InfoSMOG-MED

Projekt informacyjno-edukacyjny InfoSMOG-MED dotyczy jakości powietrza i jest odpowiedzią na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby mieszkańców województwa śląskiego w zakresie dostępu do prognozy jakości powietrza, ostrzeżeń i alertów smogowych, informacji o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie.

Głównym celem projektu jest stworzenie elektronicznej platformy i aplikacji na urządzenia mobilne informujących o jakości powietrza wraz z systemem komunikacji dla mieszkańców dotyczącym aspektów zdrowotnych oraz systemem komunikacji dla podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego.

Informacje będą obejmować m.in.:

  • informacje o jakości powietrza (wielkość emitowanego ładunku NOx, SO2, PM10, PM2.5 oraz stężenia NOx, SO2, PM10, PM2.5, indeksy jakości powietrza),
  • krótkoterminową prognozę jakości powietrza (48 godzin),
  • prognozę ryzyka zdrowotnego dla grup wrażliwych.

Dane o poziomie zanieczyszczenia powietrza będą pochodzić z systemu monitoringu jakości powietrza (GIOŚ).

Informacje te pomogą użytkownikom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym odpowiednio przygotować się na ewentualne wystąpienie sytuacji smogowej oraz przekroczeń poziomu informowania i poziomu alarmowego.

Szczególnie ważne jest, aby w okresach przewidywanych przekroczeń norm jakości powietrza, placówki lecznicze były przygotowane na przyjęcie większej liczby pacjentów.

Użytkownicy platformy internetowej i aplikacji mobilnej w przypadku prognozy przekroczenia norm jakości powietrza i wystąpienia zagrożenia zdrowotnego dla konkretnych podanych przez siebie lokalizacji otrzymają komunikat – zalecenie o sposobie postępowania/zachowania w czasie trwania zagrożenia w odniesieniu do płci, wieku, jednostek chorobowych.

Platforma będzie służyć również jako narzędzie do prowadzenia szeroko zakrojonych działań świadomościowych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnych w celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa nt. zagrożeń wynikających z nieekologicznych zachowań i zanieczyszczenia powietrza.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych odpowiedzialny jest za modelowanie prognozy jakości powietrza, przygotowanie infrastruktury IT oraz uruchomienie systemu informatycznego InfoSMOG-MED w postaci platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Śląskie Centrum Chorób Serca opracuje system prognozowania ryzyka zdrowotnego – mapowania zdrowotnego, raportowania indywidualnego (pod kątem chorób z zakresu kardiologii, pulmonologii, diabetologii, pediatrii, geriatrii), a także komunikacji z podmiotami leczniczymi.

Zaplanowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego kampania informacyjno-edukacyjna ma na celu promowanie zachowań proekologicznych, zwiększenie świadomości na temat dbania o zdrowie i środowisko.

 

Na podstawie zawartej Umowy o partnerstwie realizatorami projektu są:

Czas realizacji projektu: 27 miesięcy, sierpień 2019-październik 2021

Budżet całkowity projektu: 5.7 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 4,6 mln zł, współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa 0,542 mln zł

Link do platformy: https://slaskiesmogstop.pl/

Aplikacja jest do pobrania: Google Play oraz App Store.

 

Projekt InfoSMOG-MED jest projektem własnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych oraz budżetu Państwa.

 


do góry