Porozumienie o współpracy instytutów badawczych resortu środowiska

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Środowiska miało miejsce w Państwowym Instytucie Geologicznym. Współpraca pięciu instytutów badawczych przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych, a także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Współpraca instytutów będzie koncentrowała się przede wszystkim na udziale w opracowaniu programów i prac studialnych, pozwalających na osłonę naukową wszystkich działań określonych w strategiach rządowych i zobowiązaniach międzynarodowych m.in. w zakresie klimatu, odpadów i informatyzacji.

Inicjator porozumienia, dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), powiedział, że zasadniczym celem współpracy jest z jednej strony wymiana wiedzy, wzajemne udostępnianie infrastruktury badawczej, z drugiej zaś – specjalizacja w określonych obszarach środowiska aby działać lepiej, nie dublować swoich działań, na przykład prac laboratoryjnych, i maksymalnie wykorzystać to czym wspólnie dysponujemy.

Istotnym elementem naszej współpracy ma być też pozyskiwanie i realizacja międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym finansowanych z funduszy europejskich – powiedział dr hab. inż. Jan Skowronek, dyrektor IETU – w tym zakresie przydatne będą doświadczenia naszego Instytutu, który od 1995 r. uczestniczył w uzyskaniu i realizacji ponad 40 projektów badawczych i 20 badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Współpraca instytutów będzie obejmować także udostępnianie zaplecza badawczego i laboratoryjnego, w skład, którego wchodzą akredytowane laboratoria chemiczne, laboratoria mikrobiologiczne, ekotoksykologiczne i genetyczne oraz terenowe stacje badawcze i monitoringowe.

 


do góry