Projekt LUMAT – Spotkanie przedstawicieli władz miast tworzących funkcjonalny obszar miejski

Po roku wspólnych prac IETU z przedstawicielami miast Funkcjonalnego Obszaru, realizowanych w ramach projektu LUMAT przygotowany został Plan działań w zakresie wzmocnienia i rozwoju systemu zielonej infrastruktury w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz z analizą i oceną usług ekosystemowych związanych z wdrożeniem tego systemu.

Spotkanie przedstawicieli władz trzech miast: Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic tworzących Funkcjonalny Obszar Miejski, dla którego prowadzone są prace w projekcie LUMAT odbędzie się 21 marca 2018 w Katowicach w IETU. Spotkanie będzie poświęcone przedyskutowaniu i uzgodnieniu form współpracy przy wdrażaniu Planu Działań.

Dokument zawiera listę obszarów wybranych wspólnie przez przedstawicieli trzech miast oraz działania zaproponowane dla wzmocnienia i rozwoju zielonej infrastruktury, która poprawi jakość życia i estetykę miast a jednocześnie wzmocni ich odporność na wpływ zmian klimatu. Są to w chwili obecnej kierunki priorytetowe w polityce europejskiej, które znajdą odzwierciedlenie w możliwościach finansowania proponowanych działań. Należy także podkreślić spójność celów tego Planu z celami zapisanymi w dokumentach dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego takich jak Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do roku 2030 oraz Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

W Planie Działań przedstawione zostały także instrumenty wdrażania oraz włączania mieszkańców w dyskusję nad jego zakresem i realizacją. Początkiem tej realizacji jest projekt pilotowy finansowany przez projekt LUMAT a dotyczący rewitalizacji hałdy pocynkowej w centrum Rudy Śląskiej.

Wdrażanie Planu Działań powinno się odbywać przy współudziale trzech miast obszaru funkcjonalnego. Dyskusja i ustalenia dotyczące możliwości i zakresu współpracy wymagają udziału przedstawicieli władz Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Projekt otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa.

Więcej informacji na temat Projektu LUMAT


do góry