roślin energetycznych uprawianych w warunkach zanieczyszczonego środowiska glebowego. Wspólnie opracowano formułę bioszczepionki na bazie bakterii ryzosferowych i endofitów wyizolowanych z roślin energetycznych. Wyizolowano, zidentyfikowano i scharakteryzowano ponad 100 szczepów bakterii. Badania były realizowane we współpracy z zespołem naukowym Helmholtz Zentrum Munchen, German Research Center for Environmental Health.

Analizy bioróżnorodności mikrobiologicznej są opracowywane przez System Biolog z wykorzystaniem płytek EcoPlates – informuje prof. Grażyna Płaza z IETU. – W wyniku tych badań będzie możliwość określenia „jakości biologicznej” gleby do której dodano szczepionkę komercyjną wyprodukowaną przez Probiotics Polska.

W trakcie pobytu naukowców z Rumuni, Niemiec i firmy Probiotics Polska w IETU badania prowadzone są na poletkach doświadczalnych w Bytomiu. Biotechnolodzy z Probiotics Polska zapoznają się z badaniami mikrobiologicznymi, które należy przeprowadzić przed wprowadzeniem produktu na rynek. – mówi prof. Grażyna Płaza. – My będąc na stażu w firmie możemy bliżej poznać procedury niezbędne do komercjalizacji produktów.

 

Więcej o projekcie Phyto2Energy: www.phyto2energy.eu 

                      

 

 

Projekt Phyto2Energy finansowy jest w ramach 7. Programu Ramowego, akcji Marie-Curie Industry-Academia Partnerships and Patchways

                           


do góry