Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konsultacjach, które prowadzi Misja Programu Horyzont Europa dla oceanów, mórz, wód śródlądowych i przybrzeżnych.

 

Misja zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe (Mission area: Healthy oceans, seas, coastal and inland waters) jest jedną z pięciu misji działających przy Komisji Europejskiej w celu opracowania założeń do Programu Badań i Innowacji Horyzont Europa na lata 2021-2027. Horyzont Europa będzie największym w historii Europy programem na rzecz badań i innowacji z budżetem wynoszącym 100 mld euro.

Europejskie morza zajmują obszar większy niż sam kontynent. Sterują systemami pogodowymi, dostarczają pożywienia i energii. Wybrzeża mórz i oceanów mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dobrobyt środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, nierozerwalnie powiązany jest ze zdrowiem mórz i oceanów.

Środowisko morskie stanowi jeden z najbardziej różnorodnych ekosystemów na Ziemi. Jednak warunki w morzach Europy zmieniają się obecnie szybciej niż kiedykolwiek. Ma to wpływ na ekosystemy morskie i ich różnorodność biologiczną oraz zagraża świadczonym przez nie usługom ekosystemowym. Degradację przyrody morskiej powodują globalne zmiany klimatu oraz rosnące zużycie zasobów i związane z tym zanieczyszczenia.

Wśród problemów, które wymagają rozwiązania są m.in. zapobieganie, zmniejszanie i usuwanie zanieczyszczeń z mórz i oceanów, w tym tworzyw sztucznych, zakwaszenie wód, utrata tlenu, przełowienie mórz i oceanów, utrata siedlisk naturalnych i spadek różnorodności biologicznej. Na podstawie dostępnych danych w przeprowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) ocenie „Stan mórz europejskich” stwierdzono, że chociaż morza europejskie można określić jako wydajne, nie można ich uznać ani za zdrowe ani za czyste.

 

Zobacz: Morza pełne śmieci. Hańba XXI wieku

 

Środowisko morskie jest cennym dziedzictwem, które należy chronić, zachować oraz, w miarę możliwości, odnawiać w sposób pozwalający w ostatecznym rozrachunku na utrzymanie różnorodności biologicznej oraz zachowanie zróżnicowanego i dynamicznego charakteru oceanów i mórz, które są czyste, zdrowe i urodzajne. W tym względzie niniejsza dyrektywa powinna m.in. promować włączenie kwestii środowiskowych do wszystkich właściwych dziedzin polityki oraz stanowić filar dotyczący środowiska w przyszłej polityce morskiej Unii Europejskiej.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej /2008/56/WE/


do góry