Rozwój zielonej infrastruktury w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – Projekt LUMAT

Spotkanie przedstawicieli władz trzech miast: Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic tworzących Funkcjonalny Obszar Miejski, dla którego prowadzone są prace w projekcie LUMAT odbyło się w IETU 21 marca 2018. Dyskutowano i uzgadniano formy współpracy przy wdrażaniu Planu Działań w zakresie wzmocnienia i rozwoju systemu zielonej infrastruktury w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz z analizą i oceną usług ekosystemowych związanych z wdrożeniem tego systemu.

W spotkaniu wzięli udział: Wiesław Raczyński – Wiceprezydent Chorzowa, Michał Pierończyk – Wiceprezydent  Rudy Śląskiej, Bartosz Karcz – Wiceprezydent Świętochłowic, Aneta Moczkowska – Prezes Parku Śląskiego oraz Karolina Wadowska i Marcin Marczak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali znaczenie zielonej infrastruktury dla ochrony zdrowia i poprawy jakości życia mieszkańców. Plan działań to początek wspólnych przedsięwzięć, które powinny doprowadzić do zintegrowania wysiłków poszczególnych miast w celu rozwoju zielonej infrastruktury. Ma to również duże znaczenie ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne. Są to obecnie kierunki priorytetowe w polityce europejskiej, które znajdą odzwierciedlenie w możliwościach finansowania proponowanych działań. W Planie przedstawione zostały także instrumenty wdrażania oraz włączania mieszkańców w dyskusję nad jego zakresem i realizacją. Początkiem tej realizacji jest projekt pilotowy finansowany przez projekt LUMAT, a dotyczący rewitalizacji hałdy pocynkowej w centrum Rudy Śląskiej.

Więcej informacji na temat Projektu LUMAT

Projekt LUMAT otrzymał finansowanie w ramach instrumentu INTERREG Europa Środkowa.


do góry