Komisja Europejska do 15 grudnia 2020 zbiera informacje o living labach (żywych labolatoriach) i infrastrukturze badawczej związanej z agroekologią

Komisja Europejska prowadzi właśnie pierwsze mapowanie europejskich żywych laboratoriów i inicjatyw obejmujących infrastrukturę badawczą związanych z agroekologią. Obecnie rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami – zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej, kurczącymi się zasobami, degradacją gleby i jakością wody. Agroekologia może wzmocnić zrównoważenie i odporność systemów rolniczych, a tym samym przyczynić się do sprostania tym wyzwaniom.

Spośród wielu metod i typów struktur proinnowacyjnych koncepcja Living lab – żywego laboratorium nabrała w ostatnich latach rozpędu. Otwarte inicjatywy badawcze, a szczególnie living laby mogą odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz w procesie zmiany i poprawy systemu żywnościowego, a także życia na obszarach wiejskich.

Komisja Europejska zaproponowała nową inicjatywę Przyspieszenie transformacji systemów rolniczych: żywe laboratoria agroekologiczne i infrastruktury badawcze jako jedno z europejskich partnerstw w dziedzinie żywności, biogospodarki, zasobów naturalnych, rolnictwa i środowiska w ramach programu „Horyzont Europa”.

Obecnie Komisja Europejska prowadzi pierwsze screeningowe mapowanie dotyczące europejskich żywych laboratoriów oraz innych otwartych infrastruktur badawczych, które mogą zostać wykorzystane w badaniach związanych z rolnictwem, agroekologią czy ochroną gleb – link do kwestionariusza zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2020 r.

Bardziej szczegółowe mapowanie zostanie przeprowadzone w projektach „ALL Ready” oraz „AE4EU” w ramach programu „Horyzont 2020”.

Living laby czyli żywe laboratoria to przestrzenie dla współinnowacji poprzez partycypacyjne, transdyscyplinarne i systemowe badania. Umożliwiają one właścicielom i zarządcom gruntów, obywatelom, w tym konsumentom, współpracę z naukowcami z wielu dyscyplin w celu opracowania rozwiązań i zidentyfikowania luk w naszej wiedzy na temat zdrowia gleby – mówi dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, członek Mission Board Soil Health and Food. – Dlatego tak ważne jest zgłoszenie Polskich inicjatyw zawierających elementy żywych laboratoriów agroekologicznych lub infrastruktur badawczych, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia badań i przyspieszenia innowacji w agroekologii.

Podczas konferencji „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny” zorganizowanej przez IUNG 5 listopada br. prof. M. Pogrzeba przedstawiła szerzej kwestie związane z tworzeniem Living labów i Lighthousów. Dyskusja jaka towarzyszyła tej prezentacji świadczy o tym, że istnieje duże zainteresowanie nie tylko wśród środowiska naukowego, ale również praktyków, którzy w takim działaniu widzą nie tylko możliwość rozwiązania problemów rolnictwa takich jak nadmierne używanie pestycydów, które można zastąpić biologicznymi odpowiednikami, ale również rozpowszechnienie wymiany wiedzy i propagowania dobrych praktyk rolniczych.

 

Źródło: Komisja Europejska

 

 

 


do góry