V4RIT-SURR Projekt – Wirtualna Zimowa Szkoła „Teoria nie musi być nudna” już za nami

144 uczestników z Ukrainy, Czech, Polski i Słowacji wzięło udział w Wirtualnej Zimowej Szkole zorganizowanej w ramach projektu „Regiony V4 w okresie transformacji wspierają odbudowę i przebudowę Ukrainy”. Szkolenie „Teoria nie musi być nudna – Przebudowa i rekonstrukcja regionów przejściowych w obliczu zmian klimatycznych i społecznych” to sześć wykładów prezentujących różne aspekty zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wirtualna Zimowa Szkoła „Teoria nie musi być nudna – Przebudowa i rekonstrukcja regionów przejściowych w obliczu zmian klimatycznych i społecznych” dedykowana głównie przedstawicielom ukraińskich samorządów jako kluczowych podmiotów w procesach odbudowy Ukrainy i jej przygotowania do akcesji do Unii Europejskiej cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sześciu wykładach prezentujących różne aspekty zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym wzięło udział 91 uczestników z Ukrainy, 9 z Czech, 27 z Polski, 14 ze Słowacji oraz 3 spoza krajów V4. Szkolenie przygotowali eksperci z czeskiego IURS, polskiego IETU oraz słowackiej SPECTRA. Nabór uczestników z Ukrainy perfekcyjnie zorganizowała Sieć Agencji Lokalnego Rozwoju Gospodarczego LEDA.

Tematyka wykładów koncentrowała się na problemach związanych z przebudową i rekonstrukcją regionów górniczych przechodzących proces transformacji, a wynikających ze skutków zmian klimatu i zmian społecznych.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury w regionach pogórniczych oraz wpływ turystyki (postindustrialnej) na rozwój regionów pogórniczych to zagadnienia przedstawiły ekspertki z IURS z Ostrawy, prof. Barbara Vojvodíková oraz dr Blanka Marková. PED (Positive Energy Districts) jako elementy powiązanych strategii odporności terytorialnej to tematy omówił dr Vladimír Ondrejička, SPECTRA Centre of Excellence EU UM STU. Ekspertki IETU dr Karolina Szaton-Orlińska i dr Anna Starzewska-Sikorska skupiły się na dwóch zagadnieniach: wzmacnianiu adaptacji do zmian klimatycznych przez tworzenie niebiesko-zielonej infrastruktury i jej doborze na podstawie analizy przestrzennej oraz metodach zarządzania i rewitalizacji zdegradowanych terenów pogórniczych.

Myślę, że wyrażę opinię wszystkich realizatorów projektu V4RIT-SUARR, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dużego zainteresowania tymi wykładami – mówi Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju. – Kolejnym działaniem jest wizyta studyjna, która pozwoli uczestnikom z Ukrainy zapoznać się zarówno z pozytywnymi, jak błędnymi działaniami związanymi z zarządzaniem rozwojem na terenach pogórniczych.

Wzmocnienie funkcjonowania ukraińskich samorządów jako kluczowych podmiotów w procesach odbudowy Ukrainy i przygotowania jej akcesji do Unii Europejskiej to najważniejszy cel projektu V4RIT-SUARR, finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego.

 


do góry