V4RIT-SUARR – Regiony V4 w okresie transformacji wspierają odbudowę i przebudowę Ukrainy

 

Mimo iż rosyjska inwazja na Ukrainie wciąż trwa, władze i społeczeństwo Ukrainy przygotowują się do odbudowy państwa ze zniszczeń wojennych oraz całościowej transformacji państwa i gospodarki. Wczesne zaplanowanie niezbędnych działań umożliwi partnerom z Ukrainy, w tym Polsce, Czechach oraz na Słowacji różnorodną współpracę i wsparcie m.in. aby wypracować plan pomocy odpowiadający potrzebom ukraińskiej gospodarki, społeczeństwa i środowiska oraz uwzględniający dostosowanie do akcesji do UE. W kontekście spełniania wymagań UE prowadzone są w Ukrainie różne działania, ale wsparcia wymagają społeczności lokalne.

Partnerzy z Polski, Czech i Słowacji – IETU, IURS, SPECTRA wraz z partnerem z Ukrainy - NGO LEDA NET chce wesprzeć odbudowę ukraińskich regionów zniszczonych przez rosyjską inwazję. Partnerzy projektu zaplanowali działania mające na celu jak najefektywniejszy transfer wiedzy na temat różnych aspektów transformacji (społecznych, gospodarczych i środowiskowych). Istotne będą kwestie związane z rozwojem regionów w przyszłości, adaptacją do zmian klimatu, zmianą przeznaczenia terenów poprzemysłowych (w tym pokopalnianych), zwłaszcza w kontekście środowiska i jakości życia mieszkańców. Obiekty przemysłu wydobywczego i innych sektorów mogą także stanowić doskonały potencjał do budowania np. turystyki poprzemysłowej, tak jak miało to miejsce w krajach V4 (przykłady w Polsce, Czechach i na Słowacji). Projekt ma na celu pomoc miastom i regionom Ukrainy w planowaniu i wdrażaniu regionalnej sprawiedliwej przebudowy i transformacji, przy zaangażowaniu świadomych mieszkańców Ukrainy.

W ramach projektu zaplanowane są wizyty studyjne dla interesariuszy z Ukrainy w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz wirtualne szkoły dla przedstawicieli administracji lokalnej, organizacji pozarządowych, pracowników akademickich, studentów oraz biznesu w celu przekazania wiedzy i doświadczenia regionów V4 w okresie transformacji, które będą miały kluczowe znaczenie dla odbudowy Ukrainy. Planuje się również realizację video compendium z przykładami rozwiązań w zakresie transformacji regionów.

 

Konsorcjum projektu:

  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska (Koordynator)
  • IURS – Institute for Sustainable Development of Settlement, Ostrawa, Republika Czeska
  • SPECTRA Centre of Excellence EU. Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja
  • NON-GOVERNMENTAL UNION LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCIES NETWORK, Lwów, Ukraina

 

Okres realizacji projektu: październik 2023 – marzec 2025

Koordynator projektu: Piotr Cofałka, e-mail:

Strona internetowa projektu: https://ietu.pl/en/rit-surr-v4/

 

 

Źródło finansowania:

Projekt otrzymał finansowanie z Funduszy Wyszehradzkich (Visegrad Fund) - Umowa nr 22320047.


do góry