Miasto z klimatem – doradztwo strategiczne

Naukowcy z IETU wraz z partnerami IOŚ-PIB, IBL-PIB, NCBJ w projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Miasto z klimatem” współpracują z 15 miastami w ramach wsparcia eksperckiego. Jest ono świadczone w pięciu kategoriach: jakość powietrza, transformacja energetyczna, zieleń miejska, retencja miejska oraz transport zeroemisyjny. Eksperci IETU udzielają wsparcia w kategoriach zieleń miejska oraz retencja miejska. Skończyli już analizy dla Tarnobrzega, Ustki i Knurowa. Finalnym efektem wsparcia strategicznego będą opracowane dla 15 miast indywidualne „Mapy drogowe transformacji w kierunku neutralności i odporności klimatycznej”.

W drugim etapie projektu „Miasto z klimatem” 15 polskich miast otrzymuje profesjonalną pomoc w dostosowaniu się do coraz poważniejszych skutków zmian klimatu. Eksperci IETU przekazali już do pierwszych miast wyniki analiz prowadzonych w ramach wsparcia eksperckiego w kategoriach: zieleń miejska i retencja miejska.

Przekazaliśmy wyniki analiz, przygotowanych w ramach wsparcia eksperckiego, do Tarnobrzega, Ustki, Knurowa  – mówi dr inż. Magdalena Głogowska, kierująca pracami w IETU. – To są „dedykowane” usługi doradcze w wybranych, wspólnie z danym samorządem, obszarach budowania odporności miejskiej. Niektóre samorządy otrzymają rekomendacje będące efektem analiz diagnostycznych m.in. identyfikujące obszary, które są najbardziej wrażliwe na wysokie temperatury i susze czy podtopienia i powodzie, sugestie dotyczące najpilniejszych działań w celu poprawy i zachowania zieleni oraz retencji wodnej na terenie miasta. Ze względu na zdrowie oraz komfort życia mieszkańców bardzo ważne jest wskazanie obszarów, na których występuje zjawisko powierzchniowej wyspy ciepła. Dla części miast przygotowany został obszerny katalog rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

Efektem finalnym projektu „Miasto z Klimatem” będą opracowane indywidualnie dla każdego z 15 miast „Mapy drogowe transformacji w kierunku neutralności i odporności klimatycznej”. Te dokumenty będą zawierać analizy i wnioski w pięciu kategoriach: jakość powietrza, transformacja energetyczna, zieleń miejska, retencja miejska oraz transport zeroemisyjny. Przygotowane zostaną dla poszczególnych miast przez ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (lider), Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych zajmujących się problematyką odporności i neutralności klimatycznej.

Korzyści dla miast ze specjalistycznego doradztwa strategicznego to przede wszystkim wsparcie procesu planowania i wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej, rekomendacje do zdefiniowania lub modyfikacji celów transformacji klimatyczno-środowiskowej oraz wskazówki do wyboru kluczowych działań adaptacyjnych i pro-klimatycznych – podkreśla dr inż. Magdalena Głogowska. –„Mapy drogowe w kierunku neutralności i odporności klimatycznej” zawierać będą rekomendacje działań, o finansowanie których samorządy miast będą mogły się ubiegać m.in. w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 czy z programów NFOŚiGW.

Projekt doradztwa strategicznego jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przygotowała: Wanda Jarosz


do góry