EKOLAURY 2019 – dwa dla IETU!

IETU podwójnym laureatem EKOLAURÓW 2019. Kapituła w 18. edycji Konkursu przyznała  IETU Ekolaur za działalność wspierającą rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Drugi tytuł IETU otrzymał za edukację i promocję w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków w miastach.

Z okazji 20-lecia Polskiej Izby Ekologii IETU otrzymał także wyróżnienie Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii.

Medalami Jubileuszowymi Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii zostali uhonorowani dr inż. Lidia Sieja, ekspert w zakresie gospodarki odpadami i dr hab. inż. Jan Skowronek, Dyrektor IETU.

W katowickim kinoteatrze Rialto 29 października br. zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki, by podsumować kolejną edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii (PIE).

W tegorocznej edycji Konkursu IETU zdobył dwa EKOLAURY 2019 w kategoriach:

- ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za Działalność IETU wspierająca rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce,

- edukacja ekologiczna za Edukację i promocję w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków w miastach.

Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 18. edycji przyznała 24 Ekolaury oraz 16 wyróżnień.

W uroczystej Gali ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród Laureatom uczestniczył Jan Skowronek – Dyrektor IETU, który przyjął z rąk Czesława Śleziaka, Przewodniczącego Rady PIE, statuetki oraz dyplomy.

Działalność IETU wspierająca rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Działalności IETU rozwoju nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi realizowana jest od ponad 40 lat na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.

IETU w latach 2002-2006 przez opracowanie i koordynowanie przygotowania pierwszych projektów Krajowych Planów Gospodarki Odpadami wypracowywał ogólnokrajową strategię działań opartą o dyrektywy Unii Europejskiej i wymogi polskiego prawa.

Projekty kolejnych trzech Planów Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, łącznie z obecnie obowiązującym (2003, 2009 oraz 2017), były i są podstawą wdrażania kompleksowej i regionalnej gospodarki odpadami w województwie śląskim.

Współpraca z wieloma samorządami na terenie kraju, zwłaszcza z województwa śląskiego, zarówno w zakresie wykonywania oceny gospodarki odpadami, badań odpadów, jak i monitoringu obiektów gospodarki odpadami dała efekty wyrażone rozwojem i wdrożeniem nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów.

Konkurs Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, organizowany od 2002 roku promuje najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniają się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Więcej informacji o Gali Ekolaurów 2019: http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html

Edukacja i promocja w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków w miastach Idea traktowania terenów poprzemysłowych i nieużytków jako zasobu, który może zostać przekształcony w kapitał odgrywający istotną rolę w strategii zrównoważonego rozwoju, zarówno na poziomie lokalnym, jak i całego kraju, przyświeca pracom badawczo-rozwojowym realizowanym w IETU od lat 90. ubiegłego wieku oraz przekłada się na wspierające je działania edukacyjne i promocyjne. Obecnie, w ramach międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską IETU prowadzi działania ukierunkowane na promowanie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków oraz upowszechnianie narzędzi i dobrych praktyk organizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie przekształcania terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną. Elementami koordynowanych przez IETU projektów CIRCUSE oraz LUMAT były szkolenia dla przedstawicieli samorządów, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, a także pilotażowe inwestycje w Piekarach Śląskich i Rudzie Śląskiej będące przykładami dobrych praktyk. Działania edukacyjne IETU przyczyniły się do podniesienia wiedzy i kompetencji przedstawicieli administracji samorządowej w zakresie problematyki wielokrotnego użytkowania terenów. W konferencjach i seminariach dot. tej tematyki uczestniczyło w prawie 4,5 tys. osób.

Uroczysta Gala wręczenia nagród 18. edycji Konkursu Ekolaury, 29 października 2019, Katowice, kinoteatr Rialto

Nagrody dla IETU, Medale Jubileuszowe

 


do góry