IETU w ECERA – European Circular Economy Research Alliance

W pracach stowarzyszenia na rzecz rozwoju europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym European Circular Economy Research Alliance (ECERA) uczestniczy IETU. ECERA tworzą europejskie instytucje badawcze i technologiczne, które współpracją w celu wzmocnienia i integracji interdyscyplinarnej wiedzy naukowej oraz badań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Członkowie założyciele ECERA to: Tecnalia (ES), VTT (FI), VITO (BE), Wuppertal (DE), IVL (SE), ENEA (IT), IETU (PL), SINTEF (NO), TNO (NL).

Działania członków ECERA koncentrują się na:

  • promowaniu rozwoju badań i innowacji w różnych technologicznych i nietechnologicznych obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • doradztwie na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym w zakresie polityki gospodarczej i społecznej w aspekcie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • przeglądzie, w zależnosci od potrzeb, stanu swojej wiedzy technicznej i naukowej w obszarach wspólnych działań oraz preferowaniu konsultacji i wymiany wzajemnych doświadczeń;
  • nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi organizacjami zaangażowanymi w te same dziedziny gospodarki o obiegu zamknietym, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią;
  • rozbudowie infrastruktury badawczej dla potrzeb działań pilotażowych i demonstrowanie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym przedsiębiorcom, szczególnie nowo powstałym firmom z obszaru MŚP oraz typu spin-off;

Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym ma poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw na świecie, sprzyjać trwałemu wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy przez efektywniejsze wykorzystanie zasobów od produkcji i konsumpcji po gospodarkę odpadami i rynek surowców wtórnych.


do góry