Adaptacja do zmian klimatu w Katowicach. Warsztaty dla nauczycieli katowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę niezbędną do zapoznania uczniów z zagadnieniami związanymi z adaptacją do skutków zmian klimatu to bardzo istotny element z punktu widzenia przygotowania przyszłych pokoleń na czekające nas zmiany.

IETU wraz z Śląskim  Ogrodem Botanicznym przygotował i przeprowadził 28-30.10.2019, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice Biura Zarządzania Energią, warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych – „Adaptacja do zmian klimatu w mieście”.

Rada Miasta Katowice przyjęła 26 września br. Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030. Miasto realizuje działania informacyjno-edukacyjne przewidziane w Planie, które są również kontynuacją aktywności edukacyjnych prowadzonych w ubiegłym roku podczas Szczytu Ziemi COP24.

Nauczyciele katowickich szkół podstawowych i ponad podstawowych uczestniczyli w warsztatach na temat działań adaptacyjnych ograniczających skutki zmian klimatu, takie jak intensywne opady, ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, fale upałów, susza, silny wiatr

Aktywna edukacja rozwijająca zdolność do zaangażowania oraz aktywnego uczestnictwa w planowaniu i realizacji działań adaptacyjnych w mieście – podkreśla Agnieszka Piszel, z Biura Zarządzania Energią. – Edukacja na każdym poziomie od przedszkola do seniora ułatwiająca zrozumienie zależności zmian klimatu i działań adaptacyjnych oraz korzyści z działań adaptacyjnych – zdrowotne, społeczne, środowiskowe i gospodarcze.

Podstawą wszelkich działań jest świadomość, że adaptacja do zmian klimatu jest równoznaczna z ochroną naszego zdrowia, a w wielu przypadkach również życia. Konieczne jest zrozumienie, że adaptacja wymaga działań, które dają efekt skali przez swoją masowość czy powszechność.

Celem warsztatów oprócz wyposażenia nauczycieli w wiedzę niezbędną do edukacji dzieci i młodzieży o adaptacji do skutków zmian klimatu w mieście było wsparcie kreatywności nauczycieli w inicjowaniu uczniowskich i szkolnych aktywności służących adaptacji do zmian klimatu w obrębie społeczności lokalnych – mówi Wanda Jarosz z IETU. – Wśród uczestników warsztatów byli nauczyciele różnych przedmiotów: biologii, przyrody, geografii, chemii, matematyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych, a także edukatorzy ekologiczni oraz nauczyciele doradztwa zawodowego.

Warsztaty składały się z dwóch części – teoretycznej omawiającej zagadnienie adaptacji do zmian klimatu na przykładzie Katowic oraz części praktycznej, której efektem są inspiracje i pomysły, które uczestnicy mogą wykorzystać i wprowadzić w życie w swoich placówkach. Każdy uczestnik otrzymał ponadto obszerne materiały edukacyjne.

Uczestnicy warsztatów mieli również okazję zobaczenia ogrodu sensoryczno-botanicznego i rzeki zasilanej deszczówką stanowiący element Centrum Edukacji Ekologicznej znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 2 w Katowicach.

Nauczyciele bardzo wysoko (97%) ocenili taką formę dokształcania się i zdecydowana większość – 86% stwierdziła, że wykorzysta uzyskaną wiedzę w trakcje zajęć lekcyjnych.


do góry