Wsparcie dla sprawiedliwej transformacji regionów węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy

W spotkaniu Platformy na rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie wziął udział Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IETU. Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami interesariuszy z Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainy.

Doroczne spotkanie Platformy na rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie, które stanowi forum do bezpośredniej wymiany informacji na temat obecnego stanu, wyzwań i przyszłych kierunków sprawiedliwej transformacji w krajach Bałkanów Zachodnich i w Ukrainie. odbyło się w Brukseli 22-23 listopada 2022 r. W wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz publicznych, organizacji międzynarodowych, sektora energetycznego i organizacji pozarządowych.

Podczas sesji otwierającej wydarzenie przedstawiciel Komisji Europejskiej Matthew Baldwin, Zastępca Dyrektora Generalnego, DG ENER, podkreślił, że wsparcie dla procesu transformacji w krajach Bałkanów Zachodnich i w Ukrainie jest obecnie priorytetem dla wszystkich partnerów międzynarodowych Platformy na rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie.

W trakcie spotkań 22-23 listopada br. wśród omawianych tematów znalazły się, m.in. powiązania między sprawiedliwą transformacją a kryzysem energetycznym; skuteczne praktyki angażowania interesariuszy; możliwości finansowania sprawiedliwej transformacji; rozwój kapitału ludzkiego w regionach górniczych; dobre praktyki w remediacji i nadawaniu nowych funkcji terenom poprzemysłowym.

Marta Babicz, z NFOŚiGW przekazała informację o projekcie realizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, finansowanym przez fundusz, który służy wymianie doświadczeń dotyczących transformacji regionów górniczych w Polsce i w Ukrainie.

Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w IETU w trakcie panelu dedykowanego problemom remediacji i ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych przedstawił zarówno wyzwania, jak i korzyści z tych działań na przykładach z województwa śląskiego.

Doświadczenia z regionu Śląska pozwalają zaprezentować jakie nowe funkcje mogą realizować tereny pokopalniane, zlokalizowane często w ścisłym centrum miasta, tak jak to ma miejsce np. w Katowicach. Istotne jest, aby nowa funkcja terenu poprzemysłowego uwzględniała także inne potrzeby, takie jak adaptacja do zmian klimatu, poprawa jakości środowiska, poprawa życia mieszkańców czy ochrona bioróżnorodności. Ich uwzględnienie pozwala na stosowanie tzw multisolvingu, który jest tak istotny z punktu widzenia mieszkańców transformujących się regionów, takich jak nasze województwo. Nasi partnerzy z Ukrainy zwracają uwagę, że warto korzystać z istniejących dobrych praktyk, ale także i unikać błędów już popełnionych, stąd wymiana informacji jest dla nich bardzo istotna – mówi Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w IETU.

Co ważne udział wszystkich regionów Bałkanów Zachodnich i Ukrainy w tej Inicjatywie, to nie tylko okazja do uczenia się dobrych praktyk z innych krajów, ale przede wszystkim do budowania własnego podejścia i reform.

 

Linki do nagrania:

Platforma na rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie, powołana została we wrześniu 2019 r. z inicjatywy Banku Światowego i Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Energii i Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia). Poprzez doradztwo, opracowywanie materiałów naukowych i propagowanie współpracy pomiędzy regionami, platforma ma ułatwiać proces energetycznej i ekonomicznej transformacji regionów węglowych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Platforma bazuje na doświadczeniach „Inicjatywy na rzecz Regionów Górniczych w Procesie Transformacji” Komisji Europejskiej, poszerzając zakres działań o nowe możliwości wymiany pomysłów i wiedzy drogą kontaktów bezpośrednich i wirtualnych.

Inicjatywa prowadzona jest przez Komisję Europejską i sześciu współpracujących partnerów międzynarodowych: Bank Światowy, Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kolegium Europa w Natolinie.


do góry