IETU pracuje nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu dla ośmiu śląskich miast

Eksperci Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zakończyli pierwszy cykl warsztatów roboczych służących opracowaniu miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Sosnowca. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Na warsztatach eksperci IETU wraz przedstawicielami urzędów miejskich omawiali wyniki analizy wrażliwości miast na czynniki klimatyczne oraz rozpoczęli ocenę ich potencjału adaptacyjnego.

Eksperci przeanalizowali historyczne dane meteorologiczne z ostatnich 35 lat (1981-2015) ze stacji synoptycznej Katowice – Muchowiec, stacji klimatycznej Planetarium Śląskiego i Świerklaniec oraz innych źródeł. Na tej podstawie wskazali najbardziej istotne dla miast czynniki klimatyczne, którymi są wysokie temperatury, fale upałów i zimna, ulewne deszcze, ekstremalne opady śniegu, silne wiatry i burze. W rejonie aglomeracji górnośląskiej należy liczyć się ze znaczącym wzrostem liczby dni gorących i upalnych oraz występowaniem wydłużających się okresów bez opadu, z temperaturą powyżej 25°C. Będzie to potęgować niezwykle uciążliwe dla mieszkańców zjawisko miejskiej wyspy ciepła, czyli utrzymywania się wysokiej temperatury powietrza na obszarach o intensywnej zabudowie i wysokiej koncentracji ludności. – wyjaśnia dr Janina Fudała z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – Wymienione czynniki klimatyczne stwarzają dodatkowe uciążliwości takie jak: lokalne zalania i podtopienia, powodzie miejskie, miejska wyspa ciepła czy stany smogowe.

Zgodnie z oceną dokonaną w tych miastach sektorami najbardziej wrażliwymi na zmiany klimatu są: gospodarka wodna, zdrowie publiczne, transport, tereny o wysokiej intensywności zabudowy, gospodarka przestrzenna oraz energetyka.

Kolejnym elementem prac nad MPA jest ocena potencjału adaptacyjnego, czyli zdolności miasta do dostosowania się do zmian klimatu, zarówno do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami tych zmian, jak i wykorzystania szans, jakie te zmiany już powodują lub mogą spowodować.

Potencjał miasta oceniany jest w ośmiu obszarach: możliwości finansowych miasta, przygotowania służb miejskich, mechanizmów informowania i ostrzegania o zagrożeniach środowiskowych, infrastruktury ochrony zdrowia, ochrony przyrody i błękitno-zielonej infrastruktury, kapitału społecznego czyli poziomu świadomości i aktywności społecznej grup lokalnych, współpracy z innymi samorządami oraz zaplecza innowacyjnego – tłumaczy dr inż. arch. Justyna Gorgoń. – Doświadczenia współpracy z gminami sąsiedzkimi, jak również wzmocnienie roli innowacyjności w potencjale adaptacyjnym może stanowić metropolitalny wyróżnik tego dokumentu w przypadku miast już działający w GZM, i będących tworzywem nowo powołanej metropolii.

Prace nad opracowaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) dla 44 polskich miast trwają od stycznia 2017 r. Ministerstwo Środowiska powierzyło ich wykonanie konsorcjum składającemu się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider konsorcjum), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl.

Projekt jest obecny także w mediach społecznościowych: www.facebook.com/44mpaPL oraz https://twitter.com/44mpaPL.

 


do góry