#WeLASER – 4 Spotkanie interesariuszy

Już po raz czwarty naukowcy z projektu WeLASER spotkali się rolnikami, doradcami rolniczymi, przedstawicielami stowarzyszeń rolniczych, aby dyskutować o zaletach i wadach technologii usuwania chwastów za pomocą lasera. Wielkim wyzwaniem dla nowoczesnej uprawy i ochrony roślin jest potrzeba niechemicznej metody kontrolowania zachwaszczenia zarówno w uprawach ekologicznych jak i integrowanych.

Podczas 4 spotkania interesariuszy projektu WeLASER – Zrównoważone zwalczanie chwastów w rolnictwie za pomocą autonomicznych narzędzi wykorzystujących laser poruszono zagadnienia dotyczące działania autonomicznego laserowego pielnika WeLASER oraz kwestie związane z planowaniem jego wdrożenia.

Urządzenie WeLASER składa się z inteligentnego systemu odchwaszczania wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz elementów koordynujących działanie systemu wykrywania chwastów, lasera i autonomicznego pojazdu.

Naukowcy z konsorcjum przedstawili informacje dotyczące przebiegu projektu WeLASER oraz wyniki ostatnich prac. Zaprezentowano wyniki integracji i testowania robota oraz głównych systemów urządzenia WeLASER w warunkach polowych. W licznym gronie uczestników spotkania z Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niderlandów, Niemiec, Polski, Rumunii oraz Włoch dyskutowano o kwestiach technicznych i funkcjonalności, m.in. o wykorzystaniu pielnika w kompleksowych strategiach odchwaszczania. Bardzo ważną kwestią poruszoną w trakcie dyskusji były możliwości wprowadzenia WeLASERa na rynek.

Warto przypomnieć, że Strategia „Od pola do stołu” zakłada, że do 2030 roku 25% użytków rolnych w UE powinno być obszarami użytkowanymi zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego – mówi dr Janusz Krupanek, IETU kierujący polską częścią zespołu naukowców projektu WeLASSER. – W integrowanej uprawie roślin zaleca się w pierwszej kolejności stosowanie niechemicznych metod ochrony przed chwastami.

Dlatego tak wielkim wyzwaniem dla nowoczesnej uprawy i ochrony roślin jest potrzeba niechemicznej metody ograniczenia zachwaszczenia zarówno w uprawach ekologicznych jak i integrowanych.

Drugim ważnym tematem były czynniki i możliwości wprowadzenia pielnika WeLASER do praktyki rolniczej. Zastanawiano się jaka powinna być strategia, aby usuwanie chwastów za pomocą lasera zastąpiło ręczne odchwaszczanie, zwłaszcza w uprawach o małej konkurencyjności wobec chwastów?

Dr Beata Michaliszyn z IETU przedstawiła główne kwestie związane z przygotowaniem dla pielnika WeLASER społecznej oceny cyklu życia S-LCA (Social Life Cycle Assessment).

S-LCA uzupełnia klasyczną ocenę cyklu życia o aspekty społeczne – podkreśla dr Beata Michaliszyn z IETU – i pozwala na identyfikację i ocenę potencjalnych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, oddziaływań wynikających w wdrażania urządzenia WeLASER w praktyce rolniczej.

Po raz kolejny na bazie wiedzy i doświadczenia przedstawicieli rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli stowarzyszeń rolniczych i naukowców uzyskaliśmy wiele cennych informacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania!


do góry