Dzielenie się wiedzą o transformacji regionów węglowych. Wizyty studyjne w polskich regionach górniczych partnerów z Ukrainy

Przedstawiciele ukraińskich krajowych i regionalnych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych spotkali się z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, śląskich miast, przedsiębiorstw oraz naukowcami, by rozmawiać o doświadczeniach i wyzwaniach transformacji regionów górniczych. Wirtualna wizyta studyjna przygotowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa rozpoczęła się 25 lutego br. w ramach projektu, którego celem jest wymiana dobrych praktyk w obszarze transformacji regionów górniczych i sektora energetycznego. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską i ma na celu wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy regionami węglowymi w Polsce i na Ukrainie.

Rząd Ukrainy, podobnie jak rząd Polski, opracowuje obecnie plan transformacji sektora wydobywczego, którego celem jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju nowych sektorów gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans dla górników i pracowników w branżach bezpośrednio związanych z sektorem górniczym.

Ten program pilotażowy buduje mosty pomiędzy regionami węglowymi Polski i Ukrainy. Wymiana doświadczeń wpisuje się w idealnie w ideę Zielonego Ładu, sprawiedliwej transformacji, a także polityki Unii Europejskiej w stosunku do krajów sąsiedzkich, a szczególnie Ukrainy i bazuje na doświadczeniach wymiany miedzy regionami węglowymi w ramach europejskiej inicjatywy regionów węglowych w transformacji  – mówiła Anna Sobczak z Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Energii. – Jesteśmy bardzo zainteresowani efektami tego twinningowego przedsięwzięcia, które mogą być również przydatne w trakcie realizacji działań w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej w ramach Inicjatywy regionów węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy realizowanej przez Komisję Europejską wraz z Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Wspólnotą Energetyczną, NFOŚiGW i Kolegium Europejskim w Natolinie.

Przy wsparciu Komisji Europejskiej, NFOŚiGW wspólnie z Bankiem Światowym aktywnie wspierają Ukrainę na drodze do sprawiedliwej transformacji.

Transformacja energetyczna Europy może być pełna i skuteczna tylko wtedy, gdy nie tylko wszystkie państwa członkowskie UE podejmą działania, lecz także gdy na drodze prowadzącej do zrównoważonego rozwoju dołączą do nas nasi sąsiedzi – podkreślił Marcin Jamiołkowski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Zewnętrznych, NFOŚiGW. – Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że problemy regionów górniczych stanowią gigantyczne wyzwanie. W przezwyciężaniu wszystkich napotykanych tam problemów wsparcie partnerów, którzy mają doświadczenie w realizacji inwestycji, jest szczególnie cenne.

NFOŚiGW od ponad 30 lat wspiera projekty środowiskowe m.in. w obszarze rekultywacji terenów zdegradowanych i poprawy walorów przyrodniczych, jak i warunków gospodarczych.

Dla Banku Światowego tego typu inicjatywy mają szczególne znaczenie, ponieważ wpisują się w naszą strategię wspierania zielonego odbicia po pandemii – mówił Filip Kochan z polskiego biura Banku Światowego. – Transformacja węglowa i sprawiedliwa transformacja to tematy, którymi już zajmujemy się zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, i których znaczenie będzie z czasem rosło, ponieważ świat stawia sobie coraz bardziej ambitne cele jeśli chodzi o środowisko i klimat.

W czasach dyskusji o zmianach klimatu i neutralności klimatycznej, sprawiedliwej transformacji gospodarki i innowacyjnych technologiach będących podstawą transformacji sektora energetycznego wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń jest niezwykle ważna, bo wyzwania stojące przed władzami regionalnymi i lokalnymi regionami, są poważne.

Wojciech Kałuża, wicemarszałek Województwa Śląskiego przypomniał, że transformacja regionu śląskiego rozpoczęła technologiczną i gospodarczą przemianę regionu śląskiego, ale przyniosła też wiele bolesnych doświadczeń związanych z zamykaniem zakładów pracy i nawarstwianiem się problemów społecznych. Jednak dzisiaj nie ma już wątpliwości, że to samorząd najlepiej potrafi zadbać o to co stanowi dobro wspólne.

Program czterech wirtualnych spotkań (25-26.02; 2-3.03) został przygotowany przez ekspertów IETU oraz GIG, we współpracy z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, śląskich miast – Bytomia, Katowic, Zabrza – oraz przedsiębiorstw Demex i SRK SA.

Chcemy przedstawić zarówno dobre, jak i złe doświadczenia, szczególną uwagę zwracając właśnie na to, jakich błędów należy unikać. Dołożymy wszelkich starań, aby ta wiedza została przekazana w sposób rzetelny, kompleksowy i umożliwiła przygotowanie procesu transformacji w regionach węglowych Ukrainy, który jest trudny, ale odpowiednio przeprowadzony może skutkować nowymi modelami współpracy i wymiernymi korzyściami w przyszłości – mówił Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, GIG.

Wizyty mają ułatwić nawiązanie współpracy pomiędzy regionami oraz upowszechniać sprawdzone rozwiązania przydatne w planowaniu procesu transformacji regionu w zakresie przepisów prawnych, rozwiązań organizacyjnych, gospodarczych, środowiskowych czy społecznych.

Samo planowanie procesu transformacji to jest najważniejszy etap, bo to wtedy trzeba się porozumieć w wielu kwestiach społecznych takich jak gdzie będą pracować ludzie po zamknięciu kopalń, z czego będą się utrzymywać, gdzie będą uczyć się dzieci i jakie zostaną poniesione koszty – zwróciła uwagę Valentina Moskalenko, doradca Premiera Ukrainy ds. Polityki Regionalnej. – Jeśli to przygotujemy to będzie to już połowa sukcesu.

Uczestnicy pierwszej wizyty to osoby najbardziej zainteresowane procesem transformacji z miast regionów lwowskiego, dniepropietrowskiego, ługańskiego i krzyworoskiego – organów samorządowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz przedstawiciele władz państwowych.

Bardzo ważne jest dla nas, aby na poziomie lokalnym wszystkie strony miały odstęp do wiedzy i informacji, ponieważ na poziomie centralnym tworzymy ramy i zasięg wsparcia państwowego, ale realizacja jest na poziomie lokalnym – dodała Valentina Moskalenko.

Wszyscy uczestnicy podkreślali, że obecna sytuacja epidemiczna pokrzyżowała plany przyjazdu przedstawicieli Ukrainy do Polski i uniemożliwiła bezpośrednie spotkania.

Niemniej podejmowany przez nas temat jest na tyle istotny, że zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie wizyt w formie on-line – mówił Piotr Cofałka, zastępca dyrektora ds. Badań i Rozwoju, IETU. – Formuła ta zostanie utrzymana także w czasie kolejnych wizyt. Choć niesie ze sobą pewne ograniczenia w porównaniu z wizytą stacjonarną, to z drugiej strony pozwala na udział znacznie większej liczby interesariuszy niż pierwotnie planowano. Adaptując wizyty do nowej formy planujemy wzbogacić je o materiały filmowe, które powstaną w najbliższym czasie. Cieszy mnie fakt, że podczas pierwszego spotkania udaje się osiągnąć dużą interakcję pomiędzy uczestnikami i prezentującymi. Pozwala to na uzupełnienie przekazywanej informacji o aspekty, którymi zainteresowani są przedstawiciele strony ukraińskiej. Pojawiają się także tematy, które uwzględnimy w czasie kolejnych wizyt.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 31 uczestników z Ukrainy.

Planowanie procesu transformacji regionu, reformy przedakcesyjne – poakcesyjne oraz plany 2021-2027 przedstawił Dariusz Stankiewicz z Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W dalszej części przedstawiono przykłady konkretnych projektów.

 

 

 

 

Представники українських національних і регіональних державних установ та неурядових організацій зустрілися з представниками Сілезького маршальського управління, сілезьких міст та науковцями, аби порозмовляти про досвід та виклики трансформації гірничих регіонів. Віртуальний робочий візит, підготовлений Інститутом екології індустріальних територій та Головним інститутом гірництва, почався 25 лютого ц.р., в рамках проекту, метою якого є обмін добрими практиками в сфері трансформації гірничих регіонів та енергетичного сектора. Цей захід реалізовано за допомогою Національного фонду охорони довкілля та водної господарки, а також Світовий банк в порозумінні з Європейською комісією. Його мета - обмін знаннями та добрими практиками між вугільними регіонами в Польщі і Україні.

Уряд України, як і уряд Польщі, розробляє сьогодні план трансформації вугільного сектора, метою якого є створення корисних умов для розвитку нових секторів економіки та створення нових робочих місць, при одночасному забезпеченню рівних шансів для шахтарів і працівників в галузях, безпосередньо зв”язаних з гірничим сектором.

Ця пілотна програма будує мости між вугільними регіонами Польщі і України. Обмін досвідом ідеально вписується в ідею Зеленого ладу, справедливої трансформації, а також політики Європейського Союзу по відношенню до сусідніх держав, а зокрема України, і базується на досвіді обміну між вугільними регіонами в рамках європейської ініціативи вугільних регіонів в трансформації - сказала Анна Собчак з Європейської комісії, Генеральна дирекція з пит. енергії. - Ми дуже зацікавлені ефектами цього твіннінгового заходу, який може також бути придатним під час реалізації дій в обсязі справедливої енергетичної трансформації в рамках ініціативи вугільних регіонів Західних Балкан та України, яку реалізує Європейська комісія разом із Світовим банком, Європейським банком відбудови і розвитку, Енергетичною спільнотою, НФОДіВГ та Європейською колегією в Натоліні.

За підтримки Європейської комісії, НФОДіВГ разом з Світовим банком активно підтримують Україну на шляху до справедливої трансформації.

Енергетична трансформація Європи може бути повною і ефективною тільки тоді, коли не тільки усі держави-члени ЄС почнуть діяти, але й коли на шляху, що веде до зрівноваженого розвитку приєднаються до нас наші сусіди – підкреслив Марцін Ямьолковскі, заступник директора Департаменту зовнішніх фондів, НФОДіВГ. – Ми усі розуміємо, що проблеми гірничих регіонів - це величезний виклик. У подоланні усіх проблем, з якими ми тут зустрічаємося, підтримка партнерів, які мають досвід у реалізації інвестицій, надзвичайно цінний.

НФОДіВГ вже понад 30 років підтримує проекти, зв”язані з довкіллям, зокрема, в сфері рекультивації деградованих територій та покращання природних цінностей, а також економічних умов.

Для Світового банку ініціативи такого типу мають особливе значення, оскільки вписуються в нашу стратегію підтримки зеленої втечі від пандемії - каже Філіп Кохан з польського бюро Світового банку. - Вугільна трансформація і справедлива трансформація це теми, якими ми займаємося вже давно, як в Польщі, так і в Україні, значення яких буде зростати з часом, оскільки світ ставить перед собою все більш амбіційні цілі, якщо говорити про довкілля і клімат.

В часах дискусії про зміни клімату і кліматичної нейтральності, справедливої трансформації економіки та інноваційних технологій, які є підставою для трансформації енергетичного сектора, обмін інформацією, знаннями та досвідом надзвичайно важливий, оскільки виклики, перед якими стоїть регіональна і місцева влада, - серйозні.

Войцех Калужа, віцемаршалок Сілезького воєводства нагадав, що трансформація Сілезького регіону почала його технологічне і економічне перетворення, але принесла також багато болісного досвіду, зв”язаного з закриттям підприємств та накопичення соціальних проблем. Одна сьогодні вже немає сумнівів, що самоврядування найкраще може задбати про те, що є загальним благом.

Програма чотирьох віртуальних зустрічей (25-26.02; 2-3.03), підготовлена експертами ІЕІТ та ГІГ, у співробітництві з представниками Сілезького маршальського управління, сілезьких міст - Битом, Катовіце, Забже - та підприємств «Демекс» і АТ «ТРШ».

Ми хочемо представити як добрий, так і поганий досвід, звертаючи особливу увагу власне на те, яких помилок варто уникати. Ми зробимо усе можливе, аби ці знання передати ретельно, комплексно, так, аби можна було підготовити процес трансформації у вугільних регіонах України. Цей процес складний, але при відповідній підготовці може дати нові моделі співробітництва та конкретну користь в майбутньому - казав Ян Бондарук, заступник директора з пит. інженерії довкілля, ГІГ.  

Візити мають полегшити встановлення співробітництва між регіонами та поширити перевірені рішення, які можуть стати в нагоді при плануванні процесу трансформації регіону в сфері правових положень, організаційних, економічних чи суспільних рішень.

Само планування процесу трансформації - це найважливіший етап, оскільки тоді треба домовитися у багатьох суспільних питаннях, наприклад, де будуть працювати люди після закриття шахт, звідки візьмуть гроші на життя, де будуть вчитися діти, і скільки це коштуватиме – звернула увагу Валентина Москаленко, радник прем”єр-міністра України з пит. регіональної політики. – Якщо ми це приготуємо, це буде вже половина успіху.

Учасники першого візиту - це люди, які найбільш зацікавлені процесом трансформації з міст Львівського, Дніпропетровського, Луганського та Криворізького регіонів - з самоврядних органів, громадських організацій, асоціацій та представники державної влади.

Для нас дуже важливо, аби на місцевому рівні усі сторони мали доступ до знань і інформації, оскільки на центральному рівні ми створюємо рамки та обсяг державної підтримки, але реалізація відбувається на місцевому рівні - додає Валентина Москаленко. 

Усі учасники підкреслювали, що сьогоднішня пандемічна ситуація змінила плани приїзду представників України в Польщу і зробила неможливими безпосередні зустрічі.

Однак тема, якою  ми займаємося, така важлива, що ми вирішили  провести візити в режимі онлайн, – сказав Пьотр Цофалка, заступник директора з пит. досліджень і розвитку, ІЕІТ. – Ця формула утримається також під час чергових візитів. Хоча це створює певні обмеження в порівнянні із стаціонарним візитом, то з другого боку, дозволила взяти участь набагато більшій кількості зацікавлених учасників, ніж планувалося спочатку. Пристосовуючи візити до нової форми, ми плануємо збагатити їх роликами, які будуть створені незабаром. Мене тішить факт, що під час першої зустрічі вдалося досягти значної інтеракції між учасниками та доповідачами. Це дозволяє доповнити інформацію, яка передається, новими аспектами, якими зацікавилися предстаавники української сторони. Появляються також теми, які ми врахуємо під час чергових візитів.

У першій зустрічі взяло участь 31 учасників з України.

Планування процесу трансформації регіону, реформи перед вступом - після вступу та плани 2021-2027 представив Даріуш Станкєвіч з Департаменту регіонального розвитку Маршальського управління Сілезького воєводства. В подальшій частині наведено приклади конкретних проектів.

 

 

 


do góry