Naukowcy IETU wspólnie z leśnikami prowadzą badania w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Badania w lasach nadleśnictw Bielsko, Ujsoły oraz Wisła będą pomocne w reintrodukcji jodły. Wiedza uzyskana z badań i obserwacji siedlisk jodły pospolitej przyczyni się do wybrania właściwych siedlisk dla jej reintrodukcji oraz zmniejszenia ryzyka niepowodzenia nowych nasadzeń. Badania nie tylko wskażą najlepsze miejsca do prowadzenia dalszych nasadzeń jodły, ale również sposoby ochrony jej starych drzewostanów.

Botaniczne i fitosocjologiczne badania prowadzone są zarówno w lasach gospodarczych jak i rezerwatach. Część badań wykonywana jest na stałych powierzchniach badawczych, na których znajdują się naturalne odnowienia jodłowe oraz na poletkach doświadczalnych, na których w 2016 r. w ramach projektu posadzono jodły.

Projekt „Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim” finansowany jest ze środków WFOŚIGW w Katowicach i zakończy się w grudniu 2018 r. Oprócz naukowców z IETU, w badaniach uczestniczy Stowarzyszenie „Siedliska Naturowe” ze Szczecina oraz leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Zapraszamy na fotoreportaż z badań prowadzonych w tym roku.

W Brennej znajduje się również stacja meteo IETU należąca do Europejskiej Sieci Długoterminowych Badań Ekosystemowych (Long Term Ecological Research /LTER/ Network). Aktualne i archiwalne dane ze stacji dostępne są pod adresem – brenna.meteo.com.pl


do góry